komentarzbiblijny.pl

Strona współpracuje z popularnymi przeglądarkami. Jeśli nie wyświetla się poprawnie w wersji desktop, skorzystaj z wersji mobilnej.

jesteś tutaj: > > > >


Komentarz do 1 Kor. 2:6-9,12,13 [mądrość Boża]

"A jednak głosimy mądrość między doskonałymi, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, zresztą przemijających. Lecz głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, tę, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej, tę, której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały; lecz właśnie głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują ... Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha." (BT)

Streszczenie komentarza: 'tajemnicą mądrości Bożej' jest Chrystus - zgromadzanie tych, którzy będą stanowić Ciało Chrystusowe pod swoją Głową, Jezusem Chrystusem. Nauczanie o powołaniu do Ciała Chrystusowego jest "ku chwale naszej", ponieważ zwycięzcy tego powołania osiągną zmartwychwstanie do Boskiej natury w chwale z Chrystusem. Mądrość ta nie dotyczy jednak świata ('człowieka zmysłowego'), a jest głoszona 'doskonałym', czyli tym, których Bóg wybrał do chwały ze swoim synem poprzez udzielenie im duchowego nowego zrodzenia.

MĄDROŚĆ BOŻA

W 1 Kor. 2:6-16 apostoł Paweł rozwija temat mądrości Bożej i tego, kto w obecnym czasie jest jej adresatem. Przede wszystkim "nie [jest to] mądrość tego świata ani władców tego świata ... której nie pojął żaden z władców tego świata; gdyby ją bowiem pojęli, nie ukrzyżowaliby Pana chwały" (1 Kor. 2:6,8 BT). W 1 Kor. 2:7 apostoł przywołuje dwie charakterystyczne cechy tej mądrości: 1) to, że jest 'ukryta' oraz 2) to, że została przeznaczona przez Boga "ku naszej chwale". Ta dość enigmatyczna charakterystyka stanie się jasna w kontekście , gdzie Paweł opisuje "świętą tajemnicę ukrytą od minionych systemów rzeczy i od minionych pokoleń. Teraz Jednak została ona ujawniona jego świętym, którym Bóg zechciał oznajmić, czym Jest chwalebne bogactwo tej świętej tajemnicy wśród narodów. Jest nią Chrystus w jedności z wami, nadzieja jego chwały" (NW).

Mądrością Bożą jest "Chrystus w jedności z wami, nadzieja jego chwały". Choć Izrael z czasów Jezusa nie myślał o Pomazańcu inaczej, jak tylko jednoosobowo, i choć dzisiaj większość kościołów także zna Chrystusa jedynie pod imieniem Jezusa, Chrystus nie jest osobą, tylko grupą (Rzym. 12:4,5; 1 Kor. 12:12,13,27). Owszem, Jezus Chrystus dostarczył jedynej i wystarczającej ofiary za grzechy świata i tylko w jego imieniu jesteśmy zbawieni (). Jednak wartość tej ofiary będzie stosowana na rzecz niewybranej ludzkości przez Jezusa Chrystusa - Głowę oraz członków jego Ciała Chrystusowego, którzy w wieku Ewangelii "są z nim powoływani i wybrani, i wierni" (, ; ; Obj. 17:14 NW).

MĄDROŚĆ "KU CHWALE NASZEJ"

Apostoł Paweł mówi także, że jest to 'mądrość przeznaczona ku chwale naszej' (1 Kor. 2:7). Ci, którzy osiągną nagrodę związaną z powołaniem ich do Ciała Chrystusowego, zostaną wskrzeszeni do chwały - do życia w niebie jako istoty duchowe, ale na Boskim poziomie istnienia, "do dziedzictwa niezniszczalnego i nieskalanego, i niewiędnącego. Jest ono w niebiosach zachowane dla was" (1 Pt. 1:3,4 NW). Wybrani, którzy okażą się zwycięzcami, staną się "współuczestnikami Boskiej natury" w jedności z Chrystusem Jezusem, "Głową Ciała" (; ). W związku z tym Paweł cytuje proroka Izajasza: "Oko nie widziało i ucho nie słyszało ani się w sercu człowieka nie zrodziło, co Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują" (1 Kor. 2:9 NW). Zmartwychwstanie do chwały w Boskiej naturze to rzeczywiście coś, czego nie możemy sobie nawet wyobrazić, dopóki jesteśmy w ciele. Dla wybranych przyjdzie jednak czas, kiedy "będziemy do niego podobni, ponieważ ujrzymy go właśnie takim, jakim jest" (1 Jn. 3:2 NW).

"... GŁOSIMY MĄDROŚĆ MIĘDZY DOSKONAŁYMI ... MĄDROŚĆ UKRYTĄ"

Następnie apostoł mówi, iż głosi mądrość Bożą - powołanie do Ciała Chrystusowego - "między doskonałymi [gr. teleios - udoskonalony, ukończony]" (1 Kor. 2:6 BT). W Kol. 1:26,27 Paweł mówi, że tajemnica została "ujawniona jego świętym" (NW), natomiast w 1 Kor. 2:10,12 identyfikuje jej odbiorców z 'nowymi stworzeniami' - wybranymi, którym Bóg udzielił nowego zrodzenia ze swego ducha (, 3:5; ). Wszystkie z powyższych określeń dotyczą Kościoła widzianego z różnych punktów widzenia. Świętymi (gr. hagios) stajemy się, kiedy jesteśmy wybrani przez Boga i przez Niego poświęceni (gr. hagiadzo - poświęcić, uświęcić; zobacz komentarz Biblijny do ). Doskonałymi stajemy się w tym samym momencie poświęcenia (zobacz komentarz Biblijny do ). Poświęcając nas na śmierć w Chrystusie, Bóg jednocześnie udziela nam swego ducha w nowym zrodzeniu, daje nam nowe, duchowe życie, cząstkę swojej chwały (por. Rzym. 8:30; 2 Kor. 3:18).

Ponadto, w 1 Kor. 2:13 Paweł pisze, że "głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez Ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z Ducha [narodzili się z ducha jako 'nowe stworzenia']" (BT). A więc na kilka różnych sposób apostoł naucza tej samej rzeczy: nauka o powołaniu i wyborze Kościoła Bożego nie jest dla świata. Jest to 'mądrość ukryta', której "pouczeni przez Ducha" udzielają "tym, którzy są z Ducha". Nikt, kto przez Boga nie został powołany, nie ma dostępu do tych rzeczy. Wpływ świętego ducha Bożego jest niezbędny, abyśmy je zaczęli rozumieć, "bo duch bada wszystko, nawet głębokie sprawy Boże" (1 Kor. 2:10 NW). W jaki sposób duch działa w powołanych i dlaczego niepowołani nie mogą tych rzeczy rozumieć, o tym pisze apostoł Paweł w kolejnych wersetach (zobacz komentarz Biblijny do ).


Słowa kluczowe: 1 Kor. 2:6-9,12,13, Chrystus, mądrość Boża
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
NW - przekład Nowego Świata
BT - Biblia Tysiąclecia
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 02-12-2015


komentarzbiblijny.pl