komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > >


Komentarze do 2 listu Jana

Omówione fragmenty: 1:5,6

Omówione fragmenty: 1:5,6

Omówienie 2 listu Jana

Drugi list Jana liczy zaledwie 13 wersetów i jest najkrótszym tekstem Nowego Testamentu (trzeci list Jana jest o 1 werset dłuższy). Jego autorem jest umiłowany apostoł Chrystusa. Jan przedstawia siebie jako 'starszego', co niewątpliwie jest prawdą zarówno w odniesieniu do jego wieku (szacuje się, że list powstał ok. 98 roku n.e.), jak i pozycji we wczesnym kościele. Adresatem listu jest 'wybrana pani i jej dzieci'. Ponieważ Kyria ('pani') jest imieniem własnym, niektórzy bibliści uważają, że adresatem listu była konkretna osoba. Przymiotnik 'wybrana' może jednak sugerować, że list skierowany był do kościoła, który jest w Nowym Testamencie przedstawiany jako dziewica zaślubiona swojemu mężowi - Chrystusowi. W takim przypadku zabieg wykorzystany przez apostoła mógł mieć na celu wprowadzenie w błąd wrogów kościoła, którzy weszliby w posiadanie listu. Z kolei pozdrowienia od 'dzieci wybranej siostry' (werset 13) sugerują pozdrowienia od członków sąsiedniej społeczności.

Drugi list Jana w całości poświęcony jest problemowi odstępstwa od prawdy, które pod koniec I wieku stało się prawdziwą plagą trapiącą wczesny kościół. W wersecie drugim czytamy wprost, że apostoł pisze "Ze względu na prawdę, która pozostaje w nas i będzie z nami na wieki". W kolejnych wersetach Jan zapewnia, że łaska Boga przychodzi przez prawdę (werset 3), wyraża radość, że ciągle są tacy, którzy postępują w prawdzie (werset 4), powtarza przykazanie miłości jako nakaz postępowania według przykazań (wersety 5 i 6), ostrzega przed zwodzicielami zaprzeczającymi, że Pan przyszedł w ciele (werset 7), napomina, aby mieć się na baczności (werset 8), oświadcza, że nie ma Boga ten, kto wykracza poza prawdę (werset 9) i zabrania spotykania się z nauczycielami błędu i ich pozdrawiania (werset 10). Celem listu apostoła jest zatem ostrzeżenie braci przed odstępstwem od prawdy "żebyśmy nie stracili tego, nad czym pracowaliśmy, ale żebyśmy otrzymali pełną zapłatę" (werset 8).

2 Jana 1:5,6

"A teraz proszę cię, pani, nie piszę ci jako nowe przykazanie, ale jako to, które mieliśmy od początku, abyśmy się wzajemnie miłowali. (6) A na tym polega miłość, żebyśmy postępowali według jego przykazań. A przykazanie jest takie, jak słyszeliście od początku, że macie według niego postępować" (UBG)

Komentarz: warto podkreślić w kontekście 2 listu Jana nierozerwalny związek miłości i prawdy. Miłość nie jest bliżej nieokreśloną emocją lub bujaniem "w oparach ducha", ale wolą Bożą działającą w wierzących, ukierunkowaną na poznawanie prawdy i życie zgodnie z nią. Wzajemne miłowanie oznacza postępowanie z drugim według zasad wyrażonych w Ewangelii, ponieważ "przykazanie jest takie, jak słyszeliście od początku, że macie według niego postępować". Podbijanie emocji przez różne ekstatyczne praktyki, publiczne upadanie na twarz, łzy i głośne modlitwy przy jednoczesnym zaniedbywaniu nauki Słowa Bożego nie zapewni wierzącym oczekiwanej nagrody, bo nie na tym polega Boża miłość.


Słowa kluczowe: 2 list Jana komentarz
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
UBG - Uwspółcześniona Biblia Gdańska (2017)
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 25-10-2021


komentarzbiblijny.pl