komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > >


Komentarz Biblijny do 1 Kor. 12:3

"Dlatego chciałbym, abyście wiedzieli, że nikt, kto mówi za sprawą ducha Bożego, nie powie: 'Jezus jest przeklęty!' i nikt nie może powiedzieć: 'Jezus jest Panem!', chyba że za sprawą ducha świętego" (BT)

Streszczenie komentarza: Bóg powołuje (zaprasza) przez Ewangelię. Każdy wyznający, że Jezus Chrystus jest Panem, daje tym samym świadectwo wpływu ducha prawdy, niezależnie od przynależności do tego czy innego kościoła lub posiadania takich czy innych poglądów doktrynalnych. O naszej relacji z Bogiem świadczy bowiem nie tyle zespół naszych poglądów, co postawa aktywnego badania Słowa Bożego i aktywnego wprowadzania go w życie.

Sens powyższego tekstu jest tak na prawdę bardzo czytelny: "nikt nie może powiedzieć: 'Jezus jest Panem!', chyba że za sprawą ducha świętego". A więc ktokolwiek przyznaje się do wiary w Syna Bożego, daje tym samym świadectwo, że działa w nim duch Boży. To przekonanie, które ma o zbawieniu w Chrystusie, jest wynikiem działania wiary, która jest przecież owocem ducha (). Częstokroć jednak odrzucamy taki prosty wniosek. Przyjmujemy postawę wzniosłego chrześcijańskiego faryzeizmu i wskazujemy nas samych i nasze własne środowisko religijne jako jedynie obdarzone prawdziwym depozytem wiary. Bóg interesuje się tylko nami, a reszta jest nieistotna.

Powodem, dla którego wielu szczerych chrześcijan przyjmuje taką tendencję do wyłączania innych, jest utożsamianie wiary z zespołem doktryn. Kto je zna i uznaje, ten ma prawdziwą wiarę. Takie podejście jest jednak prawdziwe jedynie w bardzo ograniczonym zakresie. Jest tylko jedna doktryna, która jest niezbędnym składnikiem Bożej wiary, tj. przekonanie o zbawieniu w Chrystusie. "Wierz w Pana Jezusa, a zostaniesz wybawiony" (, ). Wskazuje na to także badany tekst 1 Kor. 12:3. Osoba, która wyznaje zbawienie w Chrystusie, przyjęła wiarę pochodzącą ze słuchania Ewangelii, a więc została poddana działaniu Bożego ducha (Rzym. 10:17).

Nie wydaje się, żebyśmy na podstawie zapytania naszego brata o poglądy mieli podstawy do sądzenia, czy jego wiara jest od Boga czy nie. Duch Boży nakazuje daleko idący umiar w ocenie zrozumienia nauki Biblijnej, swojego własnego, a daleko bardziej zrozumienia innych osób. Sam apostoł Paweł mówi, że 'widzi w mglistym zarysie' i 'zna częściowo' (1 Kor. 13:12 NW). W 1 Kor. 8:2 ten sam apostoł pisze, że "Gdyby ktoś mniemał, że coś wie, to jeszcze nie wie, jak wiedzieć należy" (BT). Jeśli Paweł widział w mglistym zarysie, trudno nawet opisać, w jakim zarysie możemy widzieć my. A jeśli tak jest, to z jaką precyzją możemy powiedzieć, że wiara w tą czy tamtą doktrynę eliminuje mojego brata z kręgu zainteresowania Pana Boga? Jeśli mój brat uważa, że jeszcze nie obowiązuje, czy on jeszcze ma tę "właściwą" wiarę, czy już nie? A co, jeśli różnimy się w zrozumieniu 1 Kor. 12:3? Jeśli chcielibyśmy sądzić innych według stanu ich zrozumienia Pisma, samo ustalenie kryteriów takiego sądu dalece przerosłoby nasze możliwości.

Podejmowanie takich sądów może być jedynie arbitralne, i nie tylko dlatego, że ja sam widzę nieostro, ale także dlatego, że nie siedzę w czyimś sercu ani umyśle. Jego poglądy mogę znać jedynie z jakimś stopniem precyzji, a szczegóły jego relacji z Bogiem są dla mnie niedostępne. Pamiętając o tym, łatwo zrozumieć, dlaczego nasz Pan stanowczo odradza osądzanie drugiego człowieka. "Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osądzą; i taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą" (Mt. 7:1,2 BT). Nie zostaliśmy powołani do sądzenia innych, również w zakresie prawdziwości ich wiary lub powołania. Jeśli ja odsądzam kogoś od wiary, obym sam też na podstawie swoich własnych kryteriów nie był od wiary odsądzony przez Pana - ten sąd miałby znacznie trudniejsze konsekwencje niż mój sąd wydany na brata.

Nie popełnimy w tej sprawie błędu, jeśli będziemy pamiętać o dwóch rzeczach. Przede wszystkim, wybór Boży nie zależy od tego, ile kto wie i jak rozumie, ponieważ "nie zależy to od chcącego ani od biegnącego, lecz od Boga, który okazuje miłosierdzie" (zobacz komentarz do oraz ). Mogę znać każdy wers w Biblii, a Bóg wybierze do członkostwa w Kościele mojego sąsiada-ateistę. Wybrany został apostoł Paweł, który był znawcą Zakonu, ale wybrany został także Piotr, który był prostym rybakiem. Co więcej, Piotr w jednej chwili wyznawał, że Jezus jest Mesjaszem, a za moment przekonywał go, że jego ofiara na pewno nie dojdzie do skutku (Mt. 16:16,22). Mimo to, nawet nie rozumiawszy tak podstawowej sprawy, Piotr pozostawał cały czas w stanie wyboru (Jn. 15:16).

Dla wybranych, którzy zostali przez Boga obdarzeni nie tylko wiarą, ale także poświęceni w śmierć z Chrystusem (), niezwykle ważne jest również zrozumienie faktu, że wiara to nie tyle znajomość prawdy, co dążenie do prawdy. Jezus mówi w modlitwie do Ojca "To zaś wieczne życie, aby poznawali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i którego wysłałeś, Jezusa Pomazańca" ( GP). Szczególnie warty podkreślenia jest w tym miejscu fakt, że czasownik ginosko - poznać, jest tutaj użyty w czasie teraźniejszym niedokonanym. A więc nie chodzi o poznanie, ale o poznawanie. Postawa wiary to postawa dążenia do prawdy, aktywnego uczenia się Słowa Bożego i gotowości do zmian, zarówno w swoim życiu, jak i w swoich poglądach (por. ; , 3:10).

Mój brat z innego kościoła może wiedzieć mniej niż ja na temat Biblii i jej nauk, ale jego gorliwość w dowiadywaniu się o te rzeczy może być znacznie większa od mojej. Nasz Pan uczy tymczasem, że zakopanie w ziemi choćby większego majątku nie będzie w oczach Boga przyjęte tak, jak aktywna postawa w jego pomnażaniu (). Dbajmy więc o to pomnażanie, nie zajmując się oceną plonów sąsiada, ale dbając o swoje własne, "bo w stosownej porze będziemy żąć, jeśli się nie znurzymy" (Gal. 6:9 NW).


Słowa kluczowe: 1 Kor. 12:3, powołanie, wybór, wiara
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
NW - przekład Nowego Świata
BT - Biblia Tysiąclecia
GP - Grecko-Polski Nowy Testament, wydanie interlinearne, wyd. Vocatio
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 11-12-2020


komentarzbiblijny.pl