komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > >


Komentarze do 1 listu do Tymoteusza

Omówione fragmenty: 3:16

Streszczenie 1 listu do Tymoteusza

Pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza koncentruje się na praktycznych aspektach funkcjonowania Kościoła, takich jak relacje między poszczególnymi członkami (stosunek do starszych i wdów, relacje niewolników i ich panów, stanowisko kobiet), kryteria, które powinni spełniać kandydaci do usługiwania w zborze oraz stosunek do dóbr materialnych i właściwe ich używanie. Ponadto, list zawiera kilka wzmianek o istotnym doktrynalnym charakterze. Warto tutaj wspomnieć o zastosowaniu prawa (1:8,9), relacji Jezusa do Boga (2:5,6), znaczeniu odkupieńczej ofiary Pana (2:4,6) oraz grzechu pierworodnym (2:12-14):
- 1 Tymoteusza 1 - pozdrowienie Tymoteusza, prawowitego dziecka w wierze (1,2); nakazać zaprzestanie głoszenia niewłaściwej nauki (3-11): nie zajmować się baśniami i genealogiami, które służą dalszym dociekaniom (4), prawo jest dobre, jeśli ktoś je prawnie stosuje (8); prawo nie jest przeznaczone dla sprawiedliwego, ale niesprawiedliwego (9); dziękczynienie za daną Pawłowi łaskę nawrócenia (12-17): dostąpiłem miłosierdzia, ponieważ działałem w nieświadomości (13); Aleksander i Hymenajos przekazani szatanowi, aby się oduczyli bluźnić (20);
- 1 Tymoteusza 2 - zanosić modlitwy za wszystkich ludzi (1,2); wolą Boga jest, by wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy (4); jeden jest Bóg i jeden Pośrednik między Bogiem i ludźmi, który wydał siebie na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie (5,6); zachowanie mężczyzn i kobiet podczas modlitwy (8-10); poddanie kobiety (11-15): ma się uczyć w cichości z całym poddaniem (11), nie wolno kobiecie nauczać ani przewodzić nad mężem (12), nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta (14); zbawiona zaś będzie przez rodzenie dzieci (15);
- 1 Tymoteusza 3 - wymagania dotyczące sług w Kościele: biskupów (1-7), diakonów (8-13); tajemnica pobożności (16);
- 1 Tymoteusza 4 - w czasach ostatnich niektórzy odpadną od wiary, zwracając się ku naukom demonów (1); Bóg zbawcą wszystkich ludzi, zwłaszcza wierzących (10); jak zachować powagę pasterską (12-16);
- 1 Tymoteusza 5 - szacunek dla starszych (1); postępowanie względem wdów (2-16): jeśli ktoś nie dba o swoich, wiary się wyparł i jest gorszy niż człowiek bez wiary (8); posługa i szacunek urzędu prezbiterów (17-20);
- 1 Tymoteusza 6 - stosunek wierzących niewolników do panów (1,2); rządza zysku przyczyną odejścia od zdrowej nauki (3-10): nic nie przynieśliśmy na ten świat, nic z niego wynieść nie możemy (7), mając wyżywienie, odzież i dach nad głową, będziemy z tego zadowoleni (8); zachęta do wiernej służby (11-16): walcz w dobrych zawodach o wiarę (12); zachować przykazanie do czasu objawienia Pana, we właściwym czasie ukaże je jedyny Władca (14,15); właściwe używanie doczesnego bogactwa (17-19); strzec się mądrości świata (20).

1 Tymoteusza 3

1 Tm. 3:16

"A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności: Bóg [w oryginale hos - ten] objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w Duchu, widziany był przez anioły, głoszony był poganom, uwierzono mu na świecie, wzięty został w górę do chwały" (UBG)

Komentarz: apostoł Paweł podaje tutaj sześć charakterystyk Pana Jezusa, który:
1) objawiony został w ciele - innymi słowy, Jezus podczas swojej ziemskiej służby był człowiekiem,
2) usprawiedliwiony został w Duchu - podczas chrztu duchem w Jordanie Jezus uzyskał świadomość pełni spraw duchowych i moc, dzięki której mógł wykonać swoją służbę,
3) widziany był przez anioły - po swoim zmartwychwstaniu na trzeci dzień, a przed wniebowstąpieniem, Jezus głosił aniołom uwięzionym za dni Noego,
4) głoszony był poganom - od czasu nawrócenia pierwszego poganina Korneliusza Ewangelia głoszona jest wszystkim, niezależnie od ich pochodzenia. Sam Jezus natomiast posłany był do "zagubionych owiec z domu Izraela",
5) znalazł wiarę na świecie - uznanie Boga i Jego syna oraz posłuszeństwo prawu są obowiązkiem każdego człowieka niezależnym od łaski,
6) wzięty został w górę do chwały - Jezus zmartwychwstał w chwalebnym duchowym ciele. Przez jakiś czas ukazywał się uczniom, aby umocnić ich w wierze i dać dowód swego zmartwychwstania. Scena wniebowstąpienia opisana w 1. rozdziale Dziejów Apostolskich stanowiła cezurę, poza którą Pan nie miał być już więcej widywany, natomiast Kościół miał otrzymać dar ducha, aby kontynuować jego dzieło.

Kontekstowe tematy Biblijne:


Słowa kluczowe: 1 list do Tymoteusza komentarz opracowanie interpretacja
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
UBG - Uwspółcześniona Biblia Gdańska (2017)
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 14-08-2020


komentarzbiblijny.pl