komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > >


Komentarz do Flp. 4:8 [w końcu bracia cokolwiek jest...]

"W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym - to miejcie na myśli!" (BT)

Streszczenie komentarza: niniejszy komentarz do Flp. 4:8 podkreśla potrzebę duchowej aktywności powołanych. Pamiętanie o tym, że nasza służba jest pełniona zdolnością rozumowania, nakłada na nas konieczność pilnego badania nauki Biblijnej, abyśmy się nie okazali na koniec uczniami, których nauczyciel - nasz Pan Jezus - nie będzie mógł rozpoznać.

Stanie się uczniem Jezusa Chrystusa pociąga za sobą określone konsekwencje. Nie chodzi o to, by się nazywać chrześcijaninem, ale by nim być w sensie określonym w Biblii. Jezus stawia tę sprawę nadzwyczaj wyraźnie, mówiąc: "Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie" (Mt. 7:21 BT). Nie chodzi więc o oddawanie czci "tak, jak nam się wydaje". Jezus dwa wersety dalej nazwie ludzi, którzy przyjęli ten sposób wykonywania swojego poświęcenia, 'czynicielami bezprawia'.

Nie bez przyczyny w bezpośrednim kontekście Mt. 7:21 Jezus ostrzega przed fałszywymi prorokami, którzy "przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami" (Mt. 7:15). Bezkrytyczne podążanie za nauczycielami, pastorami, księżmi, etc. dlatego, że wszyscy wokół tak wierzą albo taką mamy tradycję w rodzinie, nie zdejmuje z nas odpowiedzialności. Nawet gdyby duża część tego, w co wierzymy, była prawdą, ba - nawet i w stu procentach, my w naszym leniwym stosunku do Słowa Bożego okazujemy się pracownikami nieprzydatnymi w służbie dla Pana.

Mamy ten zarys naszej służby również wyraźnie pokazany w przypowieści o talentach (Mt. 25:14-30). Ostatni z niewolników także otrzymał swoją część, swój talent i, co trzeba podkreślić, wcale go nie stracił. A jednak podczas przeglądu został potępiony i wyrzucony "w ciemność na zewnątrz" (Mt. 25:30 NW). Dlaczego? Ponieważ swój talent zakopał w ziemi - nie obracał nim, jego postawa była całkowicie bierna. Tymczasem ilekolwiek byśmy od Pana nie otrzymali - czy będzie to jeden talent prawdy czy pięć - naszym zadaniem jest ten majątek pomnożyć. Nasza miłość do Pana musi coraz bardziej obfitować "w dokładne poznanie i pełne rozeznanie", ponieważ jest to niezbędny element naszego wzrostu (zobacz komentarz Biblijny do ).

Nie może to jednak być postawa polegająca na biernym słuchaniu. Musimy być aktywni w rozsądzaniu tego, co dobre. Berejczycy sprawdzali samego apostoła Pawła, czy to, co mówił, było zgodne z treścią Pism, i za to otrzymali pochwałę jako 'szlachetnie usposobieni' (Dzieje 17:11 NW). Także Tesaloniczanom Paweł zaleca tego rodzaju postawę: "Wszystkiego doświadczajcie, a co jest dobrego, tego się trzymajcie" (1 Tes. 5:21 BG).

W liście do Filipian przeczytamy słowa tekstu przewodniego: "W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym - to miejcie na myśli!" Podobnie ten nakaz apostoła oddają inne przekłady. W Biblii Gdańskiej przeczytamy: "o tym przemyślajcie", przekład Nowego Świata podaje w tym miejscu "to stale rozważajcie". Greckie logidzomai ma jednak nieco szersze znaczenie. W związku z tym w przekładzie interlinearnym przeczytamy: "to liczcie sobie", co ponownie kieruje naszą uwagę na sens przypowieści o talentach.

To 'liczenie sobie' zwraca naszą uwagę także na aspekt pozyskiwania, zdobywania duchowych rzeczy, duchowego kapitału. Mamy nie tylko być bogaci w znajomość prawdy (Ef. 4:13; ), ale także wykorzystywać ją w naszym duchowym boju (Ef. 6:17). Apostoł Paweł zwraca uwagę, że nasza nowa osobowość 'jest odnawiana dzięki dokładnemu poznaniu' (). Cała nasza służba dla Boga pełniona jest "zdolnością rozumowania", abyśmy się mogli przemieniać "przez przeobrażanie swego umysłu" (). A więc nasz stosunek do badania Słowa Bożego odzwierciedla także szerzej nasz stosunek do powołania, czy jesteśmy dość pilni i biegniemy dość szybko, aby w tym biegu zwyciężyć (1 Kor. 9:24,26).

W tym sensie także niniejszy Komentarz Biblijny stanowi przede wszystkim wysiłek jego autora w celu pomnażania otrzymanych od Pana talentów. Nie chodzi o "nawracanie" w tradycyjnym sensie. Ważniejsze jest wzbudzenie w sobie i w innych postawy właściwej powołaniu Bożemu, abyśmy rzeczywiście poprzez trwały, intensywny kontakt ze Słowem Pana mogli się przemieniać na wzór Wodza naszego zbawienia i stać się "ludźmi nienagannymi i niewinnymi, dziećmi Bożymi bez skazy" (; Flp. 2:15 NW; Hbr. 12:2). "A zatem nie ustawajmy w czynieniu tego, co szlachetne, bo w stosownej porze będziemy żąć, jeśli się nie znużymy" (Gal. 6:9 NW).


Słowa kluczowe: Flp. 4:8, uświęcenie
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
BT - Biblia Tysiąclecia
NW - przekład Nowego Świata
GP - Grecko-Polski Nowy Testament, wydanie interlinearne, wyd. Vocatio
BG - Biblia Gdańska
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 21-03-2020


komentarzbiblijny.pl