komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > >


Komentarze do proroctwa Jeremiasza

Omówione fragmenty: 31:31-34 | 32:1

Streszczenie proroctwa Jeremiasza

Jeremiasz był prorokiem Pańskim w końcowych latach królestwa Judzkiego. Jego działalność obejmuje okres od trzynastego roku Jozjasza do niewoli babilońskiej. Szczególnym tematem proroctwa jest ogłaszanie wyroku Bożego w postaci zbliżającego się najazdu babilońskiego i spustoszenia Jerozolimy. Pierwsza część księgi Jeremiasza koncentruje się na treści proroczej i relacjonuje przekaz, który Bóg dał prorokowi dla swojego niewiernego ludu. Późniejsze rozdziały zawierają również wyraźne wątki narracyjne związane z działalnością samego Jeremiasza, a także dziejami okresu bezpośrednio poprzedzającego najazd króla Babilonu aż do całkowitego spustoszenia ziemi:
- Jeremiasza 1 - działalność Jeremiasza obejmuje okres od trzynastego roku Jozjasza do niewoli babilońskiej (1-3); powołanie Jeremiasza (4-19): jego zadaniem będzie obwieszczenie klęski i zniszczenia (10,18,19);
- Jeremiasza 2 - lament nad odstępstwem narodu wybranego (1-37): Izrael był świętością dla PANA i pierwocinami jego plonu (3), kapłani nie pytali: Gdzie jest PAN? Ci, którzy zajmowali się prawem, nie poznali mnie (8), twoja niegodziwość ukarze cię i twoje odstępstwo cię skarci (19); naród wybrany był zasiany jako wyborna winorośl, a zwyrodniał i wydał dzikie pędy (21); Izrael jak niewierna żona (20-25,32-37); którzy mówią do drewna: Ty jesteś moim ojcem, a do kamienia: Ty mnie zrodziłeś (27);
- Jeremiasza 3 - Juda nierządnicą na wzór jej siostry 10-pokoleniowego Izraela (1-11); wezwanie do nawrócenia (12-14,20-25); dam wam pasterzy według mego serca, i będą was paść umiejętnie i roztropnie (15); a gdy się rozmnożycie i rozplenicie w tej ziemi w tych dniach, mówi PAN, już nie będą mówić: Arka przymierza PANA. Nikomu nie przyjdzie to na myśl. Nie wspomną o niej ani nie odwiedzą jej, ani już nie uczynią jej nową (16); w tym czasie Jerozolima będzie nazwana tronem PANA, a wszystkie narody zgromadzą się u niej, u imienia PANA, w Jerozolimie, i już nie będą postępować według uporu swego złego serca (17); w te dni dom Judy będzie chodził z domem Izraela i przybędą razem z ziemi północnej do ziemi, którą dałem w dziedzictwo waszym ojcom (18);
- Jeremiasza 4 - wezwanie do nawrócenia (1-4,8,14): obrzeżcie się dla PANA i usuńcie napletki waszych serc, Judejczycy i mieszkańcy Jerozolimy, aby moja zapalczywość nie wybuchła jak ogień (4); zapowiedź najazdu i zniszczenia (5-7,9-13); twoja droga i twoje uczynki sprowadziły to na ciebie (18); mój lud jest głupi, nie zna mnie; to są dzieci niemądre i nierozumne. Są mądre w czynieniu zła, lecz dobrze czynić nie umieją (22); zapowiedź spustoszenia ziemi (23-29); sojusznicy opuszczą Judę (30,31);
- Jeremiasza 5 - sąd z powodu braku znajomości i wykonywania prawdy (1-5); zaparły się PANA i powiedziały: Nie tak, nie spadnie na nas nic złego, nie doznamy miecza ani głodu. A prorocy przeminą z wiatrem, nie ma w nich żadnego słowa Bożego. Tak im się właśnie stanie (12,13); jak wy mnie opuściliście i służyliście obcym bogom w swojej ziemi, tak będziecie służyć cudzoziemcom w nie swojej ziemi (19); lud głupi i bezrozumny, wy, którzy macie oczy, a nie widzicie, którzy macie uszy, a nie słyszycie (21);
- Jeremiasza 6 - wezwanie plemienia Beniamina do ucieczki przed wielkim zniszczeniem (1); Syjon porównany do rozkosznej panny (2,3); wezwanie do wojny przeciw Jerozolimie (4-6); przypomnienie niegodziwości Jerozolimy i wezwanie do upamiętania (7,8,13-21,26); ich uszy są nieobrzezane (10); zapowiedź spustoszenia (9,11,12); lud z ziemi północnej (22-25); Izrael jak metale, których nie da oczyścić ogniem (28-30);
- Jeremiasza 7 - niegodziwość Izraela przyczyną zagłady (1-34): bo nie mówiłem waszym ojcom ani niczego im nie nakazałem o całopaleniach i ofiarach w dniu, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi Egiptu; Ale to jedno im nakazałem, mówiąc: Słuchajcie mojego głosu i będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem; idźcie każdą drogą, którą wam nakazałem, aby się wam dobrze działo (22,23), od dnia, kiedy wasi ojcowie wyszli z ziemi Egiptu, aż do dziś, posyłałem do was wszystkie moje sługi, proroków z wczesnym wstawaniem i przesłaniem. Oni jednak nie słuchali (25,26), to jest naród, który nie słucha głosu PANA, zginęła prawda, została starta z ich ust (28), synowie Judy bowiem czynili zło przed moimi oczami, mówi PAN; ustawili swoje obrzydliwości w tym domu, który jest nazwany moim imieniem (30), zbudowali wyżyny Tofet, która jest w dolinie syna Hinnom, aby palić swoich synów i swoje córki w ogniu, czego nie nakazałem i co nie przyszło mi nawet na myśl (31), sprawię, że w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy ustanie głos radości, głos wesela, głos oblubieńca i głos oblubienicy (34);
- Jeremiasza 8 - opis spustoszenia, którego przyczyną jest odstępstwo Izraela od prawdy (1-21): oto odrzucają słowo PANA, jaką więc mają mądrość? Dlatego ich żony dam innym, ich pola tym, którzy ich zdobędą (9,10), leczą rany córki mego ludu tylko powierzchownie, mówiąc: Pokój, pokój! Ale nie ma pokoju (11), poślę na was najbardziej jadowite węże, których nie można zaklinać, i będą was kąsać (17);
- Jeremiasza 9 - jak łuk napinają swój język do kłamstwa. Nie wzmocnili się prawdą na ziemi, bo od zła do zła przechodzą (3-6,8); oto przetopię ich i wypróbuję (7); opisy spustoszonej ziemi (10-12); dlatego że porzucili moje prawo, które im przedłożyłem, a nie słuchali mojego głosu (13); kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że rozumie i zna mnie, wie, że ja jestem PAN, który okazuje miłosierdzie, sąd i sprawiedliwość na ziemi (24); cały dom Izraela ma nieobrzezane serce (26);
- Jeremiasza 10 - nie bać się znaków na niebie ani drewnianych bożków (1-5,8-9,11); wyższość Boga nad bożkami (6,7,10,12,13,14,15); okrąg świata (12); nadchodzi wieść i wielka wrzawa z ziemi północnej, aby miasta Judy zamienić w pustkowie i w siedlisko smoków (22); wiem, PANIE, że droga człowieka nie zależy od niego ani nie leży w mocy człowieka kierować swoimi krokami, gdy chodzi. Karć mnie, PANIE, ale według słusznej miary (23,24);
- Jeremiasza 11 - przeklęty ten człowiek, który nie posłucha słów tego przymierza, które nakazałem waszym ojcom w dniu, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi Egiptu (3,4); PAN nazwał cię zielonym drzewem oliwnym, pięknym, dającym piękny owoc (16); PAN zastępów bowiem, który cię zasadził, zapowiedział przeciwko tobie to nieszczęście z powodu niegodziwości domu Izraela i domu Judy, którą popełniły na własną szkodę (17); PAN zastępów sądzi sprawiedliwie i bada nerki i serca (20);
- Jeremiasza 12 - prorok widzi mieszkańców, którym się powodzi pomimo ich niegodziwości i woła o bliski sąd (1-6); Izrael winnicą Pana, którą zdeptali jej pasterze (10,11); a gdy ich wyrwę, wrócę, zlituję się nad nimi i znowu przyprowadzę każdego z nich do jego dziedzictwa i każdego z nich do jego ziemi (15); i jeśli dokładnie się nauczą dróg mojego ludu, i będą przysięgać na moje imię, mówiąc: PAN żyje, podobnie jak nauczali mój lud przysięgać na Baala, wtedy zostaną zbudowani wśród mego ludu (16); ale jeśli nie usłuchają, wtedy wykorzenię ten naród, wyrwę i wytracę go, mówi PAN (17);
- Jeremiasza 13 - zbutwiały lniany pas symbolem zepsucia Izraela (1-11); Izrael jak napełnione winem gliniane kadzie, które będą roztrzaskane (12-14); zapowiedź najazdu i spustoszenia (15-22); czy Etiopczyk może zmienić swoją skórę albo lampart swoje pręgi? Podobnie wy, czy możecie czynić dobrze, skoro przywykliście czynić źle (23); dlatego rozproszę ich jak plewy unoszone przez wiatr pustynny (24); taki będzie twój los i dział wymierzony ci przeze mnie, mówi PAN, za to, że o mnie zapomniałaś i zaufałaś kłamstwu (25);
- Jeremiasza 14 - opis suszy w Izraelu (2-6); Jeremiasz prosi, aby Bóg nie opuszczał swojego ludu (7-9); nie módl się o dobro tego ludu (11,12); prorocy, którzy zapowiadają pokój, prorokują fałszywie (13,14); fałszywi prorocy zginą (15); modlitwa proroka: uznajemy, PANIE, swoją niegodziwość i nieprawość naszych ojców, bo zgrzeszyliśmy przeciw tobie (20); nie odrzucaj nas przez wzgląd na twoje imię (21);
- Jeremiasza 15 - wtedy PAN powiedział do mnie: Choćby Mojżesz i Samuel stanęli przede mną, nie miałbym serca do tego ludu (1); kto przeznaczony na śmierć, pójdzie na śmierć; kto pod miecz – pod miecz, kto na głód – na głód, a kto na niewolę – w niewolę (2); cztery rodzaje kar (3); wysiedlenie Izraela z powodu Manassesa, króla Judy (4); zapowiedź spustoszenia (5-14); modlitwa proroka o Bożą ochronę (15-21);
- Jeremiasza 16 - dlatego oto nadchodzą dni, mówi PAN, że już nie będą mówić: Jak żyje PAN, który wyprowadził synów Izraela z ziemi Egiptu; Ale: Jak żyje PAN, który wyprowadził synów Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, do których ich wygnał. I sprowadzę ich znowu do ich ziemi, którą dałem ich ojcom. Oto poślę po wielu rybaków, mówi PAN, i ci ich wyłowią; potem poślę po wielu myśliwych, i ci ich upolują na każdej górze i na każdym pagórku, i w rozpadlinach skalnych (14-16); najpierw odpłacę im podwójnie za ich nieprawości (18); PANIE, moja mocy i siło, moja ucieczko w dniu utrapienia! Do ciebie przyjdą poganie od krańców ziemi i powiedzą: Zaprawdę, nasi ojcowie odziedziczyli kłamstwa i marności, w których nie było żadnego pożytku. Czy człowiek może uczynić sobie bogów? Przecież to nie są bogowie. Dlatego oto ja sprawię, że poznają tym razem; sprawię, że poznają moją rękę i moc, i dowiedzą się, że moje imię to PAN (19-21);
- Jeremiasza 17 - sprawię, że będziesz służył swoim wrogom w ziemi, której nie znasz, bo rozpaliliście ogień mojej zapalczywości, który będzie płonąć na wieki (4); przeklęty człowiek, który ufa człowiekowi, a od PANA odstępuje jego serce (5); błogosławiony człowiek, który ufa PANU, a którego nadzieją jest PAN. Będzie bowiem jak drzewo zasadzone nad wodami (7,8); najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać? Ja, PAN, badam serca i doświadczam nerki, aby oddać każdemu według jego dróg i według owocu jego uczynków (9,10); spustoszenie karą za nieprzestrzeganie sabatu (19-27);
- Jeremiasza 18 - oto jak glina w ręce garncarza tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela (6); Bóg pożałuje nieszczęścia, jeśli naród będzie pokutował (7-11); Jeremiasz obawia się o życie, dlatego prosi o Bożą ochronę i bezlitosne potraktowanie jego wrogów (18-23);
- Jeremiasza 19 - Bóg wysyła Jeremiasza do doliny Hinnoma, aby głosił wyrok przeciw Izraelowi, który własnych synów składał w ofierze fałszywym bogom (1-15): pobudowali wyżyny Baalowi, aby spalić swoich synów w ogniu jako całopalenia dla Baala, czego im nie nakazałem ani nie mówiłem i co nie przyszło mi nawet na myśl (5), i sprawię, że będą jeść ciała swoich synów i ciała swoich córek, a każdy z nich będzie jeść ciało swego bliźniego podczas oblężenia i w ucisku, którymi ścisną ich wrogowie (9), tak samo rozbiję ten lud i to miasto, jak tłucze się naczynie garncarskie, którego nie można potem naprawić (11), zatwardzili swój kark, aby nie słuchać moich słów (15);
- Jeremiasza 20 - Jeremiasz uwięziony przez naczelnego dowódcę garnizonu świątynnego, prorokuje przeciw niemu (1-6); słowo Boże jest w moim sercu jakby ogień płonący, zamknięty w moich kościach, i usiłowałem je wstrzymać, ale nie mogłem (9); Jeremiasz modli się o pomstę dla swoich wrogów (10-13); przeklina dzień swoich narodzin (14-18);
- Jeremiasza 21 - król Sedekiasz posyła do Jeremiasza, aby ten wstawił się za nim i za ludem do Boga, ale prorok zapowiada klęskę (1-14): tak mówi PAN, Bóg Izraela: ja sam będę walczył przeciwko wam wyciągniętą ręką i mocnym ramieniem, z gniewem, zawziętością i wielką zapalczywością. I pobiję mieszkańców tego miasta (5,6);
- Jeremiasza 22 - Jeremiasz przemawia do króla Judy (1-30): proroctwo przeciw Szallumowi, synowi Jozjasza (11,12); gdy sądził sprawę ubogiego i nędznego, wtedy było mu dobrze. Czy nie na tym polega poznanie mnie? (16); proroctwo o śmierci Joakima, syna Jozjasza (18,19); proroctwo przeciwko Choniaszowi, synowi Joakima (24-30);
- Jeremiasza 23 - pasterze Izraela rozpraszają trzodę Boga (1-4): zgromadzę resztkę moich owiec ze wszystkich krajów, do których je rozpędziłem, i sprowadzę je do ich owczarni; będą płodne i rozmnożą się (3); wzbudzę Dawidowi sprawiedliwą Latorośl i będzie panować Król, i będzie mu się szczęściło; będzie wykonywał sąd i sprawiedliwość na ziemi (5); za jego dni Juda będzie zbawiona, a Izrael będzie mieszkał bezpiecznie (6); nadejdą dni, mówi PAN, że nie będą mówić już: Jak żyje PAN, który wyprowadził synów Izraela z ziemi Egiptu; Ale: Jak żyje PAN, który wyprowadził i który sprowadził potomstwo domu Izraela z kraju północnego i ze wszystkich krajów, do których rozpędziłem ich, i będą mieszkać w swojej ziemi (7,8); mowa przeciw fałszywym prorokom (10-40);
- Jeremiasza 24 - wizja dwóch koszy z figami (1-10): dobre figi reprezentują tych, którzy zostali uprowadzeni do niewoli. I zwrócę na nich swoje oko dla ich dobra i przyprowadzę ich do tej ziemi, gdzie ich odbuduję, a nie zburzę (6); dam im bowiem serce, aby mnie poznali, że ja jestem PAN. Oni będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem (7); złe figi to pozostali z Judy na czele z Sedekiaszem. I będę posyłał na nich miecz, głód i zarazę, aż będą wytraceni z ziemi, którą dałem im oraz ich ojcom (10);
- Jeremiasza 25 - czwarty rok Joakima pierwszym rokiem Nabuchodonozora (1); od trzynastego roku Jozjasza, syna Amona, króla Judy, aż do dziś (czwarty rok Joakima), to znaczy już przez dwadzieścia trzy lata, dochodziło do mnie słowo PANA (3); był to czas wezwania do pokuty (4-7); karą będzie spustoszenie ziemi dokonane rękami króla Babilonu i wszystkich rodów północy (8-10); cała ta ziemia stanie się spustoszeniem i zdumieniem, a te narody będą służyć królowi Babilonu przez siedemdziesiąt lat (11); gdy się dopełni siedemdziesiąt lat, ukarzę króla Babilonu i ten naród, mówi PAN, za ich nieprawość, oraz ziemię Chaldejczyków, i zamienię ją w wieczne spustoszenie (12); narody będą pić kubek wina Bożej zapalczywości (15-29); tłocznia gniewu PANA i sąd nad narodami (30-38);
- Jeremiasza 26 - w pierwszym roku Joakima Jeremiasz wysłany, aby wzywać do pokuty (1-3); Jeremiasz zostaje pojmany, kapłani żądają jego śmierci (8-11); książęta i cały lud bronią Jeremiasza (18-24): Micheasz również prorokował spustoszenie ziemi i wówczas lud pokutował (18,19), Joakim ścigał i zabił proroka Uriasza (20-23); ręka Achikama, syna Szafana, była przy Jeremiaszu, aby nie został wydany w ręce ludu i nie został zabity (24);
- Jeremiasza 27 - Jeremiasz przez posłańców posyła wiadomość do okolicznych narodów: teraz dałem te wszystkie ziemie do rąk Nabuchodonozora, króla Babilonu, mego sługi. A naród, który podda swój kark pod jarzmo króla Babilonu i będzie mu służył, ten pozostawię w jego ziemi, mówi PAN, aby ją uprawiał i mieszkał w niej (6,11); do Sedekiasza, króla Judy, powiedziałem zgodnie ze wszystkimi tymi słowami: Poddajcie swoje karki pod jarzmo króla Babilonu i służcie mu i jego ludowi, a będziecie żyć (12); proroctwo o naczyniach światyni, które pozostały po pierwszym najeździe króla Babilonu: zostaną zawiezione do Babilonu i będą tam aż do dnia, w którym upomnę się o nie, mówi PAN. Wtedy sprowadzę je i przywrócę na to miejsce (18-22);
- Jeremiasza 28 - spór proroka Chananiasza z Jeremiaszem (1-17): Chananiasz prorokuje, że w ciągu dwóch lat Bóg sprowadzi z powrotem z Babilonu jeńców i naczynia z domu Pana (3,4), Bóg przekazuje Jeremiaszowi słowo dla Chananiasza: oto usunę cię z powierzchni ziemi. Umrzesz w tym roku, bo głosiłeś bunt przeciwko PANU (12-16); umarł prorok Chananiasz w tym roku, w miesiącu siódmym (17);
- Jeremiasza 29 - Jeremiasz posyła list wygnańców do Babilonu (1-32): mają się tam osiedlić, bo nie powrócą aż się wypełni 70 lat (5-14); kara dla fałszywych proroków, którzy zapowiadają szybki powrót z wygnania (15-32);
- Jeremiasza 30 - proroctwo o zbawieniu i przyszłej mesjańskiej chwale Izraela (1-24): biada! Bo wielki jest ten dzień, że nie będzie mu równego. To jest czas utrapienia Jakuba, ale będzie z niego wybawiony (7); będą służyć PANU, swemu Bogu, i Dawidowi, swemu królowi, którego im wzbudzę (9); oto bowiem wybawię cię z daleka, twoje potomstwo z ziemi jego niewoli. Powróci Jakub, aby zaznać odpoczynku i spokoju i nikt nie będzie go straszył (10); wicher PANA zrywa się w zapalczywości, trwający wicher spadnie nad głowy bezbożnych (23); zapalczywość gniewu PANA nie odwróci się, aż on to uczyni i wykona zamysły swego serca. W dniach ostatecznych to zrozumiecie (24);
- Jeremiasza 31 - w tym czasie, mówi PAN, będę Bogiem wszystkich rodów Izraela, a one będą moim ludem (1); umiłowałem cię wieczną miłością (3); przyprowadzę ich z ziemi północnej (8); poprowadzę ich nad strumienie wód prostą drogą, na której się nie potkną (9); Efraim jest moim pierworodnym (9); tak mówi PAN: W Rama słychać głos, lament i gorzki płacz: Rachel opłakuje swoich synów, nie daje się pocieszyć po stracie swoich synów, bo ich już nie ma (15); nawróć mnie, a będę nawrócony (18); zwróć swoje serce na gościniec, na drogę, którą chodziłaś. Powróć, dziewico Izraela! (21); PAN bowiem stworzył nową rzecz na ziemi: kobieta ogarnie mężczyznę (22); już nie będą mówić: Ojcowie jedli cierpkie winogrona, a synom ścierpły zęby. Lecz każdy umrze za swoją nieprawość (29,30); Nowe Przymierze (31-34); gdyby te prawa (natury) ustały przede mną, mówi PAN, wtedy i potomstwo Izraela przestanie być narodem przede mną na wieki (36);
- Jeremiasza 32 - dziesiąty rok Sedekiasza to osiemnasty rok Nabuchodonozora (1); w czasie oblężenia Jerozolimy Jeremiasz był uwięziony z rozkazu Sedekiasza za prorokowanie przeciw Izraelowi (2,3); Jeremiasz kupuje pole od Chanameela (6-15); zbudowali wyżyny Baala w dolinie syna Hinnom, by przeprowadzić swoich synów i swoje córki przez ogień ku czci Molocha, czego im nie nakazałem, nie przyszło mi nawet na myśl, by czynić tę obrzydliwość i Judę przywodzić do grzechu (35); zgromadzę ich ze wszystkich ziem, do których ich wygnałem w swoim gniewie, w swoim oburzeniu i w wielkiej zapalczywości i przyprowadzę ich z powrotem na to miejsce, i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. I dam im jedno serce i jedną drogę, aby bali się mnie przez wszystkie dni, dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, lecz włożę w ich serca moją bojaźń, aby nie odstępowali ode mnie (37-40);
- Jeremiasza 33 - oto dam mu (domowi Izraela) zdrowie i uleczenie, i uzdrowię ich oraz objawię im obfitość pokoju i prawdy (6); znów będzie słychać głos radości i głos wesela, głos oblubieńca i głos oblubienicy, głos tych, którzy mówią: Wysławiajcie PANA zastępów, bo PAN jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na wieki, to głos przynoszących ofiarę chwały do domu PANA (10,11); w tych dniach i w tym czasie sprawię, że wyrośnie Dawidowi Latorośl sprawiedliwa. Będzie on sprawował sąd i wymierzał sprawiedliwość na ziemi (15); w tych dniach Juda będzie zbawiona, a Jerozolima będzie mieszkać bezpiecznie. A takie jest imię, którym będą ją nazywać: PAN naszą sprawiedliwością (16); Dawid będzie miał syna, aby królował na jego tronie, bo przymierze Boga z Dawidem jest wieczne (20-26);
- Jeremiasza 34 - podczas oblężenia Jerozolimy Bóg wysyła Jeremiasza, żeby przepowiedział Sedekiaszowi jego los - będzie pojmany, ale umrze w pokoju (1-6); właściciele niewolników puszczają ich wolno, ale zmieniają zdanie i ponownie ich zniewalają do służby (8-11); Bóg ogłasza wyrok za nieprzestrzeganie przymierza, które nakazywało wypuszczenie wolno hebrajskiego niewolnika po sześciu latach służby (12-22);
- Jeremiasza 35 - potomkowie Jonadaba wypełniają jego przykazanie, aby nie pić wina i mieszkać w namiotach. Izrael jednak nie wypełnia przykazań ojca większego niż Jonadab, dlatego Bóg spełni słowo przeciwko nim (1-19);
- Jeremiasza 36 - Baruch spisał z ust Jeremiasza na zwoju księgi wszystkie słowa PANA, które mówił do niego (4); Baruch odczytał w domu Pana słowa księgi, którą spisał (8); Joakim słucha słów proroctwa, ale nie wierzy i pali księgę w ogniu (21-24); król rozkazał pojmanie Barucha, pisarza, i proroka Jeremiasza, ale PAN ich ukrył (26); tak mówi PAN o Joakimie, królu Judy: Nie będzie miał nikogo, kto zasiadłby na tronie Dawida, a jego zwłoki będą rzucone na upał we dnie i na mróz w nocy (30);
- Jeremiasza 37 - potem królował król Sedekiasz, syn Jozjasza, w miejsce Choniasza, syna Joakima, którego Nabuchodonozor, król Babilonu, ustanowił królem w ziemi Judy (1); lecz ani on, ani jego słudzy, ani lud tej ziemi nie słuchali słów PANA, które wypowiedział przez proroka Jeremiasza (2); uwięzienie Jeremiasza - w domu Jonatana, pisarza, bo ten zamieniono na więzienie, a potem na dziedzińcu świątyni prorok oddany był pod straż (11-21);
- Jeremiasza 38 - Jeremiasz oskarżony o zdradę, bo głosi, że kto będzie walczył, zginie, a kto przejdzie do Chaldejczyków, pozostanie przy życiu (2-4); prorok wrzucony do lochu Malkiasza (6); Ebedmelek, Etiopczyk wstawia się za Jeremiaszem do króla i ten każe go wyciągnąć (7-13); Jeremiasz powiedział do Sedekiasza: Tak mówi PAN, Bóg zastępów, Bóg Izraela: Jeśli dobrowolnie wyjdziesz do książąt króla Babilonu, wtedy twoja dusza będzie żyć, a to miasto nie zostanie spalone ogniem; pozostaniesz żywy ty i twój dom (17); Jeremiasz przebywał na dziedzińcu więzienia aż do tego dnia, kiedy zdobyto Jerozolimę. Był tam, gdy Jerozolima została zdobyta (28);
- Jeremiasza 39 - w dziewiątym roku Sedekiasza, króla Judy, dziesiątego miesiąca, nadciągnął Nabuchodonozor, król Babilonu, z całym swoim wojskiem do Jerozolimy i obległ ją (1); w jedenastym roku Sedekiasza, czwartego miesiąca, dziewiątego dnia tego miesiąca, zrobiono wyłom w murach miasta. I weszli do niego wszyscy książęta króla Babilonu (2,3); król Babilonu zabił synów Sedekiasza oraz wszystkich dostojników Judy. Ale Sedekiaszowi wyłupił oczy i zakuł go w łańcuchy, aby go uprowadzić do Babilonu (6,7); ubodzy zostali pozostawieni, aby uprawiali ziemię w Judzie, reszta została uprowadzona do Babilonu (9,10);
- Jeremiasza 40 - Jeremiasz uwolniony przez dowódcę gwardii (1); Bóg spełnił swoją zapowiedź, sprowadzając na Judę nieszczęście (2-4); Jeremiasz odchodzi do namiestnika Gedaliasza (5,6); Gedaliasz zaprasza Żydów, aby osiedlili się w Judzie pod rządami króla Babilonu (7-12); Gedaliasz zostaje ostrzeżony, że król Ammona wysłał Izmaela, aby ten go zabił, ale nie wierzy (13-16);
- Jeremiasza 41 - Izmael zabija Gedaliasza i bierze w niewolę tych, którzy z nim byli (1-10); uwolnienie ludu przez Jochanana, podróż do Egiptu (11-18);
- Jeremiasza 42 - Jochaniasz i reszta ludu, który z nim jest, proszą Jeremiasza, aby ten prosił PANA o radę dla nich (1-6); otrzymują odpowiedź: jeśli zostaną w Judzie, Bóg będzie im błogosławił; jeśli pójdą do Egiptu, umrą od miecza, od głodu i od zarazy, żaden z nich nie pozostanie (7-22);
- Jeremiasza 43 - reszta Judy nie słucha Jeremiasza i zarzuca mu zdradę, następnie udają się do Egiptu (1-7); w Egipcie Bóg ogłasza przez Jeremiasza, że Nabuchodonozor uderzy na Egipt i go pobije (8-13);
- Jeremiasza 44 - proroctwo przeciwko Żydom, którzy zamieszkali w Egipcie: ponieważ poszli do Egiptu, aby palić kadzidło obcym bogom i nie wyciągnęli żadnej lekcji z zagłady Jerozolimy, dosięgnie ich w Egipcie śmierć (1-14); odpowiedź ludu: nadal będziemy palić kadzidło królowej niebios, bo kiedy to robiliśmy w Judzie, wszystko było dobrze; kiedy przestaliśmy, przyszło nieszczęście (15-19); odpowiedź PANA przez proroka: Juda została spustoszona przez niewierność przymierzu z Bogiem. Dlatego teraz spotka ich nieszczęście w Egipcie, a powróci do Judy zaledwie garstka. A znakiem dla Izraela, że tak się stanie, będą losy faraona Chofry, który będzie wydany w ręce swoich wrogów, tak jak Sedekiasz został wydany królowi Babilonu (20-30);
- Jeremiasza 45 - tak mówi PAN: Oto co zbudowałem, zburzę, co zasadziłem, wyplenię, tę całą ziemię. A ty szukasz dla siebie wielkich rzeczy? Nie szukaj. Oto bowiem sprowadzę nieszczęście na wszelkie ciało, mówi PAN. Ale tobie dam twoje życie jako zdobycz we wszystkich miejscach, dokądkolwiek pójdziesz (4,5);
- Jeremiasza 46 - w ziemi północnej, nad rzeką Eufrat (10); Egipt jest jak piękna jałówka, ale jej zniszczenie nadchodzi, idzie z północy (20); jego głos jak głos węża, bo nadciągną z wojskiem, z siekierami przyjdą przeciw niemu jak rąbiący drzewa (22); ale ty się nie bój, mój sługo, Jakubie, i nie lękaj się, Izraelu. Oto bowiem wybawię cię z daleka i twoje potomstwo z ziemi jego niewoli. Jakub powróci i zazna odpoczynku i pokoju, a nikt go nie zatrwoży (27); nie bój się, Jakubie, mój sługo, mówi PAN, bo ja jestem z tobą. Położę kres wszystkim narodom, do których cię wypędziłem. Tobie jednak nie położę kresu, ale będę cię karał sprawiedliwie; nie zostawię cię całkiem bez kary (28);
- Jeremiasza 47 - słowo PANA, które doszło do proroka Jeremiasza przeciw Filistynom (1-7);
- Jeremiasza 48 - proroctwo przeciw Moabowi (1-): Moab przestanie istnieć jako naród (2), jego miasta zostaną spustoszone, tak że nie będzie w nich mieszkańców (9), Moab zostanie zniszczony, przestanie być ludem, bo wynosił się przeciwko PANU (42), odwrócę jednak niewolę Moabu w dniach ostatecznych, mówi PAN. Dotąd sąd nad Moabem (47);
- Jeremiasza 49 - proroctwo przeciw Ammonowi (1-16): nadchodzą dni, mówi PAN, gdy sprawię, że usłyszą okrzyk wojenny w Rabbie synów Ammona i stanie się ona rumowiskiem, a inne jej miasta będą spalone ogniem. Wtedy Izrael posiądzie swoich dzierżawców, mówi PAN (2), ci, którzy nie byli skazani na picie z tego kielicha, musieli pić z niego, a ty miałbyś ujść z tego bezkarnie? Nie ujdziesz, ale na pewno będziesz pił (12); proroctwo przeciw Edomowi (17-22): nikt tam nie zamieszka i żaden syn człowieka nie będzie w nim gościł (18); proroctwo przeciw Damaszkowi (23-27); proroctwo przeciw Kedarowi i Chasorowi (28-33): Chasor stanie się siedliskiem smoków, pustkowiem na wieki. Nikt tam nie zamieszka i żaden syn człowieka nie będzie w nim gościł (33); proroctwo przeciw Elamowi (34-39): stanie się jednak w ostatecznych dniach, że odwrócę niewolę Elamu, mówi PAN (39);
- Jeremiasza 50 - słowo, które PAN wypowiedział przeciwko Babilonowi i przeciwko ziemi Chaldejczyków przez proroka Jeremiasza (1-): nadciągnie bowiem przeciwko niemu naród z północy (3), w tym czasie, mówi PAN, przyjdą synowie Izraela, a wraz z nimi synowie Judy; będą szli w płaczu i będą szukać PANA, swego Boga (4), mój lud był trzodą owiec zbłąkanych, ich pasterze wiedli ich na manowce (6), w tych dniach i w tym czasie, mówi PAN, będą szukać nieprawości Izraela, ale jej nie będzie, i grzechów Judy, ale nie będą znalezione. Przebaczę bowiem tym, których pozostawię (20), zastawiłem na ciebie sidła i zostałeś schwytany, Babilonie, a nie zauważyłeś tego (24), wynosił się bowiem przeciwko PANU, przeciwko Świętemu Izraela (29), ich Odkupiciel jest potężny, jego imię to PAN zastępów (34);
- Jeremiasza 51 - proroctwo przeciw Babilonowi c.d. (1-64): nie są bowiem opuszczone Izrael ani Juda przez swego Boga, PANA zastępów, choć ich ziemia była pełna grzechu przeciwko Świętemu Izraela (5), Babilon był złotym kielichem w ręce PANA, upajającym całą ziemię. Z jego wina piły narody, dlatego narody szaleją (7), leczyliśmy Babilon, ale nie został uleczony. Opuśćmy go i niech każdy pójdzie do swojej ziemi, bo jego sąd aż do nieba sięga (9), PAN wzbudził ducha królów Medii, bo jego zamiar jest przeciwko Babilonowi, aby go zniszczyć. Jest to bowiem pomsta PANA, pomsta za jego świątynię (11), oto jestem przeciwko tobie, góro niszczycielska, mówi PAN, która niszczysz całą ziemię (25), tak utonie Babilon i już nie powstanie z tego nieszczęścia, które na niego sprowadzę, i osłabną (64);
- Jeremiasza 52 - podsumowanie historii najazdu babilońskiego (1-34): Sedekiasz miał dwadzieścia jeden lat, kiedy zaczął królować, i królował jedenaście lat w Jerozolimie (1), czynił on to, co złe w oczach PANA (2), zbuntował się przeciw królowi Babilonu (3), oblężenie Jerozolimy trwało od 9. do 11. roku Sedekiasza (4,5), ucieczka i okaleczenie Sedekiasza (7-11), spalenie świątyni (13), część ubogich pozostawiona, aby byli winogrodnikami i rolnikami (16), splądrowanie świątyni (17-23), liczba ludu, który Nabuchodonozor uprowadził do niewoli (28-30), uwolnienie Joachina z niewoli w Babilonie (31-34).

Materiał video:

Źródło: (link do strony w wersji polskiej)

Jeremiasza 31

Jer. 31:31-34

"Oto nadchodzą dni, mówi PAN, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze; (32) Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi PAN. (33) Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi PAN: Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypisze je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (34) I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj PANA, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich, mówi PAN. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę" (UBG)

Komentarz: Nowe Przymierze jest relacją Boga z człowiekiem polegającą na udzielaniu ducha. Miłość prawdy wlewana jest w serca wybranych (symbol woli), powodując w nich potrzebę poznawania Słowa Bożego oraz posłuszeństwa jego naukom. Postępowanie zgodne z otrzymanym duchem odciska z kolei pieczęć na ciele charakteru ("Włożę moje prawo w ich wnętrzu"), aby w ten sposób cała osobowość wybranych uległa ukształtowaniu według znajomości zasad Bożych. Bóg przebacza w ten sposób grzechy swojego ludu - dosłownie zabiera je, ponieważ umysł i ciało odnowione duchem Pańskim powodują postępowanie zgodne z zasadami sprawiedliwości. Ci, którzy doświadczają takiego przeobrażenia osobowości, nie muszą być informowani, że jest Bóg ("Poznaj PANA"), ponieważ oni nie tylko mają tę wiedzę, ale także są przez nią kształtowani w każdym zakątku swojej świadomości (rozumu) i podświadomości (charakteru). Bóg wchodzi w relację Nowego Przymierza indywidualnie przez cały wiek Ewangelii, a w przyszłym wieku tysiącletniego Królestwa zostanie nim objęta cała ludzkość.

Kontekstowe tematy Biblijne:

Jeremiasza 32

Jer. 32:1

"Słowo, które doszło do Jeremiasza od PANA w dziesiątym roku Sedekiasza, króla Judy, a był to osiemnasty rok Nabuchodonozora" (UBG)

Kontekstowe tematy Biblijne:


Słowa kluczowe: proroctwo Jeremiasza komentarz opracowanie interpretacja
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
UBG - Uwspółcześniona Biblia Gdańska (2017)
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 24-12-2020


komentarzbiblijny.pl