komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > > >


Komentarz do Dzieje 1:6,7 [nie wasza to rzecz znać czasy i chwile]

"Tak więc zebrani pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? (7) Lecz on im odpowiedział: Nie do was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą" (UBG)

Streszczenie komentarza: pytanie uczniów zadane Jezusowi w Dziejach 1:6 o czas przywrócenia królestwa Izraelowi jest rzeczywiście pytaniem o czas rozpoczęcia się epifanii, w czasie której Jezus zostanie objawiony najpierw Izraelowi, a potem światu jako Mesjasz i Król w nadchodzącym królestwie. Epifania nastąpi na koniec apokalipsy kończącej obecny system rzeczy, zatem pytanie uczniów w gruncie rzeczy dotyczy czasu końca obecnego świata. W myśl odpowiedzi udzielonej przez Pana, określenie właściwego momentu nie będzie możliwe dokąd te wydarzenia nie zaczną się dziać na naszych oczach.

Interpretacja Dziejów 1:6,7 wymaga przede wszystkim odpowiedzi na pytanie, jakie znaczenie dla ogółu ludzkości ma przywrócenie królestwa Izraelowi. Ziemska służba Jezusa adresowana była wyłącznie do Żydów (Mt. 10:5,6). Był on ICH obiecanym Mesjaszem, nie było wówczas mowy o głoszeniu Ewangelii poganom czy o ogólnoświatowym królestwie Chrystusa. Z perspektywy uczniów zadających pytanie Jezus ma być królem Izraela. Wiemy jednak z punktu widzenia czasu oraz proroctw odkrytych nauczaniem Nowego Testamentu, że Chrystus jest nie tylko nadzieją Izraela, ale i nadzieją świata (1 Jn. 2:2). Pytanie uczniów pozostaje jednak aktualne. W Łk. 2:32 Symeon powiedział proroczo o Jezusie, że jego zbawcze dzieło oznacza "Światłość na oświecenie pogan" (UBG). Na określenie tego zarysu działalności Chrystusa Biblia używa greckiego epifaneia oznaczającego objawienie. W przeciwieństwie jednak do apocalypsis, które jest objawieniem dla oczu fizycznych, epifaneia oznacza objawienie dla oczu zrozumienia.

Istotna w kontekście Dziejów 1:6,7 jest informacja, że epifania Chrystusa rozpocznie się od Izraela. Jako Boski naród wybrany, Żydzi zajmować będą w królestwie wiodące miejsce wśród narodów. To za ich pośrednictwem powrócą do Boga wszystkie narody, a Jerozolima stanie się ziemską stolicą świata. "Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo PANA z Jerozolimy" (Iz. 2:2,3 UBG, 55:5, 60:2,3; Za. 8:20-23). W tym sensie pojęcie królestwa nie oznacza jedynie władzy, która ma być przywrócona Izraelowi w sensie politycznym czy administracyjnym, ale przede wszystkim w sensie duchowym. W Nowym Testamencie królestwo to także wpływ Bożego ducha na jednostkę, mający miejsce w sercu i umyśle człowieka. Tak na przykład jesteśmy 'przenoszeni do królestwa' kiedy nawracamy się do Chrystusa i przyjmujemy go za swego Pana (por. ). Przywrócenie królestwa Izraelowi w tym znaczeniu wydarzy się wówczas, kiedy 'ci, którzy go przebili będą lamentować przed nim' (Obj. 1:7 UBG). Katalizatorem prowadzącym do tego narodowego nawrócenia będzie z kolei ucisk, jakiego doświadczy Izrael w czasie Dnia Pańskiego z rąk swoich wrogów (Jer. 30:7-10).

Dlatego pytanie zadane w Dziejach 1:6 jest aktualne dzisiaj dla wszystkich wierzących, również spoza Izraela. Nawrócenie tego narodu i przywrócenie mu królestwa będzie mieć miejsce na koniec Dnia Pańskiego, o którym z kolei wiemy, że ma trwać pięć miesięcy (Obj. 9:5). Gdybyśmy znali datę przywrócenia królestwa Izraelowi, znalibyśmy także datę rozpoczęcia Dnia Pańskiego. Tymczasem Jezus mówi, że "Nie do was należy znać czasy i pory, które Ojciec ustanowił swoją władzą" (Dzieje 1:7 UBG). Przewidywanie tego czasu jest bardzo ryzykowne i jak dotąd rozczarowujące, o czym przekonało się wielu badaczy Biblii, czyniących swoje przepowiednie. Według danych zgromadzonych na stronie www.bible.ca/pre-date-setters.htm zawiodło już ponad 200 dat. Nie ma zatem takiej możliwości, abyśmy z pewnością wiedzieli wcześniej o czasie powrotu Pana w apokalipsie. Wiedzieć będziemy wówczas, kiedy te rzeczy zaczną się dziać, a dziać się zaczną, kiedy objawi się znak Syna Człowieczego i rozpocznie się okres ogólnoświatowej traumy poprzedzającej Dzień Pański ().


Słowa kluczowe: Dzieje 1:6-7, czas powrotu Chrystusa
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
UBG - Uwspółcześniona Biblia Gdańska
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 28-12-2018


komentarzbiblijny.pl