komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj:


KOMENTARZ BIBLIJNY

POPULARNE W CZERWCU

NA STRONIE

--> Komentarze proste

Krótkie teksty (zwykle długości 1-2 akapitów), których celem jest zwięzłe i maksymalnie precyzyjne odniesienie się do znaczenia wybranego fragmentu Biblii. Koncentrują się na przedstawieniu interpretacji bez podejmowania argumentacji i podawania kontekstów, na przykład:

"I o to się modlę, aby wasza miłość coraz bardziej obfitowała w poznanie i we wszelkie zrozumienie; (10) Abyście mogli rozpoznać to, co lepsze, żebyście byli szczerzy i bez zarzutu na dzień Chrystusa; (11) Napełnieni owocami sprawiedliwości, które przynosicie przez Jezusa Chrystusa ku chwale i czci Boga" (Flp. 1:9-11 UBG)

Komentarz: agape, o której mówi werset 9, jest miłością prawdy. Wybrani, którzy zostali nią obdarzeni, mają zainteresowanie w słuchaniu nauki i wprowadzaniu jej w życie, przez co w coraz większym stopniu wydają właściwy owoc uczynków. Usprawiedliwienie, określone w wersecie 11 jako 'napełnienie owocami sprawiedliwości', wymaga nie tylko uczynków, ale także zrozumienia, jakiego rodzaju uczynki są wymagane. Dopiero współpraca tych dwóch elementów - zrozumienia i uczynków - może być podstawą rzeczywistej reformy charakteru człowieka, a tym samym pojednania z Bogiem.

Kontekstowe tematy Biblijne:

Komentarze proste dostępne są na stronach poświęconych poszczególnym księgom Biblijnym w bazie komentarzy (patrz nawigacja na pasku u góry strony), następnie należy wybrać Stary lub Nowy Testament i po załadowaniu nowej strony, wybrać link z nazwą interesującej księgi, np. > >

--> Komentarze rozszerzone

Komentarze rozszerzone to samodzielne teksty, których podstawą jest określony fragment Biblii (jeden lub kilka wersetów). Pod kilkoma względami różnią się od komentarzy prostych, m.in. są dłuższe (często podzielone na odrębne śródtytuły) i opatrzone streszczeniem, posiadają własną linię argumentu podpartą odwołaniami do innych fragmentów Biblii. Linki do komentarzy rozszerzonych znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym księgom Biblijnym pod komentarzami prostymi, sekcja "Kontekstowe tematy Biblijne" (patrz opis komentarza prostego powyżej).

--> Wykłady tematyczne

Wykłady tematyczne to rozbudowana postać komentarzy rozszerzonych. Przedmiotem wykładów są dłuższe fragmenty Biblii lub tematy, które są analizowane kompleksowo na podstawie wielu różnych kontekstów Biblijnych. Tytuły wybranych wykładów:
-
-
-
-
-
-

Wykłady są publikowane na stronie (patrz nawigacja na pasku u góry strony) w pięciu odrębnych kategoriach: 1) , 2) , 3) , 4) , 5)

--> Podstawowe nauki Biblijne

Teksty w cyklu , długości zwykle od dwóch do czterech akapitów, omawiają poszczególne tematy Biblijne, które stanowią fundament nauczania Biblii, takie jak stworzenie człowieka, grzech pierworodny, ofiara Jezusa Chrystusa, usprawiedliwienie, zrodzenie z ducha, etc. Ich celem jest maksymalnie czytelne i zwięzłe przedstawienie tematu, bez podejmowania długich wywodów i szczegółowych analiz. Pod każdym artykułem są odwołania do innych tekstów opublikowanych na stronie Komentarza, które omawiają temat w większym szczególe i w odniesieniu do konkretnych zapisów Słowa Bożego (komentarze proste, rozszerzone, wykłady tematyczne).

NAJNOWSZE NA STRONIE

"A wy jesteście tymi, którzy wytrwali przy mnie w moich próbach. I ja przekazuję wam królestwo, jak mnie przekazał mój Ojciec; Abyście jedli i pili za moim stołem w moim królestwie, i zasiadali na tronach, sądząc dwanaście pokoleń Izraela"

Wykład analizuje historię stworzenia człowieka i grzechu pierworodnego, opisaną w pierwszych rozdziałach księgi Rodzaju, m.in. w jaki sposób Adam, stworzony na podobieństwo Boże, organizuje chaos świata materialnego w formę edenicznego systemu wartości, w jaki sposób go traci oraz na czym polega równoważność ceny odkupienia zapewnionej przez Jezusa Chrystusa za grzech Adama.

PODSTAWOWE NAUKI BIBLII W WYKŁADACH

Wykład omawia w możliwie kompleksowy sposób istotę ofiary, którą złożył Jezus Chrystus dla zbawienia człowieka: skąd potrzeba takiej ofiary, w jaki sposób upadek człowieka zdeterminował sposób jej wykonania, dlaczego Jezus musiał umrzeć, jaki związek z ofiarą Jezusa miał jego chrzest i w jaki sposób my dzisiaj z tej ofiary korzystamy.

Istotą usprawiedliwienia jest przywrócenie człowiekowi sprawiedliwości w charakterze, reforma osobowości aż do zupełnej zgodności z zasadami Bożymi. Wykład omawia warunki usprawiedliwienia: pokutę, nawrócenie, poświęcenie i zrodzenie z ducha oraz często pojawiające się w Biblii określenia związane z usprawiedliwieniem: odpuszczenie grzechów, przebaczenie grzechów oraz poczytanie sprawiedliwości.

Zmartwychwstanie jest warunkiem życia wiecznego - powstanie ciała rozumianego zarówno w sensie materialnym (nasze obecne ciała ulegają bowiem rozkładowi), jak i w sensie metafizycznym, jako ekspresja naszej podświadomości (charakter). Wykład omawia sens zmartwychwstania ciała charakteru, warunki i pojęcia z tym związane, a także zmartwychwstanie ciała fizycznego - czas i naturę, do jakiej powstają poszczególne klasy ludu Bożego oraz pozostała ludzkość.

Zrodzenie z ducha jest odrodzeniem duszy rozumianej jako istota bądź osobowość. W pierwszym znaczeniu zrodzenie z ducha oznacza zmartwychwstanie do duchowej natury; odrodzenie duszy rozumianej jako osobowość jest osiągnięciem przez wierzących podstawowego zakresu zrozumienia prawdy, który umożliwi dalszy prawidłowy rozwój do dojrzałości. Warunkiem doświadczenia zrodzenia z ducha jest spłodzenie - 'zapłodnienie' umysłu słowem o Chrystusie.

Problem etycznej oceny powstaje, ponieważ wytyczamy sobie w życiu cele, których realizacja wiąże się z ponoszeniem określonych ofiar. Kryteria etyczne pozwalają stwierdzić, czy ofiara jest w szerokim znaczeniu możliwa do poniesienia. Wykład omawia trzy Biblijne kryteria oceny: kryterium prawdy, zaufania oraz woli, a także m.in. podejmuje etyczną ocenę grzechu pierworodnego oraz problem uniwersalności zasad moralnych w kontekście przepisów Starego i Nowego Testamentu.

Biblijne określenia, takie jak zrodzenie z ducha, chrzest duchem, nowe stworzenie, zadatek, pieczęć i namaszczenie duchem, Ciało Chrystusa, etc. opisują psychikę człowieka z różnych perspektyw. Celem wykładu jest zintegrowanie różnorodnej terminologii nowotestamentalnej dla zilustrowania, w jaki sposób Biblia rysuje spójny obraz psychologii człowieka oraz pokazuje metodę reformy charakteru przez poznawanie i praktykowanie prawdy.

Chrzest duchem jest naszym zanurzeniem w znajomość Słowa Bożego; dojrzałością kontaktu człowieka wierzącego z treścią Pisma św. Jako proces, chrzest duchem ma swój początek w udzieleniu wybranym przez Boga zadatku ducha, ale swoją pełnię osiąga w samodzielnej aktywności poznawania przez powołanych 'ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa' (Jn. 17:3). Nadprzyrodzone dary są mocą ducha, natomiast nie stanowią jako takie niezbędnego elementu bądź świadectwa doświadczenia chrztu duchem.

Podczas ostatniej wieczerzy z apostołami nasz Pan nakazał spożywanie chleba i wina 'na jego pamiątkę' oraz pokazał ich znaczenie. Wykład wskazuje, kto, kiedy i dlaczego powinien uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej, odwołując się do jej typu określonego w wieczerzy paschalnej.

Pojęcie sądu w Biblii ma cztery zasadnicze znaczenia: 1) pouczenie, 2) próbowanie, 3) karcenie, 4) wyrok. Sąd ludzkości we wszystkich wymienionych znaczeniach będzie miał miejsce w przyszłym Dniu Sądu pod zarządem królestwa Bożego. W obecnym wieku Ewangelii trwa sąd Kościoła: wybranych, którzy mają nadzieję na objęcie stanowisk sędziów w przyszłym Dniu Sądu.

Wykład omawia definicyjnie pojęcia ducha, duszy i ciała w odniesieniu do człowieka jako różne aspekty osobowości, wskazuje relacje między nimi oraz ilustruje znaczenia właściwych hebrajskich i greckich określeń przy pomocy odpowiednich kontekstowych fragmentów Biblii.

Celem wykładu jest rekonstrukcja chronologii Biblijnej począwszy od stworzenia Adama i wyprowadzenie z niej dat najważniejszych Biblijnych wydarzeń.

Pismo św. pokazuje, że wśród wierzących można wyróżnić dwie grupy ludu Pańskiego: wybranych i niewybranych. Opisując doświadczenie wiary obu grup, Słowo Boże używa różnorodnej terminologii, przy czym część określeń właściwie ma zastosowanie tylko do wybranych, część tylko do niewybranych, a część do obu grup. Celem wykładu jest uporządkowanie tych rozmaitych elementów w sposób, który ukaże logikę i piękno Biblijnej nauki dotyczącej powołania.