komentarzbiblijny.pl

Strona współpracuje z popularnymi przeglądarkami. Jeśli nie wyświetla się poprawnie w wersji desktop, skorzystaj z wersji mobilnej.

jesteś tutaj: > > >


Komentarze do listu do Rzymian

Omówione fragmenty: 1:1-4 | 1:16,17 | 1:19,20 | 1:18,28 | 2:1,13 | 2:5-10 | 2:14,15 | 2:28,29 | 3:21-24 | 3:25,26 | 3:27-31 | 4:1-8 | 4:9,10 | 4:11,12 | 4:13-17 | 4:17-21 | 4:22-25 | 5:1,2 | 5:5 | 5:9-11 | 5:12 | 5:13-14,20-21 | 5:14-17 | 5:18,19 | 6:3-5 | 7:1-6 | 8:14-18 | 8:19-22 | 8:29,30 | 9:6-16 | 11:16-24 | 11:25-32 | 12:1

Streszczenie listu do Rzymian

Przedmiotem listu do Rzymian są podstawowe doktryny Biblii, bez zrozumienia których trudno mówić nawet o znajomości podstaw nauki Biblijnej. List otwiera się stwierdzeniem najważniejszym: Bóg przewidział zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Następnie apostoł rozwija wątki od najbardziej podstawowych poczynając, poprzez trudniejsze wątki doktrynalne w środkowej części listu, a na tematach z obszaru etyki kończąc:
- Rzymian 1 - Jezus Chrystus według ciała był potomkiem Dawida, a według ducha poświęcenia stał się Synem Bożym; sprawiedliwy będzie żył dzięki wierze; przymioty Boga są widzialne; obowiązek wiary;
- Rzymian 2 - sąd Boży będzie na podstawie uczynków; prawo Boże zapisane w sercu człowieka; Żydem jest się wewnątrz, a prawdziwe obrzezanie jest obrzezaniem serca;
- Rzymian 3 - wszyscy są grzeszni; z uczynków prawa nikt nie zostanie usprawiedliwiony, ponieważ prawo daje poznanie grzechu; usprawiedliwienie z łaski przez wiarę dzięki odkupieniu w Jezusie Chrystusie; wiara nie usuwa prawa, ale je utwierdza;
- Rzymian 4 - Abraham uwierzył Bogu, który poczytał mu to ku usprawiedliwieniu; obrzezanie znakiem wiary; Abraham ojcem wierzących; obietnica potomstwa (Izaaka) urzeczywistniona dzięki wierze;
- Rzymian 5 - miłość Boża wypełnia nasze serca przez ducha, który został nam dany; warunki pojednania z Bogiem; grzech przez jednego człowieka - przez jednego usprawiedliwienie;
- Rzymian 6 - chrzest w śmierć; kto umarł, został uwolniony od grzechu; nie oddawać ciała grzechowi, ale odawać je Bogu jako narzędzie sprawiedliwości; zapłatą za grzech jest śmierć, a życie wieczne darem Boga przez Jezusa Chrystusa;
- Rzymian 7 - prawo panuje nad człowiekiem dopóki on żyje (z powołaniem się na przepis prawa mówiący, że w przypadku śmierci męża żona może pojąć innego); dzięki prawu jest poznanie grzechu; prawo ciała prowadzi człowieka jako jeńca grzechu; umysłem jestem niewolnikiem prawa Bożego, ciałem - prawa grzechu;
- Rzymian 8 - ci, którzy są w Chrystusie, nie podlegają potępieniu; prawo cechowała niemożność z powodu ciała; myślenie ciała i ducha; wszyscy, którzy otrzymali ducha Bożego, są dziećmi Bożymi; nadzieja chwały przez cierpienie; uwolnienie stworzenia z niewoli marności przy objawieniu się synów Bożych; wszystkie dzieła Boże współpracują dla dobra powołanych; procedura powołania ewangelicznego (uznanie, przeznaczenie, powołanie, usprawiedliwienie; uwielbienie); orędownictwo Jezusa Chrystusa za Kościołem;
- Rzymian 9 - dzieci Boże są według obietnicy, nie według ciała; wybór Boży odbywa się bez względu na uczynki - na podstawie doświadczeń Abrahama i Izaaka, Jakuba i Ezawa oraz faraona; podobieństwo do garncarza pokazuje, że Bóg ma władzę nad gliną, aby według swojej woli czynić jedne naczynia zaszczytnymi, a inne nie; powołanie pogan pokazane w proroctwach; poszukując usprawiedliwienia na podstawie uczynków, Izrael potknął się o skałę potknięcia (Jezusa), podczas gdy poganie uwierzyli i osiągnęli usprawiedliwienie na podstawie wiary;
- Rzymian 10 - Chrystus końcem prawa; prawo było obietnicą życia na podstawie uczynków; każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie wybawiony; wiara bierze się ze słuchania, stąd potrzeba głoszenia Ewangelii;
- Rzymian 11 - Bóg nie odrzucił Izraela, ale dał im ducha głębokiego snu; podobieństwo o drzewie oliwnym, z którego zostały wyłamane gałęzie naturalne, a wszczepione dzikie; nawrócenie Izraela;
- Rzymian 12 - oddać ciało na ofiarę pełnioną przez rozumną służbę; Ciało Chrystusa i jego różne członki; polecenia dotyczące codziennego życia;
- Rzymian 13 - relacja wierzących względem władz zwierzchnich; oddawać każdemu to, co mu się należy; kto miłuje, wypełnił prawo; przyoblec się w Jezusa Chrystusa;
- Rzymian 14 - żyjemy dla Pana; robić wszystko, mając zupełne przekonanie - czyniąc z wątpliwością, człowiek popełnia grzech; nie osądzać innych, bo każdy sam za siebie zda sprawę Bogu; nie dawać innym powodów do zgorszenia; wszystko, co nie jest z wiary, jest grzechem;
- Rzymian 15 - wszystko, co napisano, dla naszego pouczenia napisano; potrzeba jednomyślności; silni niech znoszą słabości innych; Chrystus sługą Żydów, aby narody wychwalały Boga za Jego miłosierdzie; decyzja Pawła, aby głosić tylko na terenach dziewiczych pod względem wiary; problemy w dotarciu do Rzymu;
- Rzymian 16 - zmiażdżenie szatana pod stopami wierzących; unikać tych, którzy wywołują rozdźwięki wbrew nauce; końcowe pozdrowienia.

Rzymian 1

Rzym. 1:1-4

"Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do głoszenia ewangelii Boga; (2) (Którą przedtem obiecał przez swoich proroków w Pismach świętych); (3) O jego Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida; (4) A pokazał z mocą, że jest Synem Bożym, według Ducha świętości, przez zmartwychwstanie" (UBG)

Komentarz: pierwsze słowa listu do Rzymian wyjaśniają, kim był Jezus Chrystus. Nasz Pan był człowiekiem, pochodził z rodu Dawida. Jego biologicznymi rodzicami byli Józef i Maria, choć według sprawozdania Ewangelii ciąża Marii była wynikiem nadprzyrodzonego działania ducha świętego, a nie aktu płciowego. Podczas chrztu w Jordanie otrzymał pełnię ducha świętego, który dokonał poświęcenia - oddzielenia Pana do służby dla prawdy - a jednocześnie przez oświecenie zrodził Jezusa jako Syna Bożego. Informacja, że nasz Pan otrzymał ducha przez zmartwychwstanie nawiązuje do znaczenia chrztu przez zanurzenie, który jest symbolem pokuty (śmierci ciała grzesznego charakteru). Z tej śmierci Pan Jezus został podniesiony działaniem ducha prawdy, który pozwolił mu w pełni panować nad niedoskonałością ciała.

Kontekstowe tematy Biblijne:

Rzym. 1:16,17

"Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka. (17) W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary" (UBG)

Komentarz: usprawiedliwienie jest rzeczywistą naprawą charakteru. Jednak jak pokazuje przykład Zakonu Mojżeszowego, naprawy tej nie da się osiągnąć przez mechaniczne wykonywanie przepisów. Motywacja do zmiany musi działać wewnątrz człowieka, pobudzając do zmiany zarówno serce (emocje), jak i rozum. Taką motywacją jest wiara, która jest połączeniem przekonania (wiedzy, rozumu) oraz woli zgodnego z nim postępowania (miłości). Wspomniana wola może obejmować miłość obowiązkową (pobożność), którą każdy człowiek winien jest Bogu, oraz miłość agape (ofiarniczą miłość prawdy), która jest darem dla wybranych. Warunkiem otrzymania ww. daru jest jednak podjęcie przez wybranych pokuty i nawrócenia w imię Jezusa Chrystusa, a więc okazanie pobożności. Dlatego Paweł pisze, że sprawiedliwość Boga "objawia się z wiary w wiarę" - z wiary motywowanej pobożnością w wiarę prowadzoną miłością agape. Wiara powodowana miłością prawdy powoduje jej poznawanie i bieżące praktykowanie, rozwijając w wierzących charakter na obraz Pana, a tym samym uzdalniając do otrzymania daru życia wiecznego.

Kontekstowe tematy Biblijne:

Rzym. 1:19,20

"Ponieważ to, co można wiedzieć o Bogu, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. (20) To bowiem, co niewidzialne, to znaczy jego wieczna moc i bóstwo, są widzialne od stworzenia świata przez to, co stworzone, po to, aby oni byli bez wymówki" (UBG)

Komentarz: w wersetach 16-17 Paweł mówi o usprawiedliwieniu, że ma miejsce "z wiary (prowadzonej miłością obowiązkową) w wiarę (prowadzoną miłością ofiarniczą)". W wersetach 19-20 apostoł udowadnia, że wiara w znaczeniu pierwszym jest obowiązkiem człowieka. Według definicji podanej w Hbr. 11:1 wiara jest 'hipostazą spraw nie widzianych argumentem'. Greckie hypostasis oznacza manifestację bytu; formę, w jakiej byt okazuje się na niższych szczeblach ontologicznej drabiny. Świat materialny, jak argumentuje Paweł w badanym fragmencie listu do Rzymian, jest zatem manifestacją Boga, która powinna znaleźć odzwierciedlenie w umyśle (przekonaniu) człowieka rozumnego. Dlatego też wiara jest obowiązkiem człowieka: po pierwsze, przekonanie, że jest Bóg ponad światem widzialnym, a po drugie, działanie zgodne z tą wiedzą (odrzucenie bałwochwalstwa, werset 23).

Kontekstowe tematy Biblijne:

Rzym. 1:18,28

"Gniew Boży bowiem objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i niesprawiedliwości ludzi, którzy zatrzymują prawdę w niesprawiedliwości ... (28) A skoro im się nie spodobało zachowanie poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę wypaczonego umysłu, aby robili to, co nie wypada" (UBG)

Komentarz: zestawienie wersetów 18 i 28 pokazuje zależność, w jakiej pozostaje poznanie oraz sprawiedliwość. W wersecie 18 Paweł mówi, że prawda zatrzymywana jest w niesprawiedliwości, a więc upadek moralny człowieka nie pozwala mu dostrzec tej prawdy o Bogu, którą manifestuje stworzony wszechświat. Z drugiej strony, w wersecie 28 myśl idzie w odwrotnym kierunku: to brak poznania prawdy prowadzi do niesprawiedliwości. To tworzy swoiste błędne koło, ale z drugiej strony pokazuje, w jaki sposób może być przełamany obecny upadek człowieka, a przełamany może być na dwa sposoby: 1) albo przez zaprzestanie niesprawiedliwości, dzięki czemu otworzą się oczy zrozumienia na poznanie Boga albo 2) przez zrozumienie, które odwróci człowieka od niesprawiedliwości. W obecnym czasie Bóg wykorzystuje sposób 1), nawołując wszystkich ludzi do pokuty. W przyszłym wieku Królestwa Chrystusa wykorzystany zostanie sposób 2), tzn. duch prawdy zostanie wylany na wszelkie ciało, tak aby każdy mógł dokonać niezbędnych zmian i powrócić do społeczności z Bogiem.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzymian 2

Rzym. 2:1,13

"Dlatego jesteś bez wymówki, człowieku, kimkolwiek jesteś, który osądzasz. W czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie, ponieważ ty, który osądzasz drugiego, robisz to samo ... (13) Gdyż nie słuchacze prawa są sprawiedliwi przed Bogiem, ale ci, którzy wypełniają prawo, będą usprawiedliwieni" (UBG)

Komentarz: w pierwszej części drugiego rozdziału Paweł pisze o sprawach fundamentalnych dla dalszej interpretacji listu do Rzymian. Podstawowe nie tylko dla interpretacji listu, ale także problemu usprawiedliwienia jako takiego, jest zdanie sobie sprawy z tego, że wszyscy, jak jesteśmy ludźmi, mamy tę samą zdolność do grzechu. "W czym bowiem osądzasz drugiego, osądzasz samego siebie" - nie dlatego, że mam na koncie wszystkie możliwe przestępstwa, ale dlatego, że posiadam zdolność / skłonność do ich popełnienia. Wielkokroć potępiamy innych, bo przecież sami byśmy tak nie postąpili - nie prawda. Pytanie tylko, jakie okoliczności i warunki musiałyby zaistnieć w naszym życiu, żebyśmy postąpili dokładnie tak samo. W grę wchodzi tutaj także Biblijna zasada: "Kto bowiem przestrzega całego prawa, a przekroczy jedno przykazanie, staje się winnym wszystkich" (Jak. 2:10 UBG). Tymczasem "nie słuchacze prawa są sprawiedliwi przed Bogiem, ale ci, którzy wypełniają prawo" (werset 13). Stąd nawoływanie do pokuty - do podjęcia świadomej walki z grzechem - ponieważ "Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, [Bóg] odda życie wieczne"; tym, którzy wykonują, a nie tylko wierzą (Rzym. 2:4,7 UBG). W ten sposób 2. rozdział antycypuje dyskusję na temat usprawiedliwienia z wiary, którą Paweł szerzej podejmie w 3. i 4. rozdziale.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 2:5-10

"Ty jednak przez swoją zatwardziałość i niepokutujące serce gromadzisz sobie samemu gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga; (6) Który odda każdemu według jego uczynków: (7) Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały, czci i nieśmiertelności, odda życie wieczne; (8) Natomiast swarliwym i nieposłusznym prawdzie, lecz posłusznym niesprawiedliwości, odda zapalczywość i gniew. (9) Utrapienie i ucisk odda duszy każdego człowieka, który popełnia zło, najpierw Żyda, potem i Greka; (10) A chwałę, cześć i pokój każdemu, kto czyni dobro, najpierw Żydowi, potem i Grekowi" (UBG)

Komentarz: sąd Boga nad człowiekiem odbywa się w dwóch etapach. Przedmiotem wersetów 5-10 jest etap pierwszy, który ma miejsce w obecnym wieku Ewangelii. Podstawą obecnego sądu, zgodnie z wersetami 5 i 7, jest doświadczenie pokuty (rezygnacja z grzechu) i nawrócenia ("wytrwanie w dobrym uczynku"). Dla wybranych, którzy z powodzeniem wykonają tę pracę nad sobą, przewidziana jest nagroda w chwale, zgodnie z wersetem 7. Pozostała niepokutująca ludzkość zostanie poddana doświadczeniom ucisku końca obecnego wieku (wersety 8 i 9). Zadaniem tego ucisku nie będzie jednak wymierzenie kary wiecznej śmierci niepokutującym, ale przeprowadzenie ich przez doświadczenia, które skruszą twarde serce i przygotują na przyjęcie ducha prawdy, który w przyszłym dniu sądu pod rządami Chrystusa będzie wylany na wszelkie ciało. Wówczas rozpocznie się drugi etap sądu, który będzie sądem na śmierć (wieczną) lub życie - ale ten sąd nie jest przedmiotem Rzym. 2:5-10.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 2:14,15

"Gdy bowiem poganie, którzy nie mają prawa, z natury czynią to, co jest w prawie, oni, nie mając prawa, sami dla siebie są prawem. (15) Oni to ukazują działanie prawa wpisanego w ich serca, za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających" (UBG)

Komentarz: pojęcie prawa (gr. nomos), którym posługuje się Paweł w liście do Rzymian, wykracza poza Prawo Mojżeszowe. Prawo dane za pośrednictwem Mojżesza jest prawem moralnym, danym określonemu narodowi, w określonym czasie i w określonym celu. W tym sensie Zakon stanowił egzemplifikację wyższego prawa - prawa, które jest podstawą etyki i które jako takie jest prawem uniwersalnym, obowiązującym każdego, wszędzie. Kiedy apostoł pisze, że poganie "z natury czynią to, co jest w prawie", nie mówi o Zakonie Mojżesza, którego nikt poza Izraelem nie znał, ale mówi o prawie uniwersalnym, które rządzi Bożym wszechświatem. To nie jest prawo nakazów i zakazów, jak miało to miejsce w przypadku Zakonu: "będziesz" i "nie wolno". To jest prawo, które wyraża się przez warunek: jeśli podejmiesz takie działanie, wynik będzie taki lub ryzyko takiego wyniku jest takie lub takie. W tym elemencie prawo etyczne odpowiada pojęciu prawdy, tzn. opisuje stan faktyczny; określa pewien mechanizm lub zbiór zasad, które są uniwersalnie prawdziwe.

To prawo (prawda) zapisane jest zgodnie ze słowami wersetu 14 'w naturze' pogan, co sugeruje, że wszyscy przez fakt bycia ludźmi mamy wbudowany wewnętrzny mechanizm etycznej oceny, a tym samym orientowania się w tym, co dobre, a co złe. Jeśli w wersecie 13 Paweł pisze, że "ci, którzy wypełniają prawo, będą usprawiedliwieni", dotyczy to prawa etycznego (znajomości prawdy), a nie prawa moralnego wyrażonego przez zestaw nakazów i zakazów. Prawo etyczne z uwagi na formę wymaga dyspozycji do jego stosowania (nie da się go stosować 'na ślepo') - wymaga odpowiedniego usposobienia serca i umysłu, które to usposobienie Biblia nazywa wiarą. Ten wątek rozwinie apostoł Paweł w rozdziale 3.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 2:28,29

"Nie ten bowiem jest Żydem, kto jest Żydem na zewnątrz, ani nie to jest obrzezaniem, co jest na zewnątrz, na ciele; (29) Ale ten jest Żydem, kto jest nim wewnątrz, i to jest obrzezanie, co jest obrzezaniem serca, w duchu, nie w literze, którego chwała nie pochodzi od ludzi, lecz od Boga" (UBG)

Komentarz: fakt, iż Zakon Mojżeszowy jako prawo moralne jest egzemplifikacją uniwersalnego prawa etycznego (patrz komentarz do Rzym. 2:14,15 powyżej) ma swoją konsekwencję w postaci typicznego charakteru Zakonu, tzn. jego przepisy i instytucje, zwłaszcza te o charakterze ceremonialnym, typicznie reprezentują rzeczy duchowe (uniwersalne i niezmienne zasady prawdy). W Kol. 2:16,17 Paweł pisze, że "Są to cienie rzeczy przyszłych", ponieważ Stare Przymierze jest typem na Przymierze Nowe z Jezusem Chrystusem jako Arcykapłanem, duchowym kapłaństwem i duchowymi ofiarami. Także Izrael jako naród wybrany reprezentował wybranych pod Nowym Przymierzem, Izrael Boży (Gal. 6:16). I podobnie jak typiczni Izraelici byli obrzezywani na ciele na znak udziału w przymierzu, podobnie antytypiczni Izraelici są obrzezani obrzezaniem serca przez pokutę. Wątek typicznego charakteru Zakonu Mojżeszowego oraz Izraela jako typicznego ludu wraz z jego doświadczeniami przewija się w listach apostoła Pawła, ze szczególnym uwzględnieniem listu do Hebrajczyków, który niemal w całości dotyczy tego tematu.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzymian 3

Rzym. 3:21-24

"Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. (22) Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. (23) Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga; (24) A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie" (UBG)

Komentarz: według Rzym. 2:13 sprawiedliwość polega na rzeczywistym wykonywaniu prawa - nie prawa moralnego, którego przykładem był Zakon Mojżesza, ale prawa uniwersalnego (prawdy; patrz komentarz do Rzym. 2:14,15 powyżej). Ponieważ prawda nie ma charakteru nakazów i zakazów, ale zasad opisujących konsekwencje określonych działań, jej stosowanie nie odbywa się mechanicznie, ale "przez wiarę Jezusa Chrystusa" (werset 22). Wiara naszego Pana była pełną posłuszeństwa służbą dla Słowa Bożego. Taka też wiara jest warunkiem naszego usprawiedliwienia: jeśli bowiem mamy nauczyć się stosowania zasad prawdy, niezbędne jest 1) poddanie się działaniu miłości prawdy (agape), abyśmy poznawali jej zasady oraz 2) wypracowanie postawy pełnego posłuszeństwa. Dlatego sprawiedliwość Boga jest dla wierzących (werset 22). Usprawiedliwienie jest "przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie" (werset 24), ponieważ istotą ceny, jaką Pan zapłacił za człowieka, było wydanie zupełnego i doskonałego świadectwa o prawdzie, którą my obecnie poznajemy i uczymy się stosować. Ponadto, usprawiedliwienie jest "darmo, z jego łaski" (werset 24), ponieważ miłość prawdy, która jest warunkiem uczestnictwa w procesie jej poznawania, jest darem Boga dla wybranych, udzielanym na warunku wiary w Jezusa Chrystusa i podjęcia pokuty.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 3:25,26

"Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów; (26) Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa" (UBG)

Komentarz: w wersetach 25 i 26 apostoł Paweł nawiązuje do typicznego charakteru Zakonu, podobnie jak miało to miejsce w Rzym. 2:28,29. Tam jednak apostoł odniósł się do antytypu obrzezania i Izraela jako narodu wybranego; tutaj z kolei jest mowa o antytypie pojednania, a mianowicie Bóg ustanowił Ubłagalnię (pokrywę Arki Przymierza; nie: przebłaganie) pod Starym Zakonem do celów typicznego przebaczenia "przedtem popełnionych grzechów" po to, "Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie". Innymi słowy, ceremonia przebłagania, która miała związek z Ubłagalnią, reprezentowała sposób, w jaki Bóg postanowił przebaczyć grzechy w Chrystusie.

Raz w roku dokonywano pod Starym Przymierzem oczyszczenia za grzech nad Ubłagalnią, kiedy podczas Dnia Pojednania Arcykapłan kropił krwią najpierw cielca, a potem kozła ofiarnego. Według słów Pawła z Rzym. 3:25, Ubłagalnia przedstawia Pana Jezusa w jego uwielbionym stanie. Cielec przestawia człowieczeństwo naszego Pana; Arcykapłan - jego nowe stworzenie, dokonujące ofiary ciała; kozioł ofiarny - Kościół. Kropiąc krwią kozła nad Ubłagalnią, Arcykapłan pokazywał z jednej strony, że celem ofiary Kościoła jest stanowisko w chwale razem z Panem; z drugiej strony, że aby ten cel osiągnąć, niezbędna jest ofiara krwi - rezygnacja z obecnego życia na rzecz życia przyszłego. Dokonanie takiej ofiary natomiast wymaga nie mechanicznego wykonywania przepisów, ale wiary, że Bóg istnieje i nagradza tych, którzy wiernie wykonują swoje poświęcenie. To jest wiara, która rozumie, że obecna egzystencja jest marnością i dlatego rezygnuje z zaspokajania obecnych pragnień na rzecz pracy Pańskiej i nadziei przyszłej chwały. W ten sposób rozwija się w powołanych osobowość na wzór Jezusa Chrystusa, która w pełni odpowiada Boskim standardom sprawiedliwości.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 3:27-31

"Gdzież więc jest powód do chluby? Został wykluczony. Przez jakie prawo? Uczynków? Nie, przez prawo wiary. (28) Tak więc twierdzimy, że człowiek zostaje usprawiedliwiony przez wiarę, bez uczynków prawa. (29) Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? Czy też nie pogan? Istotnie, i pogan; (30) Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezanych z wiary i nieobrzezanych przez wiarę. (31) Czy więc obalamy prawo przez wiarę? Nie daj Boże! Przeciwnie, utwierdzamy prawo" (UBG)

Komentarz: pojęcie uczynku obejmuje dwa znaczenia: 1) czynność, działanie, które ma przynieść skutek, 2) skutek podjętego działania. W grece pierwszemu znaczeniu odpowiada praksis, drugiemu - ergon. Mówiąc w wersecie 28, że usprawiedliwienie jest "przez wiarę, bez uczynków prawa", apostoł Paweł używa greckiego ergon oznaczającego skutek. Usprawiedliwienie zatem rozumiane jako proces naprawy charakteru odbywa się dzięki działaniu wiary, która prowadzi do zrozumienia prawdy i jej posłuszeństwa. Nie odbywa się na podstawie uczynków, ponieważ nie są one motywacją działania, ale jego skutkiem. W tym sensie walor reformujący osobowość człowieka ma to, co kształtuje działanie, a nie to, co jest jego efektem. Wiara natomiast powoduje działanie, które będzie zgodne z prawem (prawdą) i w tym sensie wiara nie znosi prawa, ale je utwierdza (werset 31).

W wersecie 27 Paweł rozróżnia 'prawo wiary' i 'prawo uczynków'. Prawo uczynków jest prawem moralnym opartym o przykazania, którego przykładem jest Zakon Mojżesza. Prawo wiary jest znajomością i umiejętnością stosowania prawdy (uniwersalnych mechanizmów działania wszechświata; patrz komentarz do Rzym. 2:14,15 powyżej). Prawo uczynków wymaga kodeksu moralnego, którego poganie nie otrzymali. A jednak "Czy Bóg jest jedynie Bogiem Żydów? Czy też nie pogan? Istotnie, i pogan" (werset 29). Stąd wniosek apostoła, że metoda usprawiedliwienia udostępniona nie-Żydom nie może być oparta o kodeks moralny (prawo uczynków), a zatem musi wykorzystywać prawo wiary jako metodę usprawiedliwienia. Paweł stosuje taki argument, aby wykazać możliwość usprawiedliwienia z wiary, co nie oznacza, że prawo uczynków w postaci Zakonu jest metodą równoważną. Ostatecznie prawo wiary pozostaje jedynym środkiem usprawiedliwienia, ponieważ Zakon Mojżeszowy został dany nie dla usprawiedliwienia, ale dla objawienia, czym jest grzech (Rzym. 3:20).

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzymian 4

Rzym. 4:1-8

"Cóż więc powiemy, co zyskał Abraham, nasz ojciec, według ciała? (2) Jeśli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. (3) Cóż bowiem mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. (4) A temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność. (5) Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. (6) Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc: (7) Błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte. (8) Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu" (UBG)

Komentarz: prawidłowo przetłumaczony, Rzym. 4:3 mówi, że wiara Abrahama została mu poczytana "ku sprawiedliwości", a więc jako odpowiednia w kierunku dokonania usprawiedliwienia - rzeczywistego udoskonalenia charakteru. Takie usprawiedliwienie wymaga z jednej strony usunięcia wszystkiego, co nie jest w zgodzie z prawem wiary (zobacz komentarz do Rzym. 3:27-31 powyżej), a z drugiej strony wypracowanie cech, które będą przynosić dobry owoc uczynków. Tym dwóm celom usprawiedliwienia odpowiadają pojęcia przebaczenia (odpuszczenia) i zakrycia grzechów (werset 7). Hebrajskie nassa, które oznacza przebaczać, może także oznaczać 'wziąć' lub 'zabrać', wskazuje zatem na pokutę, która dosłownie zabiera grzechy - nie pozwala ich powtórzyć. Natomiast hebrajskie kasah (zakrywać) wskazuje na szatę sprawiedliwych uczynków, którą okrywamy nasze ciała (charaktery) w nawróceniu.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 4:9,10

"Czy więc to błogosławieństwo dotyczy tylko obrzezanych, czy też nieobrzezanych? Mówimy przecież, że wiara została Abrahamowi poczytana za sprawiedliwość. (10) Jakże więc została mu poczytana? Gdy był obrzezany czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem" (UBG)

Komentarz: wersety 9 i 10 wspierają argumentację Pawła, że usprawiedliwienie zależy od wiary, a nie od przestrzegania przepisów prawa. Abraham bowiem prawa nie znał. Jedynym elementem, który dotyczył Abrahama i został później włączony jako przepis Zakonu, był obowiązek obrzezania. Jednak oświadczenie Boże o uznaniu wiary patriarchy ku usprawiedliwieniu padło zanim weszło obrzezanie. Stąd oczywisty wniosek, że usprawiedliwienie z wiary dostępne jest dla obrzezanych i nieobrzezanych i nie wymaga potwierdzenia cielesnym znakiem. Ponadto, skoro obrzezanie było pierwszym przepisem Zakonu, który musiał być wykonany przed wszystkimi innymi, argumentacja Pawła dotyczy także problemu przestrzegania przepisów prawa w celu usprawiedliwienia. Jeśli wiara Abrahama była właściwa w kierunku usprawiedliwienia bez znajomości prawa, to znaczy, że jego przestrzeganie nie jest warunkiem doskonalenia charakteru (ale jego skutkiem).

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 4:11,12

"I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, którą miał przed obrzezaniem, po to, aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość; (12) I aby był ojcem obrzezania, nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem" (UBG)

Komentarz: kontynuacja myśli z wersetów 1-10. Abraham miał wiarę odpowiednią w kierunku usprawiedliwienia zanim otrzymał znak obrzezki i niezależnie od tego. Stąd jego wiara jest wzorem zarówno dla Żydów, "którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama" i mają znak obrzezania, a także nie-Żydów, którzy wierzą, nie mając obrzezania. W ten sposób potomstwo Abrahama obejmuje zarówno nasienie cielesne (Izrael według ciała, 'piasek morski'), jak i nasienie duchowe (według wiary, bez cielesnego obrzezania, 'gwiazdy niebios'; Rdz. 22:17).

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 4:13-17

"Obietnica bowiem, że ma być dziedzicem świata, nie została dana Abrahamowi czy jego potomstwu przez prawo, ale przez sprawiedliwość wiary. (14) Jeśli bowiem dziedzicami są ci, którzy są z prawa, to wiara stała się daremna i obietnica obróciła się wniwecz. (15) Gdyż prawo sprowadza gniew, bo gdzie nie ma prawa, tam nie ma przestępstwa. (16) Tak więc dziedzictwo jest z wiary, aby było z łaski i żeby obietnica była niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla tego, które opiera się na prawie, ale i dla tego, które jest z wiary Abrahama, który jest ojcem nas wszystkich; (17) (Jak jest napisane: Ustanowiłem cię ojcem wielu narodów)..." (UBG)

Komentarz: potomkowie Abrahama będą dziedzicami świata, ponieważ zasiadać będą razem z Chrystusem na tronach w chwale Boskiej natury i wraz z nim stanowić będą zarząd przyszłego Królestwa. Dlaczego obietnica nie dotyczy jedynie Izraela według ciała? W wersetach 13-17 apostoł omawia dwa argumenty. Po pierwsze, Abrahamowi obiecano potomstwo z wielu narodów, a więc nie może chodzić jedynie o cielesnych potomków Jakuba (wersety 16,17). Po drugie, choć tylko oni otrzymali prawo, to jednak prawo nie może stanowić podstawy osiągnięcia tak wielkiej chwały. Wręcz przeciwnie, prawo rodzi gniew - karę zamiast nagrody - ponieważ definiuje stan idealny, którego nieidealny człowiek nie potrafi osiągnąć (werset 15). Jeśli zatem na dziedzictwo nie można zasłużyć, tym samym staje się ono wynikiem łaski (wyboru) oraz Bożej obietnicy (werset 14,16).

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 4:17-21

"...przed Bogiem, któremu uwierzył, który ożywia umarłych i przywołuje te rzeczy, których nie ma, tak jakby były. (18) On to wbrew nadziei, mając nadzieję, uwierzył, że stanie się ojcem wielu narodów według tego, co mu powiedziano: Takie będzie twoje potomstwo. (19) A nie będąc słabym w wierze, nie zważał na swoje już obumarłe ciało – bo miał około stu lat – ani na obumarłe łono Sary. (20) I nie zachwiał się z powodu niewiary w obietnicę Boga, ale umocnił się wiarą i oddał chwałę Bogu; (21) Będąc też pewien tego, że to, co on obiecał, ma moc też uczynić" (UBG)

Komentarz: Bóg, który jest Stworzycielem wszystkiego, wszystko może uczynić. Obcowanie z Bogiem według tej zasady oddaje Mu sprawiedliwość jako Najwyższemu Bytowi, a jednocześnie jest ekspresją wiary takiej, jaka Mu się podoba. Abraham taką wiarę posiadał - przekonanie i zaufanie, że Bóg może powołać życie nawet tam, gdzie w oczach człowieka jest to niemożliwe. We wcześniejszych wersetach apostoł dowodził, że potomstwo Abrahama nie jest według ciała. W badanym fragmencie natomiast pokazuje, jakiego rodzaju pokrewieństwo z patriarchą charakteryzuje jego potomstwo: pokrewieństwo wiary bezgranicznie ufającej Najwyższemu.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 4:22-25

"Dlatego zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. (23) A nie tylko ze względu na niego samego napisano, że zostało mu to poczytane; (24) Ale i ze względu na nas, którym ma być poczytane, którzy wierzymy w tego, który wskrzesił z martwych Jezusa, naszego Pana; (25) Który został wydany za nasze grzechy i wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia" (UBG)

Komentarz: pojęcie sprawiedliwości obejmuje dwa kluczowe elementy: zaufanie do Boga przekraczające granicę życia i śmierci oraz postępowanie w prawdzie. Pierwszy element Abraham posiadał, dlatego zostało mu to poczytane ku sprawiedliwości (nie: za sprawiedliwość). Innymi słowy, w oczach Boga posiadał taką sprawiedliwość, jaką wówczas mógł posiadać. Drugi element - prawda - wówczas nie był jeszcze objawiony, ponieważ prawda przyszła przez Jezusa (Jn. 1:17). Treścią ofiary Pana było wydanie świadectwa o sprawiedliwości niesprawiedliwemu człowiekowi, dlatego Paweł pisze o nim, że "został wydany za nasze grzechy" (werset 25). Z kolei wykorzystanie przez nas tej ofiary wymaga posiadania ducha, który został dany po wskrzeszeniu Pana (i na warunku jego zmartwychwstania - Jn. 12:32,33, 14:16,17,26). Dlatego "wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia" - wówczas do dyspozycji wierzących gotowy był "pełen zestaw": świadectwo o prawdzie wydane przez Zbawiciela i duch, dzięki któremu wierzący mogą to świadectwo rozumieć. Tak spełniają się słowa Pana o duchu: "On mnie uwielbi, bo weźmie z mojego i wam oznajmi" (Jn. 16:14 UBG). Zmartwychwstanie Jezusa było niezbędnym potwierdzeniem wartości jego ofiary jako życiodajnego daru dla człowieka, a jednocześnie świadectwem, że została ona złożona skutecznie. Dlatego udostępnienie daru ducha służącego przyswajaniu tej ofiary przez nas było w pełni uzasadnione po zmartwychwstaniu Pana.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzymian 5

Rzym. 5:1,2

"Będąc więc usprawiedliwieni przez wiarę, mamy pokój z Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa; (2) Dzięki któremu też otrzymaliśmy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Boga" (UBG)

Komentarz: w komentarzu do Rzym. 4:22-25 powyżej pisałem, że sprawiedliwość obejmuje dwa kluczowe elementy: zaufanie do Boga przekraczające granicę życia i śmierci oraz postępowanie w prawdzie. Wypełnienie pierwszego elementu leży całkowicie w ręku człowieka, który musi zaufać Bogu; wypełnienie drugiego elementu jest darem łaski przez wpływ ducha prawdy. Jeśli zatem wypełniamy pierwszy element, to jest tyle, ile możemy zrobić, aby zbliżyć się do Boga; to jest sprawiedliwość wynikająca z wiary. Natomiast wybrani, którzy taką wiarę posiadają, zostają spłodzeni z ducha prawdy jako nowe stworzenie. To jest łaska, do której "otrzymaliśmy dostęp przez wiarę" i dzięki której mamy nadzieję uzyskania "chwały Boga" - zmartwychwstania do niezniszczalnej natury na Boskim poziomie istnienia.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 5:5

"A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany" (UBG)

Komentarz: wybrani, którzy pokutują i nawracają się do Boga przez wiarę w Jezusa Chrystusa, otrzymują w darze ducha Boskiej miłości agape, która jest wolą poznawania, stosowania i ogłaszania prawdy. W tym sensie otrzymują zadatek duchowego życia i zostają spłodzeni z ducha jako nowe stworzenie (nowy umysł kształtowany w znajomości Słowa Bożego). Wierne poddawanie się działaniu ducha ukształtuje w wierzących nowy charakter na obraz charakteru Jezusa Chrystusa, prowadząc tym samym do narodzenia się z ducha zupełnej osobowości - nowego człowieka.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 5:9-11

"Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu. (10) Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie. (11) A nie tylko to, ale też chlubimy się Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie" (UBG)

Komentarz: wersety 9-11 powtarzają innymi słowy sens Rzym. 4:25. Punktem wyjścia jest stwierdzenie z wersetu 9, że grzesznika czeka gniew, zgodnie z zasadą: dusza, która grzeszy, ta umrze (Ez. 18:4). Aby zatem nie umrzeć, należy nie grzeszyć. Abyśmy z kolei mogli nie grzeszyć, potrzebne są środki zapewnione przez Boga: wartość ofiary Jezusa Chrystusa, która została dokończona na krzyżu, oraz dar ducha, dzięki któremu jesteśmy w stanie tę ofiarę wykorzystać. Zgodnie z Rzym. 4:17-25, pojęcie usprawiedliwienia z wiary opisuje zaufanie do Boga, które wykracza poza granicę obecnego życia; które składa w ofierze to, co teraz, aby zyskać to, co ma przyjść. Jezus taką ofiarę złożył, a my wierząc w niego, oddajemy chwałę Bogu, który wskrzesza umarłych. Wierząc zatem w Chrystusa, który umarł i został wzbudzony, jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, ponieważ pokładamy wiarę w wartość świadectwa Pana i jego Ojca, który daje pewną nadzieję na przyszłe życie.

Pełne usprawiedliwienie wymaga jednak nie tylko zaufania do Boga, ale również wykorzystania wartości ofiary Jezusa w przemienianiu charakteru na jego obraz. Narzędziem, które umożliwia wierzącym zrozumienie świadectwa o prawdzie, jakie złożył Pan, a także wykorzystanie go do przemiany charakteru, jest Boży duch prawdy. Warunkiem udostępnienia daru ducha wybranym było powstanie Pana z martwych. Zmartwychwstanie Jezusa było niezbędnym potwierdzeniem wartości jego ofiary jako życiodajnego daru dla człowieka, a jednocześnie świadectwem, że została ona złożona skutecznie. Dlatego udostępnienie daru ducha służącego przyswajaniu tej ofiary przez nas było w pełni uzasadnione po zmartwychwstaniu Pana. Dlatego też w wersecie 10 Paweł pisze, że "będziemy ocaleni przez jego życie" - ponieważ po zmartwychwstaniu Pana do dyspozycji wierzących gotowy był "pełen zestaw" służący zbawieniu: świadectwo o prawdzie wydane przez Zbawiciela i duch, dzięki któremu wierzący mogą to świadectwo rozumieć.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 5:12

"Dlatego, tak jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech – śmierć, tak też na wszystkich ludzi przeszła śmierć, ponieważ wszyscy zgrzeszyli" (UBG)

Komentarz: w wersecie 12 Paweł opisuje zasadę dziedziczenia grzechu. Po pierwsze, dziedziczymy geny, które są źródłem automatycznych zachowań i odruchów (np. instynktu samozachowawczego, patrz komentarz do Rzym. 5:13-14,20-21). Po drugie, dziedziczenie grzechu ma związek ze sposobem, w jaki rozwija się osobowość człowieka. Według badań, zachowanie kształtowane jest przez podświadomość nawet w 95 proc. Tylko 5 proc. jest wynikiem pracy umysłu, logiki, analizy. W pozostałych przypadkach funkcjonujemy na swoistym autopilocie. Jego programowanie zachodzi samoistnie przez kontakt z otoczeniem i choć rola umysłu w tym aspekcie rośnie z wiekiem, to w pierwszych 5-6 latach życia, które są krytyczne dla dalszego rozwoju, jesteśmy uzależnieni od wzorców, które ukształtują w nas najbliżssze osoby. Stąd dziedziczenie grzechu, o którym naucza Rzym. 5:12. Nie dziedziczymy grzechu pierworodnego jako takiego, ponieważ pojęcie grzechu opisuje konkretny czyn, który popełnił Adam. Nikt nie może odziedziczyć czynu, ale możemy odziedziczyć jego skutki, a tym samym rozwinąć określone cechy prowadzące do grzechu. W kolejnych wersetach apostoł wyjaśni, w jaki sposób ofiara Chrystusa jest odpowiedzią na tak widziany problem dziedziczności grzechu.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 5:13-14,20-21

"Grzech bowiem był na świecie aż do nadania prawa, ale grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa. (14) Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść ... A prawo wkroczyło po to, aby obfitował grzech. Lecz gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska tym bardziej obfitowała; (21) Aby, jak grzech królował ku śmierci, tak też łaska królowała przez sprawiedliwość ku życiu wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana" (UBG)

Komentarz: apostoł uświadamia czytającym jego list, że grzech nie zaczął się od przekroczenia przepisu prawa. Ludzie umierali również w czasach, kiedy Prawo Mojżeszowe nie było jeszcze znane. Z tego punktu widzenia, skoro grzech wszedł bez prawa, wykonanie prawa nie zbawi od grzechu. W wersecie 21 czytamy dosłownie, że grzech króluje w śmierci (nie: ku śmierci). Adam zatem był w śmierci jeszcze zanim zjadł zakazany owoc. Ponieważ jednak grzech musi być wykonany, aby mieć skutek, Adam mógł żyć dopóki, dopóty faktycznie nie zgrzeszył. A to, że zgrzeszył, było kwestią czasu, ponieważ duch w Adamie żył w zależności od ciała. Duch ze swej definicji jest życiem i jako taki ożywia. Duch, który uzależnia swój byt od ciała, jest de facto w stanie śmierci, ponieważ zależy od martwej materii. W takim stanie był Adam. Widok Ewy z zakazanym owocem sprawia, że kontrolę nad zachowaniem naszego praojca zamiast ducha przejmuje w całości ciało - instynkt samozachowawczy, który najpierw każe mu przyłączyć się do żony, potem ukryć przed Bogiem, a na końcu obwinić za swój grzech Ewę i samego Boga ('kobieta, którą mi dałeś...').

Ponieważ "grzechu się nie poczytuje, gdy nie ma prawa" (werset 13), grzech pierworodny nie polegał na złamaniu przepisu prawa, ale braku wiary, który uzależnia życie od ciała. Prawo natomiast, pisze Paweł, "wkroczyło po to, aby obfitował grzech" (werset 20). Pierwszym odruchem człowieka, który zrobił coś, co przyniosło złe skutki, jest więcej tego nie robić. Dziecko, które się sparzy o gorącą kuchenkę, nie dotknie jej więcej na zasadzie odruchowej. Ten mechanizm prowadzi do powstania przepisu prawa, który mówi: kiedy zdarzy się "a", twoją reakcją będzie "b". Prawo ma wyuczyć odruchowych reakcji. Dlatego Nowy Testament uczy, że adresatem prawa było ciało. Obfitość grzechu, którą wprowadziło prawo, miała jednak uzmysłowić bezowocność tej drogi jako środka zbawienia (z tej prostej przyczyny, że prawo nie przywraca władzy ducha nad ciałem). Dlatego łaska mogła zaobfitować tam, gdzie zaobfitował grzech, a przez grzech przyszło uświadomienie potrzeby zbawienia inaczej niż przepisem prawa. Tam, gdzie człowiek uzmysławia sobie nieskuteczność prawa, otwiera się droga do przyjęcia daru życia przez wiarę Jezusa Chrystusa.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 5:14-17

"Śmierć jednak królowała od Adama aż do Mojżesza nawet nad tymi, którzy nie popełnili grzechu podobnego do przestępstwa Adama, który jest obrazem tego, który miał przyjść. (15) Lecz z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski. Jeśli bowiem przez przestępstwo jednego wielu umarło, tym obficiej spłynęła na wielu łaska Boga i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. (16) A z darem nie jest tak, jak z tym, co przyszło przez jednego, który zgrzeszył. Wyrok bowiem jest z powodu jednego przestępstwa ku potępieniu, ale dar łaski z powodu wielu przestępstw ku usprawiedliwieniu. (17) Jeśli bowiem z powodu przestępstwa jednego śmierć zaczęła królować przez jednego, tym bardziej ci, którzy przyjmują obfitość tej łaski i dar sprawiedliwości, będą królować w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa" (UBG)

Komentarz: w części b wersetu 14 Paweł pisze ciekawą rzecz, a mianowicie według przekładu interlinearnego pisze, że 'podobieństwo przestępstwa Adama jest figurą mającego nastąpić'. Pojęcie figury (greckie typos) oznacza analogię w sposobie, w jaki dzieją się dwa wydarzenia lub, innymi słowy, późniejsze zdarzenie odbywa się po linii wyznaczonej przez wcześniejsze. Apostoł nie mówi jednak, że przestępstwo Adama jest figurą daru łaski (ofiary Jezusa), ponieważ to sugerowałoby podobieństwo 1:1. Mówi natomiast, że podobieństwo przestępstwa jest figurą. Innymi słowy, choć sama wartość ofiary jest anti-lytron - ceną równoważną za grzech Adama, to jednak "z przestępstwem nie jest tak, jak z darem łaski" (werset 15). Wersety 15-17 wskazują zatem, w jakich obszarach ofiara zbawienia nie odpowiada oryginalnemu przestępstwu: 1) grzech przyniósł śmierć; ofiara nie daje życia, ale łaskę prowadzącą do życia; 2) wyrok śmierci przyszedł z powodu jednego przestępstwa, dar łaski jest z powodu wielu przestępstw (werset 16). Werset 17, choć pokazuje różnicę pokazaną w punkcie 1) powyżej, wskazuje także podobieństwo: śmierć przyszła przez jednego człowieka, łaska do życia także przez jednego, Jezusa Chrystusa.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 5:18,19

"Tak więc, jak przez przestępstwo jednego na wszystkich ludzi spadł wyrok ku potępieniu, tak też przez sprawiedliwość jednego na wszystkich ludzi spłynął dar ku usprawiedliwieniu dającemu życie. (19) Jak bowiem przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo jednego wielu stało się sprawiedliwymi" (UBG)

Komentarz: bardzo ważny fragment, w którym apostoł Paweł wyjaśnia istotę zadośćczyniącej ofiary Jezusa Chrystusa. Jej wartość polega na pokazaniu człowiekowi, jak powinien postąpić, aby nie zgrzeszyć na wzór Adama. W symbolach wielkanocnych mamy parę wino-krew-życie oraz chleb-ciało-nauka. W badanym fragmencie symbolizm ten został wyrażony przez określenia sprawiedliwy czyn (werset 18) oraz posłuszeństwo (werset 19). Sprawiedliwym czynem Pana było zachowanie pełnego zaufania w Bogu podczas ostatniej próby na krzyżu, kiedy to utracił łączność z Ojcem i mógł obawiać się, czy nie oznacza to klęski jego misji. Posłuszeństwo opisuje natomiast jego stosunek do prawdy, której służył przez cały okres swojej misji i którą wykonywał w każdym szczególe. Ponieważ Adam nie posiadał zrozumienia prawdy, nie zachował posłuszeństwa przykazaniu i ponad nie wyżej ocenił swoje życie, sensem misji Pana Jezusa było wydanie świadectwa prawdzie - pokazanie upadłemu człowiekowi, na czym polega postępowanie doskonałe z punktu widzenia Boga (Jn. 18:37).

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzymian 6

Rzym. 6:3-5

"Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? (4) Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. (5) Jeśli bowiem zostaliśmy z nim wszczepieni w podobieństwo jego śmierci, to będziemy też z nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania" (UBG)

Komentarz: chrzest w śmierć, o którym mowa w Rzym. 6:3-5, opisuje pokutę, przez którą wierzący podejmują reformę charakteru, tzn. odrzucają (uśmiercają) dotychczasowe uczynki wraz z odpowiadającymi im cechami osobowości, aby następnie dzięki działaniu ducha miłości prawdy odrodzić się do 'nowości życia' przez pogłębianie zrozumienia Słowa Bożego. Ten proces zanurzania w śmierć starego człowieka i wynurzania nowego dotyczy wszystkich wierzących bez wyjątku, czyniąc ich uczestnikami Ciała Chrystusa. Paweł pisze tutaj o nowości życia / zmartwychwstaniu jako obietnicy wynikającej z zanurzenia w śmierć z tej przyczyny, że o ile pokuta i nawrócenie mogą się dokonać w sposób nagły i rewolucyjny, o tyle zmartwychwstanie charakteru jest zawsze procesem, ponieważ charakter zmienia się przez powtarzanie. Do jego zmiany potrzebny jest świadomy wysiłek woli, która ileś razy 'wymusi' określone działanie, aby następnie poświadomość mogła odczytać je jako nowy wzorzec postępowania i ten wzorzec zaabsorbowała. Symboliczną reprezentacją pokutującej wiary jest chrzest wodny - chrzest zupełnego zanurzenia.

Inny problem, który podnosi Rzym. 6:3-5 to oświadczenie, że jest to chrzest w śmierć Chrystusa. To wprost oznacza, że Jezus został poddany takiemu samemu chrztowi, co przyzwoitemu chrześcijaninowi nie mieści się w głowie, bo przecież Jezus był doskonały... Cieleśnie doskonały nie był - był synem Marii i Józefa, o czym wprost informuje Ewangelia - natomiast przy chrzcie w Jordanie otrzymał pełnię ducha, dzięki któremu był w stanie poddać ciało całkowitej i skutecznej kontroli. Dlatego jednocześnie prawdziwe jest stwierdzenie, że on grzechu nie popełnił. My natomiast otrzymujemy zadatek ducha, który rozwijamy: po pierwsze, do dojrzałości zrozumienia i po drugie, poprzez rozwój ducha i świadome praktykowanie prawdy, do doskonałości charakteru (nowości życia). W ten sposób, mając umysł i ciało (charakter) ukształtowane przez poznanie prawdy, stajemy się wolnymi od oskarżenia dziećmi Bożymi.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzymian 7

Rzym. 7:1-6

"Czyż nie wiecie, bracia (bo mówię do znających prawo), że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? (2) Zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem, a jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża. (3) Tak więc, dopóki mąż żyje, będzie nazywana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, tak że nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny. (4) Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc. (5) Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez prawo, okazywały swą moc w naszych członkach, aby przynosić śmierci owoc. (6) Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery" (UBG)

Komentarz: w Rzym. 7:1-6 apostoł Paweł dowodzi, że wierzący w Chrystusa nie są podporządkowani Zakonowi Mojżeszowemu, odnosząc się do zasad etyki. Etyczna struktura działania zakłada cel, któremu to działanie służy, oraz ofiary, które muszą zostać poniesione w procesie. Celem przedstawionym w Zakonie było przedłużanie życia narodu wybranego w ziemi obiecanej; ofiarą było posłuszeństwo przepisom prawa. Tymczasem wierzący w Chrystusa są "uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa" w tym sensie, że zupełnie zmienił się cel, którym teraz jest nagroda chwały w duchowej naturze. Zmieniła się także ofiara, ponieważ osiągnięcie tego celu wiąże się z poświęceniem życia dla prawdy Ewangelii. Stąd apostoł używa przykładu kobiety, której mąż umiera i która może teraz legalnie pojąć innego: dla Żyda, który wierzy w Jezusa, umiera jego dotychczasowy mąż (cel związany z wypełnianiem Zakonu) i możliwe staje się wyjście za mąż za Chrystusa (przyjęcie warunków Nowego Przymierza związanych z nagrodą niebiańską).

Poświęcenie dla Słowa Bożego powoduje, że służymy Bogu "w nowości ducha, a nie w starości litery". Przepis Zakonu miał charakter niezmiennej wytycznej postępowania. Prawda natomiast w swojej istocie jest zrozumieniem mechanizmów funkcjonowania świata. Tutaj nie ma jednej, stałej wytycznej, ale decyzje za każdym razem są podejmowane od nowa w oparciu o kalkulację zysków i strat wynikających z określonego działania. Stąd przeciwstawienie nowości ducha starości (niezmienności) litery. Brak postępowania w duchu wydaje człowieka w rękę ciała (charakteru/ podświadomości) i wówczas grzechy (definiowane) przez prawo mają nad nim moc (werset 5). Postępowanie w duchu uśmierca dawny charakter, powodując kształtowanie nowego charakteru - Ciała Chrystusa - w nas. Jesteśmy zatem "uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa", aby należeć do Pana i razem z nim osiągnąć cel duchowego zmartwycwstania, wydając owoc ku chwale Boga (werset 4).

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzymian 8

Rzym. 8:14-18

"Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. (15) Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze! (16) Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. (17) A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni. (18) Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić" (UBG)

Komentarz: dziećmi Bożymi stajemy się przez zrodzenie z ducha Słowa Bożego, kiedy zupełna osobowość (dusza) odradza się w znajomości podstaw prawdy zarówno w elemencie ducha (umysłu), jak i ciała (charakteru). "Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi" wówczas, kiedy czytając Pismo święte w temacie charakterystyki zrodzenia z ducha, widzę, że odpowiada ona moim własnym doświadczeniom i na tej podstawie mogę stwierdzić, że doświadczyłem zrodzenia z ducha. Stając się dziećmi Bożymi, stajemy się jednocześnie dziedzicami chwały, ponieważ zrodzenie z ducha (tzn. osiągnięcie odpowiedniego stopnia ukształtowania osobowości na obraz Jezusa Chrystusa) jest niezbędnym warunkiem, aby ubiegać się o nagrodę Boskiej natury. W tym sensie "Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego" (Jn. 3:3). Ten podstawowy warunek musi jednak zostać uzupełniony wiernym wykonywaniem poświęcenia w służbie prawdy, stąd warunek podany w wersecie 17: "jeśli tylko z nim cierpimy".

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 8:19-22

"Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych. (20) Gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei; (21) Że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych. (22) Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd" (UBG)

Komentarz: synowie Boży, o których mowa w wersecie 19, to zrodzeni z ducha wierzący, którzy dzięki wiernemu wykonaniu swojego poświęcenia otrzymają najwyższe stanowiska w Królestwie Chrystusa. Zostaną objawieni światu, kiedy ten Boży rząd rozpocznie panowanie nad ziemią. Będzie to czas, w którym zmartwychwstała ludzkość zostanie poddana procesowi sądu w elemencie nauczania, próbowania, karcenia i wyroku. Zgodnie z wersetem 21, wszyscy otrzymają dosłownie "wolność chwały", ponieważ rządy Chrystusa (i synów Bożych razem z nim) zapewnią ludzkości wszelkie korzystne warunki w kierunku reformy charakteru. Ci, którzy z tego skorzystają i pomyślnie przejdą ostatnią próbę, otrzymają dar życia wiecznego. Obecny czas Paweł nazywa 'bólami rodzenia' (werset 22), ponieważ ludzkość jest w trakcie procesu stwarzania. W Edenie Adam został stworzony na Boże podobieństwo, ale nie na Boży obraz. Zatem "stworzenie jest poddane marności ... w nadziei" (werset 20), ponieważ obecny etap 'marności' został przewidziany w Boskim planie, ale jednocześnie został obliczony jako krok w kierunku stworzenia doskonałych istot na Boży obraz manifestowany w Jezusie Chrystusie.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 8:29,30

"Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. (30) Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił" (UBG)

Komentarz: celem powołania ewangelicznego jest stworzenie istot na obraz Boga przedstawiony w Jezusie Chrystusie poprzez utożsamienie ich charakteru z charakterem Pana. Nie wszyscy jednak tę sposobność w obecnym wieku Ewangelii otrzymują, ale tylko ci, którzy zostali przez Boga uznani (wybrani) z przeznaczeniem do powołania, w którym otrzymują ducha ofiarniczej miłości agape i doświadczają nowego narodzenia. Zrodzenie z ducha jest początkiem pracy w kierunku rzeczywistego usprawiedliwienia charakteru, a ci spośród wybranych, którzy z sukcesem ten proces przejdą, zostaną także uwielbieni w zmartwychwstaniu do nieśmiertelności w Boskiej naturze.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzymian 9

Rzym. 9:6-16

"Lecz nie jest możliwe, żeby miało zawieść słowo Boże. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem. (7) Nie wszyscy też przez to, że są potomstwem Abrahama, są dziećmi, ale jest powiedziane: W Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo. (8) To znaczy, że nie dzieci ciała są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy są uznane za potomstwo. (9) Takie bowiem jest słowo obietnicy: O tym właśnie czasie przyjdę, a Sara będzie miała syna. (10) A nie tylko to, ale i Rebeka, gdy poczęła z jednego mężczyzny, naszego ojca Izaaka; (11) Gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje; (12) Powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu; (13) Jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, ale Ezawa znienawidziłem. (14) Cóż więc powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Nie daj Boże! (15) Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. (16) A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie" (UBG)

Komentarz: w Rzym. 9:6-16 apostoł argumentuje, że dostąpienie wyboru jest całkowicie niezależne od woli i uczynków człowieka, na co wskazuje przykład Izaaka oraz Ezawa i Jakuba. Celem wyboru Bożego jest udostępnienie ograniczonej liczbie ludzi możliwości duchowej chwały w Boskiej naturze. Wbrew nauczaniu wielu kościołów, nie jest to powołanie powszechne i nie każdy dobry człowiek idzie do nieba. Bóg sam wskazuje jednostkowo tych, którzy tę możliwość otrzymają, pod warunkiem jednak, że będą pokutować w imię Jezusa Chrystusa (dlatego wielu z narodu wybranego Izraela tego celu nie osiągnie). Pokutujący wybrani otrzymują ducha miłości prawdy, a wraz z nim powołanie, aby poświęcić swoje życie dla służby Ewangelii. Ci, którzy będą działać wiernie na tym polu, otrzymają wspomnianą nagrodę. Stąd wątek potomstwa poruszony w wersetach 6-8. Według Rzym. 8:17 dzieci są dziedzicami. Dziećmi natomiast nie jesteśmy według ciała (z racji samego urodzenia), ale z obietnicy przez zrodzenie z ducha na postawie Bożego wyboru. Przez doświadczenie nowego narodzenia stajemy się zatem kandydatami do chwały, aby ją osiągnąć po ukończeniu swojego poświęcenia.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzymian 11

Rzym. 11:16-24

"Ponieważ jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. (17) Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, który byłeś dzikim drzewem oliwnym, zostałeś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego; (18) Nie wynoś się nad gałęzie. Jeśli jednak się wynosisz, wiedz, że nie ty podtrzymujesz korzeń, lecz korzeń ciebie. (19) Ale powiesz: Odłamane zostały gałęzie, abym ja został wszczepiony. (20) Słusznie, z powodu niewiary zostały odłamane, ty zaś trwasz przez wiarę. Nie pysznij się, ale się bój. (21) Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi, wiedz, że i ciebie nie oszczędzi. (22) Spójrz więc na dobroć i srogość Boga: srogość dla tych, którzy upadli, a dla ciebie dobroć, jeśli będziesz trwał w tej dobroci. W przeciwnym razie ty też będziesz wycięty. (23) Lecz i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc ponownie ich wszczepić. (24) Jeśli bowiem ty zostałeś wycięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, a wbrew naturze zostałeś wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o ileż bardziej ci, którzy są gałęziami naturalnymi, wszczepieni zostaną w swoje własne drzewo oliwne!" (UBG)

Komentarz: w Rzym. 11:16-24 apostoł Paweł omawia symbol drzewa oliwnego, z którego zostały wyłamane gałęzie naturalne, a wszczepione gałęzie dzikie. W ten sposób od łaski wejścia do Ciała Chrystusowego odpadła znaczna część Izraela - naturalnych kandydatów - a na ich miejsce zostały wszczepione gałęzie dzikie - powołani z pogan. Korzeniem w tym obrazie jest Przymierze Abrahamowe, drzewem - Przymierze Nowe. Naturalne gałęzie, czyli Izrael cielesny, były złączone z drzewem na mocy obietnicy danej Abrahamowi, a także figuralnie na mocy Przymierza Zakonu. Kiedy przyszedł Jezus, przyszedł także czas przejścia od figury do 'rzeczywistości w Chrystusie'. Większość Żydów jednak odrzuciła Mesjasza, przez co sami także zostali odcięci - ich narodowe włączenie w związki Przymierza Nowego będzie mieć miejsce w przyszłości pod zarządem Jezusa Chrystusa i kompletowanego w wieku Ewangelii 'królewskiego kapłaństwa'.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 11:25-32

"Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy – żebyście sami siebie nie uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. (26) I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. (27) A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. (28) Tak więc co do ewangelii są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania są umiłowani ze względu na ojców. (29) Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. (30) Jak bowiem wy kiedyś nie wierzyliście Bogu, ale teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich niewiary; (31) Tak i oni teraz stali się nieposłuszni, aby z powodu miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili. (32) Bóg bowiem zamknął ich wszystkich w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłować" (UBG)

Komentarz: "Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże", pisze apostoł Paweł w wersecie 29. Izrael, który raz stał się narodem wybranym, nigdy nie przestał nim być. Czy obiecując Abrahamowi potomstwo według ciała, Bóg nie wiedział, że Żydzi będą grzeszyć, a nawet że zgrzeszą wydaniem na śmierć Boskiego pierworodnego syna? Oczywiście wiedział. Wszystko to jednak było elementem wypełnienia większego planu Boga, w którym potknięcie Izraela okazało się błogosławieństwem dla pogan, którzy dzięki wierze stali się duchowym potomstwem Abrahama, a wielu osiągnęło najwyższe stanowiska w zarządzie Królestwa Bożego. "Zatwardziałość po części przyszła na Izrael" aż do czasu wejścia pełni pogan, tzn. do czasu pozyskania ostatniego członka w klasach królów (24 starszych) i kapłanów (144000) przyszłego królestwa (liczby 24 i 144000 zawierają informację o czasie zakończenia powołania). Kiedy zarząd Królestwa zostanie zgromadzony, spełni się werset 26: zbiorowy Wybawiciel "odwróci bezbożność od Jakuba", kiedy to podczas wojny Armagedonu Izrael zostanie doprowadzony na skraj egzystencji przez swoich wrogów, ale otrzyma nadprzyrodzoną pomoc. W ten sposób stanie się pierwszym nawróconym narodem nowego wieku tysiącletniego Królestwa, z którym zostanie zawarte Nowe Przymierze.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzymian 12

Rzym. 12:1

"Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba" (UBG)

Komentarz: wybrani, którzy pokutują w imię Jezusa Chrystusa, otrzymują w darze miłość agape, która jest miłością prawdy - wolą jej poznawania, stosowania i ogłaszania. Dlatego w Rzym. 12:1 Paweł pisze o rozumnej służbie i dlatego dzieje się to "przez miłosierdzie Boże" (nawiązanie do wyboru). Narzędziem wykonywania tej służby jest w oczywisty sposób ciało. Ma ono jednak być święte i żywe. Święty znaczy tyle, co oddzielony do szczególnej służby. Tym, co nas oddziela, jest miłość agape, ponieważ ona nadaje kierunek całemu życiu powołanych. Ponadto, miłość rozwija w wierzących znajomość prawdy, która z kolei przez wierne jej stosowanie powoduje przeobrażanie charakteru na obraz Jezusa Chrystusa. Charakter jest w Biblii określany mianem ciała. Żywe ciało oznacza rozwinięty charakter, który odpowiada zasadom sprawiedliwości, a zatem nie jest obciążony wyrokiem śmierci (dlatego jest żywy).

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Słowa kluczowe: list do Rzymian komentarz opracowanie interpretacja rozważanie streszczenie
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
UBG - Uwspółcześniona Biblia Gdańska (2017)
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 06-06-2020


komentarzbiblijny.pl