komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > >


Komentarze do 1 listu Piotra

Omówione fragmenty: 2:21-25 | 3:21 | 4:17

Streszczenie 1 listu Piotra

Piotr pisze swój pierwszy list do wybranych, którzy mieszkają w różnych prowincjach Azji Mniejszej. Spośród elementów doktrynalnych apostoł porusza temat zrodzenia z ducha jako warunek spełnienia nadziei zmartwychwstania do duchowej natury oraz wątek duchowej świątyni, w jaką jesteśmy budowani jako żywe kamienie na fundamencie Jezusa Chrystusa. Głównym tematem listu są relacje chrześcijan: ze sobą nawzajem, z małżonkami, ze światem i władzami zwierzchnimi oraz podkreślenie właściwego, chrześcijańskiego sposobu postępowania:
- 1 Piotra 1 - określenie adresatów listu (wybrani wierzący z pogan); zrodzenie z ducha z nasienia niezniszczalnego Słowa Bożego do nieprzemijającej chwały w niebie; wielkość zbawienia przedmiotem dociekań proroków Starego Testamentu; aby je osiągnąć, wierzący muszą być święci, jak święty jest ich Ojciec w niebie; odkupienie krwią Chrystusa, który był do tego przeznaczony od początku świata;
- 1 Piotra 2 - mleko czystego Słowa Bożego dla niemowląt w Chrystusie; Jezus Chrystus kamieniem węgielnym duchowej świątyni, wierzący żywymi kamieniami; królewskie kapłaństwo; postępować nienagannie i szanować władze ustanowione przez ludzi; Jezus Chrystus nie popełnił grzechu i cierpiał niezasłużenie, pozostawiając wzór wierzącym; w swoim ciele poniósł grzechy na drzewo krzyża;
- 1 Piotra 3 - żona ma być podporządkowana mężowi i ozdabiać się przymiotami ducha; mąż ma być wyrozumiały i traktować żonę jako istotę delikatniejszą; nie odpłacać złem za zło; zawsze być gotowym do uzasadnienia nadziei; lepiej cierpieć niewinnie; Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niepsrawiedliwych; ożywiony duchem, poszedł głosić duchom uwięzionym za dni Noego; chrzest zbawieniem;
- 1 Piotra 4 - nie cierpieć z powodu czynienia zła, ale radować się z doświadczeń wynikających z wiary; nie wykonywać uczynków ciała, ale służyć sobie nawzajem według otrzymanej łaski;
- 1 Piotra 5 - wskazówki do usługiwania pasterzy w społeczności; potrzeba pokory; diabeł jak lew ryczący.

1 Piotra 2

1 Pt. 2:21-25

"Do tego bowiem jesteście powołani, bo i Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, abyście szli w jego ślady; (22) Który grzechu nie popełnił, a w jego ustach nie znaleziono podstępu; (23) Który, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem, gdy cierpiał, nie groził, ale powierzył sprawę temu, który sądzi sprawiedliwie. (24) On nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom, żyli dla sprawiedliwości; przez jego rany zostaliście uzdrowieni. (25) Byliście bowiem jak zbłąkane owce, lecz teraz nawróciliście się do Pasterza i Biskupa waszych dusz" (UBG)

Komentarz: będąc człowiekiem z krwi i kości, Jezus Chrystus poddany był takim samym wpływom i słabościom, jak wszyscy. Kiedy jednak dobrowolnie zgłosił się na służbę, otrzymał pełną miarę ducha, dzięki czemu był w stanie zachować w pełni posłuszeństwo sprawiedliwości pomimo cierpień. Dlatego "nasze grzechy na swoim ciele poniósł na drzewo" - chociaż dzielił z nami nasze słabości, pokazał, że dzięki mocy ducha jest możliwe ich pokonanie. W ten sposób swoim posłuszeństwem zapewnił cenę odkupienia człowieka, "zostawiając nam przykład, abyście szli w jego ślady".

Kontekstowe tematy Biblijne:

1 Piotra 3

1 Pt. 3:21

"Teraz też chrzest, będąc tego odbiciem, zbawia nas – nie jest usunięciem cielesnego brudu, ale odpowiedzią czystego sumienia wobec Boga – przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa" (UBG)

Komentarz: przede wszystkim werset 1 Pt. 3:21 stanie się czytelny w konfrontacji z przekładem interlinearnym: "Ona [woda] i was jako odbijające wzór teraz zbawia zanurzenie, nie ciała odłożenie brudu, ale sumienia dobrego rękojmia względem Boga, przez powstanie Jezusa Pomazańca". Chrzest według słów apostoła oznacza 'odbijające wzór zanurzenie'. Wzorem jest chrzest, jakiemu poddał się Jezus Chrystus w Jordanie: w zakresie formy, był to chrzest całkowitego zanurzenia; w zakresie znaczenia, było to wyrażenie zupełnego poddania się woli Boga przez naszego Pana. Chrzest wierzących 'odbija' ten wzór zarówno w zakresie, formy, jak i tego, co ta forma wyraża. Poddanie się takiemu chrztowi Biblijnemu jest 'rękojmią (obietnicą) dobrego sumienia', ponieważ wierne wypełnianie przez wierzących warunków swojego chrztu rzeczywiście reformuje charakter, który coraz bardziej przypomina charakter Pana i jako taki zapewnia czyste sumienie przed Bogiem. Z tego samego powodu Piotr pisze, że chrzest zbawia, tzn. wyzwala spod władzy grzechu i związanego z tym Boskiego potępienia. Dzieje się to 'przez powstanie Jezusa Pomazańca', ponieważ nasz Pan w swoim chrzcie i sposobie wypełniania swojego poświęcenia jest Mistrzem i Przewodnikiem dla wierzących.

Kontekstowe tematy Biblijne:

1 Piotra 4

1 Pt. 4:17

"Nadszedł bowiem czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego, a jeśli rozpoczyna się od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni ewangelii Bożej?" (UBG)

Komentarz: sąd Boga nad człowiekiem obejmuje cztery podstawowe czynności: nauczanie, próbowanie, karcenie i wyrok. Jest to zatem zupełny proces reformy charakteru. W obecnym wieku Ewangelii sąd może dotyczyć jedynie tych, którzy są 'domem Bożym' - którzy okazali wiarę w Jezusa Chrystusa i poddają się kształtowaniu na jego obraz. Sąd jednak zgodnie ze słowami Piotra rozpoczyna się od domu Bożego, a więc na nim się nie kończy; niewierzący obecnego wieku zmartwychwstaną bowiem w wieku przyszłym - wieku tysiącletniego królestwa Bożego, który także nazywany jest w Biblii dniem sądu. W tym kontekście retoryczne pytanie postawione przez apostoła "jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni ewangelii Bożej?" nie dotyczy niewierzących, ale tych, którzy przez wiarę weszli w proces sądu w obecnym czasie. Innymi słowy, "jaki będzie koniec tych [spośród domu Bożego], którzy są nieposłuszni ewangelii Bożej?" Choć sąd jest procesem reformy, to jednak kończy się oceną. Wierzący, którzy rozwinęli odpowiedni stopień zrozumienia prawdy, ale świadomie postępują jej na przekór ("są nieposłuszni"), ryzykują osiągnięcie stanu, w którym pokuta będzie niemożliwa i jedynym wynikiem sądu może wówczas być wyrok drugiej (wiecznej) śmierci.

Kontekstowe tematy Biblijne:


Słowa kluczowe: 1 list Piotra komentarz opracowanie interpretacja
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
UBG - Uwspółcześniona Biblia Gdańska (2017)
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 06-02-2021


komentarzbiblijny.pl