komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > >


Komentarze do proroctwa Joela

Omówione fragmenty: 2:28,29

Omówione fragmenty: 2:28,29

Streszczenie proroctwa Joela

Nie jest znany czas ani miejsce spisania proroctwa Joela, o samym Joelu także nic nie wiemy. Nie ulega jednak wątpliwości, że był to natchniony prorok Boży, a jego proroctwo jest cytowane w Nowym Testamencie (Dzieje 2:16-21; Rzym. 10:13). Przedmiotem księgi Joela są wydarzenia Dnia Pańskiego: bezpośrednio poprzedzające go znaki na słońcu i księżycu, spustoszenie wywołane przez ogień oraz atak okolicznych narodów na Izrael. Lud Pański będzie jednak pokutował przed swoim Bogiem, wskutek czego zostanie ocalony i wielce pobłogosławiony. Rozpocznie się panowanie Królestwa Bożego, którego Jerozolima będzie ziemskim centrum i w którym Bóg wyleje swego ducha na wszelkie ciało:
- Joela 1 - opis Dnia Pańskiego (1-20), który przynosi spustoszenie tak jak szarańcza, która niczego po sobie nie pozostawia (15); prorok opisuje szarańczę jako naród mocny i niezliczony, jego zęby to zęby lwa, a zęby trzonowe ma jak srogi lew (6); to, co pozostanie po klęsce szarańczy, strawi ogień (19,20); odpowiedzią ludu Pańskiego ma być pokuta, post i święte zgromadzenie (13,14);
- Joela 2 - Dzień Pański jako dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i chmury (2); przed obliczem szarańczy ogień pożerający, a za nią płomień palący (3); opis szarańczy (4-9); przed nimi zadrży ziemia, niebiosa się poruszą, słońce i księżyc będą zaćmione, a gwiazdy stracą swój blask (10); ratunkiem w czasie Dnia Pańskiego jest nawrócenie do Boga: rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do PANA (12-18); oddalę od was północne wojsko (20); obfite błogosławieństwo po okresie spustoszenia: nie bój się, ziemio! Ciesz się i raduj, bo PAN uczyni wielkie rzeczy (19,21-27); wyleję swojego Ducha na wszelkie ciało (28,29); i ukażę cuda na niebie i na ziemi, krew, ogień i kłęby dymu (31); słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim nadejdzie dzień PANA, wielki i straszny (30,31); i stanie się, że każdy, kto wezwie imienia PANA, zostanie wybawiony, bo na górze Syjon i w Jerozolimie będzie wybawienie (32);
- Joela 3 - narody przeciw Izraelowi (1-19): zgromadzę też wszystkie narody i sprowadzę je do Doliny Jehoszafata, i będę tam z nimi rozprawiał o swoim ludzie (2), rozgłoście to wśród pogan, ogłoście wojnę (9), niech poganie się ockną i nadciągną na Dolinę Jehoszafata. Tam bowiem zasiądę, aby sądzić wszystkie okoliczne narody (12), zapuśćcie sierp, bo dojrzało żniwo. Pójdźcie i zstąpcie, bo tłocznia jest pełna, kadzie przelewają się, bo ich zło jest wielkie (13), słońce i księżyc się zaćmią i gwiazdy stracą swój blask (15), zadrżą niebiosa i ziemia. Ale PAN będzie ucieczką dla swego ludu i siłą synów Izraela (16), Egipt zostanie spustoszony, a ziemia Edom zamieni się w opustoszałe pustkowie z powodu przemocy wyrządzonej synom Judy (19); i poznacie, że ja jestem PANEM, waszym Bogiem, a Jerozolima stanie się święta (17); i stanie się w tym dniu, że góry będą kropić moszczem, pagórki opływać mlekiem (18); Juda będzie trwać na wieki, a Jerozolima – z pokolenia na pokolenie (21); i oczyszczę tych, których krwi nie oczyściłem (20,21).

Materiał video:

Źródło: (link do strony w wersji polskiej)

Joela 2

Jl. 2:28,29

"I stanie się potem, że wyleję swojego Ducha na wszelkie ciało, i będą prorokować wasi synowie i wasze córki, wasi starcy będą mieć sny, a wasi młodzieńcy – widzenia. (29) Nawet na sługi i służebnice wyleję w tych dniach swojego Ducha" (UBG)

Komentarz: zgodnie z Jl. 2:28,29 Bóg wylewa ducha zrozumienia na wszelkie ciało, ale w dwóch etapach. "W tych dniach", tzn. w wieku Ewangelii, duch wylewany jest na tych członków Kościoła, którzy obecnie pełnią antytypiczną służbę kapłańską, a w przyszłym królestwie będą królami (sługi) i kapłanami (służebnice) w chwale duchowej natury. Na pozostałych duch wylany będzie "potem", tzn. po zakończeniu wieku Ewangelii, w tysiącletnim królestwie Chrystusa. Starcy i młodzieńcy to odpowiednio święci Starego Testamentu oraz antytypiczni lewici - posiadają oni ducha poszukiwania prawdy, ale doświadczają jej "z daleka" (za pośrednictwem nauczycieli Kościoła). Synowie i córki obejmują odpowiednio pozostałych wierzących (jednakże niezainteresowanych w obecnym czasie rozumieniem treści Biblii) oraz niewierzących, którzy cały swój proces sądu odbędą w czasie przyszłego dnia sądu pod panowaniem Chrystusa.

Kontekstowe tematy Biblijne:


Słowa kluczowe: proroctwo Joela komentarz opracowanie interpretacja
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
UBG - Uwspółcześniona Biblia Gdańska (2017)
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 23-10-2020


komentarzbiblijny.pl