komentarzbiblijny.pl

- interpretacja Biblii, która łączy wiarę z rozumem -

Rekomendowane przeglądarki: Google Chrome, Firefox, Opera. Jeśli strona nie wyświetla się poprawnie, przejdź

jesteś tutaj:

KOMENTARZBIBLIJNY.PL - INTERPRETACJA BIBLII, KTÓRA ŁĄCZY WIARĘ Z ROZUMEM

Niniejszy Komentarz Biblijny - niestety - nie przedstawia prawdy, z dwóch powodów. Po pierwsze, przedstawia jedynie pewne jej ujęcie, będące wynikiem kierowania się w interpetacji Biblii określonymi kryteriami (racjonalności i pragmatyzmu, i tylko o tyle, o ile autor jest w stanie się nimi kierować). Druga kwestia związana jest z pierwszą, tzn. posiadanie jedynie przybliżonego modelu prawdy powoduje potrzebę ustawicznego badania Biblii w celu jego ciągłego doskonalenia. W tym sensie każdy tekst opublikowany na stronie komentarzbiblijny.pl pokazuje zaledwie wycinek znacznie szerszego procesu poznawania i także z tego powodu nie może aspirować do przedstawiania całości. To, co Komentarz może zaoferować Czytelnikom, to pewne 'pomysły' na interpretację Słowa Bożego. Nie stanowią one 'prawdy' w jakimkolwiek ostatecznym sensie, ale dla jej poszukiwaczy mogą okazać się inspiracją do samodzielnej duchowej pracy. Ważne jest bowiem nie tylko to, że się wierzy, ale także to, w co się wierzy i dlaczego. Rozumienie swojej wiary jest pewną wartością. Wymaga to ustawicznej rozumnej służby Kościoła pełnionej w duchu coraz bardziej zaawansowanego poznawania Słowa Bożego. Taka rozumna służba jest celem autora i jego życzeniem dla wszystkich, którzy należą do Chrystusa.


NAJNOWSZE KOMENTARZE BIBLIJNE

"Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy, poganie - nazywani nieobrzezanymi przez tych, którzy siebie nazywają obrzezanymi, z racji znaku dokonanego ludzką ręką - w tamtym czasie żyliście bez Chrystusa. Byliście wyłączeni ze społeczności Izraela i nie mieliście udziału w przymierzach z obietnicą. Brakowało wam nadziei i bez Boga żyliście na świecie. Lecz teraz wy, którzy niegdyś byliście daleko, w Chrystusie Jezusie staliście się bliscy dzięki Jego krwi."

"Ogłoś to słowo; stań obok w porę, czy nie w porę; wykaż, krytykuj, zachęcaj, w całej wyrozumiałości i nauczaniu."

"To zaś jest wieczne życie, aby poznawali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i którego wysłałeś, Jezusa Pomazańca."

"Wtedy królestwo niebieskie będzie podobne do dziesięciu dziewic, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było mądrych, a pięć głupich. Te głupie, wziąwszy swoje lampy, nie wzięły ze sobą oliwy. Lecz mądre wraz z lampami zabrały oliwę w naczyniach. A gdy oblubieniec zwlekał z przyjściem, wszystkie zmorzył sen i zasnęły..."

"Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił. Jesteśmy bowiem jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali."

"Gdy więc zobaczycie obrzydliwość spustoszenia, o której mówił prorok Daniel, stojącą w miejscu świętym (kto czyta, niech rozumie); Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry."

"Gdzie jest padlina, tam się i sępy zgromadzą. Zaraz też po ucisku owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku; gwiazdy zaczną padać z nieba i moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wówczas ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, i wtedy będą narzekać wszystkie narody ziemi; i ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach niebieskich z wielką mocą i chwałą. Pośle On swoich aniołów z trąbą o głosie potężnym, i zgromadzą Jego wybranych z czterech stron świata, od jednego krańca nieba aż do drugiego."

"Bo ja nie wstydzę się Ewangelii, jest bowiem ona mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka. W niej bowiem objawia się sprawiedliwość Boża, która od wiary wychodzi i ku wierze prowadzi, jak jest napisane: a sprawiedliwy z wiary żyć będzie."

"I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów ... A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie."

"Bo miłość Pomazańca obejmuje nas, osądzających to, że Jeden za wszystkich umarł; zatem ci wszyscy umarli; i za wszystkich umarł, aby ci żyjący już nie dla siebie samych żyli, ale dla Tego za nich Umarłego i Zbudzonego."

"Wszystko poddał pod Jego stopy i ustanowił Go Głową całego Kościoła, który jest Jego Ciałem i Pełnią Tego, który wypełnia wszystko we wszystkim."

"I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni."

"Teraz zaś bez Prawa usprawiedliwienie Boga zostało uczynione widocznym, zaświadczane przez Prawo i proroków, usprawiedliwienie zaś Boga przez wiarę Jezusa Pomazańca, względem wszystkich wierzących; nie bowiem jest rozróżnienie; wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, uznani za sprawiedliwych darmo Jego łaską przez odkupienie, to w Pomazańcu Jezusie..."

"[posadziwszy Jezusa Chrystusa] powyżej każdego Panowania, i Władzy, i Mocy, i Państwa, i każdego imienia wymienianego nie jedynie w wieku tym, ale i mającym nastąpić..."

"[abyście wiedzieli] czym jest niezrównana wielkość jego mocy wobec nas, wierzących. Odpowiada ona działaniu potęgi jego siły, z jakim działał w wypadku Chrystusa, gdy go wskrzesił z martwych i posadził po swej prawicy w miejscach niebiańskich..."

"To będzie znakiem dla domu Izraela. Połóż się na lewym boku, a Ja złożę winę Izraelitów na ciebie. Przez tyle dni będziesz znosił ich winę, przez ile będziesz na nim leżał. Podaję ci lata trwania ich winy w liczbie dni: przez trzysta dziewięćdziesiąt dni będziesz znosił winę pokoleń izraelskich. A kiedy je wypełnisz, położysz się znów na prawym boku i będziesz znosił przewinienia pokolenia Judy przez czterdzieści dni. Liczę ci jeden dzień za każdy poszczególny rok..."

"...nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. [Proszę w nich], aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. [Niech da] wam światłe oczy serca tak, byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych..."

"Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność; gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość..."

"W Nim także i wy usłyszeliście słowo prawdy, Dobrą Nowinę o waszym zbawieniu. W Nim również uwierzyliście i zostaliście opatrzeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. On jest zadatkiem naszego dziedzictwa w oczekiwaniu na odkupienie, które nas uczyni własnością [Boga], ku chwale Jego majestatu."

"...oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi w nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej, abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie."

"Oto ześlę wam chleb z nieba, na kształt deszczu. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie."

"Czy więc to błogosławieństwo odnosi się tylko do obrzezanych, czy też i do nieobrzezanych? Mówimy bowiem: Wiara została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. W jakich więc okolicznościach została poczytana? Było to po obrzezaniu czy przed obrzezaniem? Nie po obrzezaniu, lecz przed obrzezaniem."

"A od drzewa figowego jako przykładu nauczcie się tej rzeczy: Gdy tylko jego gałązka stanie się miękka i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Podobnie też wy, gdy to wszystko ujrzycie, wiedzcie, że jest on blisko, u drzwi. Zaprawdę wam mówię, że to pokolenie nigdy nie przeminie, dopóki się to wszystko nie stanie. Niebo i ziemia przeminą, lecz moje słowa na pewno nie przeminą."

"Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa."

"A zatem pozostaje odpoczynek sabatowy dla ludu Bożego. Bo człowiek, który wszedł do odpoczynku Bożego, sam też odpoczął od swoich dzieł, tak jak Bóg od swoich."

"I przemówił Bóg: 'Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo ...' I Bóg przystąpił do stworzenia człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył."

"W Nim mamy odkupienie przez Jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski. Szczodrze ją na nas wylał w postaci wszelkiej mądrości i zrozumienia..."

"Gdy oni tedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił..."

"I ramiona z niego się podniosą; i zbezczeszczą sanktuarium, twierdzę, i usuną ofiarę ustawiczną. I zostanie ustawiona obrzydliwość, która sprowadza spustoszenie."

"Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przychodzi królestwo Boga, odpowiedział im i rzekł: Nie przychodzi królestwo Boga do zaobserwowania. Ani powiedzą: Oto tu, lub: Tam. Oto bowiem królestwo Boga wewnątrz was jest."


Wykład omawia w możliwie kompleksowy sposób istotę ofiary, którą złożył Jezus Chrystus dla zbawienia człowieka: skąd potrzeba takiej ofiary, w jaki sposób upadek człowieka zdeterminował sposób jej wykonania, dlaczego Jezus musiał umrzeć, jaki związek z ofiarą Jezusa miał jego chrzest i w jaki sposób my dzisiaj z tej ofiary korzystamy [pdf]


Istotą usprawiedliwienia jest przywrócenie człowiekowi sprawiedliwości w charakterze, reforma osobowości aż do zupełnej zgodności z zasadami Bożymi. Wykład omawia warunki usprawiedliwienia: pokutę, nawrócenie, poświęcenie i zrodzenie z ducha oraz często pojawiające się w Biblii określenia związane z usprawiedliwieniem: odpuszczenie grzechów, przebaczenie grzechów oraz poczytanie sprawiedliwości [pdf]


Wykład omawia znaczenie chrztu duchem w elemencie poświęcenia i zrodzenia z ducha, a także szereg związanych z tym zagadnień, m.in. cel chrztu duchem, miejsce pokuty i nawrócenia w doświadczeniu chrztu, związek chrztu z manifestacją nadprzyrodzonych darów, a także stosowną formę i symbolikę chrztu wodnego [pdf]

CIEKAWE TEMATY BIBLIJNE

Dni Daniela: 1260, 1290, 1335. Interpretacja Dn. 12:1-13

Wykład omawia 12 rozdział proroctwa Daniela: znaczenie proroczych okresów 1260, 1290 i 1335 dni, działalność księcia Michała, czas końca, czas ucisku oraz następujące po wielkim ucisku zmartwychwstanie ludzkości []

Spożywanie Ciała i Krwi Chrystusa

Podczas ostatniej wieczerzy z apostołami nasz Pan nakazał spożywanie chleba i wina 'na jego pamiątkę' oraz pokazał ich znaczenie. Wykład wskazuje, kto, kiedy i dlaczego powinien uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej, odwołując się do jej typu określonego w wieczerzy paschalnej []

Uwierz, a będziesz zbawiony

W Dziejach 16:31 apostoł Paweł nakazuje strażnikowi więziennemu uwierzyć w Jezusa Chrystusa. Ten sam apostoł pisze jednak w Rzym. 12:3, że to Bóg udziela 'miarę wiary' wierzącym. Kto zatem jest źródłem wiary: Bóg czy człowiek? Czy wiara jest darem czy też sami mamy możliwość - a nawet obowiązek - uwierzyć? []

Wojna w niebie i zrzucenie szatana na ziemię

Wydarzenie, o którym mowa w Obj. 12:7-12, przez wielu badaczy Biblii jest rozumiane dość literalnie: tak jakby rzeczywiście w którymś momencie Pan Bóg z diabłem nie zcierpieli już dłużej swojego towarzystwa, doszło do wojny i szatan został fizycznie strącony z wysokości na ziemię. Jednak takie dosłowne spojrzenie nie tylko wydaje się być dość naiwnym potraktowaniem symbolizmu Objawienia, ale także nie zdaje egzaminu weryfikacji z kontekstem Biblijnym... []

Czy Biblia zabrania transfuzji krwi?

Istotą Biblijnej interpretacji zakazu krwi musi być zrozumienie, jaki jest jego sens, i to zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Niniejszy wykład analizuje stosowne teksty i nauki zawarte w tych dwóch częściach Biblii dla pokazania, że intencja Boskich zarządzeń dotyczących krwi w żadnym wypadku nie wyklucza jej zastosowania w procedurach medycznych ratujących życie []

Paruzja - Epifania - Apokalipsa

Pytanie uczniów zadane Jezusowi w Dziejach 1:6 o czas przywrócenia królestwa Izraelowi jest rzeczywiście pytaniem o czas rozpoczęcia się epifanii, w czasie której Jezus zostanie objawiony najpierw Izraelowi, a potem światu jako Mesjasz i Król w nadchodzącym królestwie. Tego czasu, zgodnie z odpowiedzią naszego Pana, nie znamy, podobnie jak nie znamy czasu rozpoczęcia się jego niewidzialnej paruzji. Nie mówi jednak nic Pismo Święte o tym, abyśmy nie mogli poznać czasu innego etapu powrotu Pana, jakim jest apokalipsa... []

Równoległości Abrahama

Kiedy Bóg obiecuje Abrahamowi ziemię na własność, ten pyta Boga: "po czym poznam, że ją posiądę?" (Rdz. 15:7,8 NW) Odpowiedź, jaką otrzymuje Abraham, jest znakiem przede wszystkim dla tych, którzy są jego dziećmi z wiary, i którzy dzięki udzielonym wskazówkom mogą rozpoznać czas, w którym należy się spodziewać wypełnienia wszystkich obietnic złożonych przez Boga patriarchom []

Etapy zgromadzania Kościoła

W Rzym. 8:29,30 apostoł Paweł opisuje 'procedurę' zgromadzania członków Bożego Kościoła wieku Ewangelii obejmującą uznanie, przeznaczenie, powołanie, usprawiedliwienie oraz uwielbienie []

Księga życia

W Flp. 4:3 apostoł Paweł wymienia imiona tych, którzy są zapisani w księdze życia. Czym jest księga życia i na jakiej podstawie apostoł mógł sądzić, kto jest w niej zapisany? []

Czasy pogan

Nasz Pan oznajmia w Łk. 21:20-24, że "będzie Jeruzalem deptane od pogan, aż się wypełnią czasy pogan". Co oznacza deptanie Jerozolimy przez pogan i kiedy ten czas miał się wypełnić? []

Epifania - Biblijne znaczenie objawienia Chrystusa

Wszyscy chrześcijanie słyszeli o apokalipsie, nieco mniej słyszało o paruzji, prawie nikt nie słyszał o epifanii. Tymczasem epifania, podobnie jak paruzja i apokalipsa, jest określeniem konkretnej czynności związanej z powrotem Chrystusa []

Moc zmartwychwstania

W Jn. 10:17,18 nasz Pan mówi o swoim życiu, że 'ma moc je oddać i ma moc je znów odzyskać' (BT). Czy oznacza to, że Jezus mógł sam siebie wskrzesić? []

Poznanie

Jak dobrze powinniśmy znać nauki Biblijne? Czy gruntowne badanie Pisma jest rzeczywiście potrzebne wierzącym w Chrystusa? Czy chrześcijanin powinien być "specjalistą od Biblii"? W Kol. 1:9-12 apostoł Paweł udziela na te pytania jednoznacznej odpowiedzi []

Zrodzenie z ducha czy spłodzenie z ducha?

Użycie przez pisarzy Nowego Testamentu czasownika gennao jest od lat przyczyną dyskusji, czy powinniśmy mówić o zrodzeniu z ducha, czy spłodzeniu z ducha. Ponieważ gennao zawiera w sobie obydwa znaczenia, część badaczy Biblii widzi siebie jako zrodzonych z ducha, inni natomiast znajdują się w stanie spłodzenia... []

70 tygodni proroka Daniela

Prorok Daniel otrzymał wizję, która miała się wypełnić w 70 symbolicznych tygodni. Badacze Biblii do dziś nie są zgodni, czy 70 tygodni już się zakończyło, czy też jego wypełnienie jest ciągle przed nami []

Zbawienie przez chrzest

W 1 Pt. 3:21 apostoł Piotr podaje niezwykle ciekawą charakterystykę chrztu, mówiąc, iż jest on wybawieniem, a także 'prośbą do Boga o dobre sumienie'. Ponieważ nauka o chrzcie znajduje się w gronie podstawowych doktryn Biblijnych (Ef. 4:4,5; Hbr. 6:1-3), wypowiedź Piotra powinna być dobrze przeanalizowana przez wszystkich biorących chrzest w imię Pana Jezusa (Dzieje 8:16, 19:5) []

Izrael i drzewo oliwne

Rozszerzenie powołania do Kościoła na pogan spowodowało powstanie wielu wątpliwości po obu stronach. Powołani z Żydów toczyli spory o to, czy wierzący w Chrystusa mieli obowiązek przestrzegać Prawa Mojżeszowego. Z kolei wśród powołanych z pogan powstała myśl, że skoro powołanie poszło do pogan, to najwyraźniej Izrael został przez Boga odrzucony. Czy rzeczywiście? []

Chrystus - Głowa i Ciało

Chrystus nie jest jednostką, ale grupą. Nasz Pan nie jest sam Chrystusem, ale jest Głową zbiorowego Ciała Chrystusowego, którego członkowie są zgromadzani w czasie zapoczątkowanego służbą Jezusa wieku Ewangelii []

Przypowieść o bogaczu i Łazarzu

Kim jest bogacz? Kim jest Łazarz? Co oznacza zmiana ich położenia? Czy przypowieść o bogaczu i Łazarzu rzeczywiście naucza życia po śmierci? I przede wszystkim, czy Biblia dostarcza wskazówek, jak rozumieć tę historię? []

Chronologia Biblijna

Biblia dostarcza wyjątkowo dokładnych informacji chronologicznych, dzięki którym możliwe jest określenie linii czasowej i dat najważniejszych wydarzeń w historii Biblijnej, sięgając aż do samego początku - stworzenia Adama []

Zagłada dla tych, którzy "nie przyjęli miłości do prawdy"

Śmierć wieczna (lub wieczne męki w piekle) dla wszystkich, którzy obecnie nie wierzą w Boga, to element nauczania szeregu kościołów. Czy rzeczywiście ateiści i innowiercy powinni się bać? Kim są ci, "którzy giną ... [ponieważ] nie przyjęli miłości do prawdy" (2 Tes. 2:12)? []

Przypowieść o uczcie weselnej

Pierwsza część przypowieści wydaje się nie sprawiać badaczom Biblii szczególnych trudności. Zaproszenie na ucztę przygodnych osób obrazuje rozszerzenie zaproszenia do Kościoła Bożego na pogan. Kim jednak jest człowiek bez szaty? Dlaczego, pomimo otrzymania zaproszenia, nie wszedł na ucztę? []

"Nowe stworzenie"

Temat związany z "nowym stworzeniem" należy do podstawowych nauk Biblijnych. Choć samo określenie pojawia się w Nowym Testamencie dwukrotnie, w 2 Kor. 5:17 oraz Gal. 6:15, nauczanie związane z zapoczątkowaniem i rozwojem 'nowego stworzenia' znajdziemy w każdej księdze Nowego Testamentu []

Szeroka i wąska droga

Jezus Chrystus przynagla słuchaczy do wchodzenia przez ciasną bramę, "albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą" (Mt. 7:13,14 BW). Kto może podążać szeroką drogą? Czy tych, którzy nią idą, rzeczywiście czeka na jej końcu wieczna śmierć? []

Jezus - "Jednorodzony Bóg"

W Jn. 1:18 czytamy o Jezusie, że w czase swojej ziemskiej służby był 'Jednorodzonym Bogiem' przebywającym w "w łonie Ojca". Czy Biblia dostarcza wskazówek, jak rozumieć tę wypowiedź? []