komentarzbiblijny.pl

Strona współpracuje z popularnymi przeglądarkami. Jeśli nie wyświetla się poprawnie w wersji desktop, skorzystaj z wersji mobilnej.

jesteś tutaj: > > >


Komentarze do listu do Rzymian

Omówione fragmenty: 1:1-4 | 1:16,17 | 3:21-24 | 3:25,26 | 4:1-8 | 4:9,10 | 4:11,12 | 5:5 | 6:3-5 | 7:1-6 | 8:14-18 | 8:19-22 | 8:29,30 | 9:6-16 | 11:16-24 | 11:25-32 | 12:1

Streszczenie listu do Rzymian

Przedmiotem listu do Rzymian są podstawowe doktryny Biblii, bez zrozumienia których trudno mówić nawet o znajomości podstaw nauki Biblijnej. List otwiera się stwierdzeniem najważniejszym: Bóg przewidział zbawienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Następnie apostoł rozwija wątki od najbardziej podstawowych poczynając, poprzez trudniejsze wątki doktrynalne w środkowej części listu, a na tematach z obszaru etyki kończąc:
- Rzymian 1 - Jezus Chrystus według ciała był potomkiem Dawida, a według ducha poświęcenia stał się Synem Bożym; sprawiedliwy będzie żył dzięki wierze; przymioty Boga są widzialne; obowiązek wiary;
- Rzymian 2 - sąd Boży będzie na podstawie uczynków; prawo Boże zapisane w sercu człowieka; Żydem jest się wewnątrz, a prawdziwe obrzezanie jest obrzezaniem serca;
- Rzymian 3 - wszyscy są grzeszni; z uczynków prawa nikt nie zostanie usprawiedliwiony, ponieważ prawo daje poznanie grzechu; usprawiedliwienie z łaski przez wiarę dzięki odkupieniu w Jezusie Chrystusie; wiara nie usuwa prawa, ale je utwierdza;
- Rzymian 4 - Abraham uwierzył Bogu, który poczytał mu to ku usprawiedliwieniu; obrzezanie znakiem wiary; Abraham ojcem wierzących; obietnica potomstwa (Izaaka) urzeczywistniona dzięki wierze;
- Rzymian 5 - miłość Boża wypełnia nasze serca przez ducha, który został nam dany; warunki pojednania z Bogiem; grzech przez jednego człowieka - przez jednego usprawiedliwienie;
- Rzymian 6 - chrzest w śmierć; kto umarł, został uwolniony od grzechu; nie oddawać ciała grzechowi, ale odawać je Bogu jako narzędzie sprawiedliwości; zapłatą za grzech jest śmierć, a życie wieczne darem Boga przez Jezusa Chrystusa;
- Rzymian 7 - prawo panuje nad człowiekiem dopóki on żyje (z powołaniem się na przepis prawa mówiący, że w przypadku śmierci męża żona może pojąć innego); dzięki prawu jest poznanie grzechu; prawo ciała prowadzi człowieka jako jeńca grzechu; umysłem jestem niewolnikiem prawa Bożego, ciałem - prawa grzechu;
- Rzymian 8 - ci, którzy są w Chrystusie, nie podlegają potępieniu; prawo cechowała niemożność z powodu ciała; myślenie ciała i ducha; wszyscy, którzy otrzymali ducha Bożego, są dziećmi Bożymi; nadzieja chwały przez cierpienie; uwolnienie stworzenia z niewoli marności przy objawieniu się synów Bożych; wszystkie dzieła Boże współpracują dla dobra powołanych; procedura powołania ewangelicznego (uznanie, przeznaczenie, powołanie, usprawiedliwienie; uwielbienie); orędownictwo Jezusa Chrystusa za Kościołem;
- Rzymian 9 - dzieci Boże są według obietnicy, nie według ciała; wybór Boży odbywa się bez względu na uczynki - na podstawie doświadczeń Abrahama i Izaaka, Jakuba i Ezawa oraz faraona; podobieństwo do garncarza pokazuje, że Bóg ma władzę nad gliną, aby według swojej woli czynić jedne naczynia zaszczytnymi, a inne nie; powołanie pogan pokazane w proroctwach; poszukując usprawiedliwienia na podstawie uczynków, Izrael potknął się o skałę potknięcia (Jezusa), podczas gdy poganie uwierzyli i osiągnęli usprawiedliwienie na podstawie wiary;
- Rzymian 10 - Chrystus końcem prawa; prawo było obietnicą życia na podstawie uczynków; każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie wybawiony; wiara bierze się ze słuchania, stąd potrzeba głoszenia Ewangelii;
- Rzymian 11 - Bóg nie odrzucił Izraela, ale dał im ducha głębokiego snu; podobieństwo o drzewie oliwnym, z którego zostały wyłamane gałęzie naturalne, a wszczepione dzikie; nawrócenie Izraela;
- Rzymian 12 - oddać ciało na ofiarę pełnioną przez rozumną służbę; Ciało Chrystusa i jego różne członki; polecenia dotyczące codziennego życia;
- Rzymian 13 - relacja wierzących względem władz zwierzchnich; oddawać każdemu to, co mu się należy; kto miłuje, wypełnił prawo; przyoblec się w Jezusa Chrystusa;
- Rzymian 14 - żyjemy dla Pana; robić wszystko, mając zupełne przekonanie - czyniąc z wątpliwością, człowiek popełnia grzech; nie osądzać innych, bo każdy sam za siebie zda sprawę Bogu; nie dawać innym powodów do zgorszenia; wszystko, co nie jest z wiary, jest grzechem;
- Rzymian 15 - wszystko, co napisano, dla naszego pouczenia napisano; potrzeba jednomyślności; silni niech znoszą słabości innych; Chrystus sługą Żydów, aby narody wychwalały Boga za Jego miłosierdzie; decyzja Pawła, aby głosić tylko na terenach dziewiczych pod względem wiary; problemy w dotarciu do Rzymu;
- Rzymian 16 - zmiażdżenie szatana pod stopami wierzących; unikać tych, którzy wywołują rozdźwięki wbrew nauce; końcowe pozdrowienia.

Rzymian 1

Rzym. 1:1-4

"Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany apostoł, odłączony do głoszenia ewangelii Boga; (2) (Którą przedtem obiecał przez swoich proroków w Pismach świętych); (3) O jego Synu, Jezusie Chrystusie, naszym Panu, który według ciała pochodził z potomstwa Dawida; (4) A pokazał z mocą, że jest Synem Bożym, według Ducha świętości, przez zmartwychwstanie" (UBG)

Kontekstowe tematy Biblijne:

Rzym. 1:16,17

"Nie wstydzę się bowiem ewangelii Chrystusa, ponieważ jest ona mocą Boga ku zbawieniu dla każdego, kto uwierzy, najpierw Żyda, potem i Greka. (17) W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boga z wiary w wiarę, jak jest napisane: Sprawiedliwy będzie żył z wiary" (UBG)

Kontekstowe tematy Biblijne:

Rzymian 3

Rzym. 3:21-24

"Lecz teraz bez prawa została objawiona sprawiedliwość Boga, poświadczona przez prawo i proroków. (22) Jest to sprawiedliwość Boga przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich i na wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy. (23) Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga; (24) A zostają usprawiedliwieni darmo, z jego łaski, przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie" (UBG)

Kontekstowe tematy Biblijne:

Rzym. 3:25,26

"Jego to Bóg ustanowił przebłaganiem przez wiarę w jego krew, aby okazać swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie, w swojej cierpliwości, przedtem popełnionych grzechów; (26) Aby okazać swoją sprawiedliwość w obecnym czasie po to, aby on był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa" (UBG)

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzymian 4

Rzym. 4:1-8

"Cóż więc powiemy, co zyskał Abraham, nasz ojciec, według ciała? (2) Jeśli bowiem Abraham został usprawiedliwiony z uczynków, ma się czym chlubić, ale nie przed Bogiem. (3) Cóż bowiem mówi Pismo? Abraham uwierzył Bogu i zostało mu to poczytane za sprawiedliwość. (4) A temu, kto pracuje, zapłata nie jest uznana za łaskę, ale za należność. (5) Temu zaś, kto nie pracuje, lecz wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, jego wiara zostaje poczytana za sprawiedliwość. (6) Jak i Dawid mówi, że błogosławiony jest człowiek, któremu Bóg przypisze sprawiedliwość bez uczynków, mówiąc: (7) Błogosławieni, których nieprawości są przebaczone i których grzechy są zakryte. (8) Błogosławiony człowiek, któremu Pan nie poczyta grzechu" (UBG)

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 4:9,10

"Czy więc to błogosławieństwo dotyczy tylko obrzezanych, czy też nieobrzezanych? Mówimy przecież, że wiara została Abrahamowi poczytana za sprawiedliwość. (10) Jakże więc została mu poczytana? Gdy był obrzezany czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, ale przed obrzezaniem" (UBG)

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 4:11,12

"I przyjął znak obrzezania jako pieczęć sprawiedliwości wiary, którą miał przed obrzezaniem, po to, aby był ojcem wszystkich nieobrzezanych wierzących, aby im też poczytana była sprawiedliwość; (12) I aby był ojcem obrzezania, nie tylko tych, którzy są obrzezani, ale też tych, którzy chodzą śladami wiary naszego ojca Abrahama, którą miał przed obrzezaniem" (UBG)

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzymian 5

Rzym. 5:5

"A nadzieja nie przynosi wstydu, ponieważ miłość Boga jest rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany" (UBG)

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzymian 6

Rzym. 6:3-5

"Czyż nie wiecie, że my wszyscy, którzy zostaliśmy ochrzczeni w Jezusie Chrystusie, w jego śmierci zostaliśmy ochrzczeni? (4) Zostaliśmy więc pogrzebani z nim przez chrzest w śmierci, aby jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak żebyśmy i my postępowali w nowości życia. (5) Jeśli bowiem zostaliśmy z nim wszczepieni w podobieństwo jego śmierci, to będziemy też z nim wszczepieni w podobieństwo zmartwychwstania" (UBG)

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzymian 7

Rzym. 7:1-6

"Czyż nie wiecie, bracia (bo mówię do znających prawo), że prawo panuje nad człowiekiem, dopóki on żyje? (2) Zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem, a jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża. (3) Tak więc, dopóki mąż żyje, będzie nazywana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, tak że nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny. (4) Tak i wy, moi bracia, zostaliście uśmierceni dla prawa przez ciało Chrystusa, abyście należeli do innego, to znaczy tego, który został wskrzeszony z martwych, abyśmy przynosili Bogu owoc. (5) Gdy bowiem byliśmy w ciele, namiętności grzechów, które się wzniecały przez prawo, okazywały swą moc w naszych członkach, aby przynosić śmierci owoc. (6) Lecz teraz zostaliśmy uwolnieni od prawa, gdy umarliśmy dla tego, w czym byliśmy trzymani, abyśmy służyli Bogu w nowości ducha, a nie w starości litery" (UBG)

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzymian 8

Rzym. 8:14-18

"Wszyscy bowiem ci, którzy są prowadzeni przez Ducha Bożego, są synami Bożymi. (15) Gdyż nie otrzymaliście ducha niewoli, aby znowu się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze! (16) Ten to Duch poświadcza naszemu duchowi, że jesteśmy dziećmi Bożymi. (17) A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko z nim cierpimy, abyśmy też z nim byli uwielbieni. (18) Uważam bowiem, że cierpienia teraźniejszego czasu nie są godne porównywania z tą przyszłą chwałą, która ma się w nas objawić" (UBG)

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 8:19-22

"Stworzenie bowiem z gorliwym wypatrywaniem oczekuje objawienia synów Bożych. (20) Gdyż stworzenie jest poddane marności, nie dobrowolnie, ale z powodu tego, który je poddał, w nadziei; (21) Że i samo stworzenie będzie uwolnione z niewoli zniszczenia do chwalebnej wolności dzieci Bożych. (22) Wiemy bowiem, że całe stworzenie razem jęczy i razem cierpi w bólach rodzenia aż dotąd" (UBG)

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 8:29,30

"Tych bowiem, których on przedtem znał, tych też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu jego Syna, żeby on był pierworodny między wieloma braćmi. (30) Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też uwielbił" (UBG)

Komentarz: celem powołania ewangelicznego jest stworzenie istot na obraz Boga przedstawiony w Jezusie Chrystusie poprzez utożsamienie ich charakteru z charakterem Pana. Nie wszyscy jednak tę sposobność w obecnym wieku Ewangelii otrzymują, ale tylko ci, którzy zostali przez Boga uznani (wybrani) z przeznaczeniem do powołania, w którym otrzymują ducha ofiarniczej miłości agape i doświadczają nowego narodzenia. Zrodzenie z ducha jest początkiem pracy w kierunku rzeczywistego usprawiedliwienia charakteru, a ci spośród wybranych, którzy z sukcesem ten proces przejdą, zostaną także uwielbieni w zmartwychwstaniu do nieśmiertelności w Boskiej naturze.

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzymian 9

Rzym. 9:6-16

"Lecz nie jest możliwe, żeby miało zawieść słowo Boże. Nie wszyscy bowiem, którzy pochodzą od Izraela, są Izraelem. (7) Nie wszyscy też przez to, że są potomstwem Abrahama, są dziećmi, ale jest powiedziane: W Izaaku będzie nazwane twoje potomstwo. (8) To znaczy, że nie dzieci ciała są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy są uznane za potomstwo. (9) Takie bowiem jest słowo obietnicy: O tym właśnie czasie przyjdę, a Sara będzie miała syna. (10) A nie tylko to, ale i Rebeka, gdy poczęła z jednego mężczyzny, naszego ojca Izaaka; (11) Gdy dzieci jeszcze się nie urodziły i nie zrobiły nic dobrego ani złego, aby zgodnie z wybraniem trwało postanowienie Boga, nie z uczynków, ale z tego, który powołuje; (12) Powiedziano jej, że starszy będzie służył młodszemu; (13) Jak jest napisane: Jakuba umiłowałem, ale Ezawa znienawidziłem. (14) Cóż więc powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Nie daj Boże! (15) Mówi bowiem do Mojżesza: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. (16) A więc nie zależy to od tego, który chce, ani od tego, który zabiega, ale od Boga, który okazuje miłosierdzie" (UBG)

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzymian 11

Rzym. 11:16-24

"Ponieważ jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. (17) Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, który byłeś dzikim drzewem oliwnym, zostałeś wszczepiony zamiast nich i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłustości drzewa oliwnego; (18) Nie wynoś się nad gałęzie. Jeśli jednak się wynosisz, wiedz, że nie ty podtrzymujesz korzeń, lecz korzeń ciebie. (19) Ale powiesz: Odłamane zostały gałęzie, abym ja został wszczepiony. (20) Słusznie, z powodu niewiary zostały odłamane, ty zaś trwasz przez wiarę. Nie pysznij się, ale się bój. (21) Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził naturalnych gałęzi, wiedz, że i ciebie nie oszczędzi. (22) Spójrz więc na dobroć i srogość Boga: srogość dla tych, którzy upadli, a dla ciebie dobroć, jeśli będziesz trwał w tej dobroci. W przeciwnym razie ty też będziesz wycięty. (23) Lecz i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc ponownie ich wszczepić. (24) Jeśli bowiem ty zostałeś wycięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, a wbrew naturze zostałeś wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, o ileż bardziej ci, którzy są gałęziami naturalnymi, wszczepieni zostaną w swoje własne drzewo oliwne!" (UBG)

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzym. 11:25-32

"Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy – żebyście sami siebie nie uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. (26) I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. (27) A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. (28) Tak więc co do ewangelii są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania są umiłowani ze względu na ojców. (29) Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. (30) Jak bowiem wy kiedyś nie wierzyliście Bogu, ale teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich niewiary; (31) Tak i oni teraz stali się nieposłuszni, aby z powodu miłosierdzia wam okazanego i oni miłosierdzia dostąpili. (32) Bóg bowiem zamknął ich wszystkich w niewierze, aby się nad wszystkimi zmiłować" (UBG)

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Rzymian 12

Rzym. 12:1

"Proszę więc was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest wasza rozumna służba" (UBG)

Kontekstowe tematy Biblijne:

[]

Słowa kluczowe: list do Rzymian komentarz opracowanie interpretacja rozważanie streszczenie
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
UBG - Uwspółcześniona Biblia Gdańska (2017)
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 17-08-2019


komentarzbiblijny.pl