komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > >


Komentarze do księgi 1 Kronik

Omówione fragmenty: ---

Omówione fragmenty: ---

Streszczenie księgi 1 Kronik

Księga 1 Kronik obejmuje okres od stworzenia Adama do śmierci króla Dawida, z tym że pierwsze dziewięć rozdziałów zawiera informacje o charakterze genealogicznym, a rozdziały 10-29 omawiają w szczególe okres rządów Dawida od śmierci Saula poczynając. Część informacji zawartych w 1 Krn. pokrywa się ze sprawozdaniem 2 księgi Samuela, z kolei część wątków opisanych w 2 Sm. tutaj została pominięta. Księga 1 Kronik znacznie mniej uwagi poświęca wojnom, które prowadził Dawid, natomiast w znacznie większym stopniu koncentruje się na sprawach związanych z Przybytkiem i przygotowaniom pod budowę świątyni, o czym 2 Samuela właściwie milczy. Ponadto, dużą wagę przywiązuje pisarz 1 Krn. do informacji genealogicznych. Dowiadujemy się w szczególe, np. kto grał na instrumentach podczas transportu Arki Przymierza lub kto został odźwiernym przy której bramie Przybytku:
- 1 Kronik 1 - genealogia od Adama do Abrahama (1-27); potomstwo Ketury (28-33); rodowód Edomitów (34-54);
- 1 Kronik 2 - genealogia od Jakuba do Dawida (1-15); potomstwo Chesrona, wnuka Judy (16-55);
- 1 Kronik 3 - potomkowie Dawida (1-24);
- 1 Kronik 4 - synowie Judy (1-23); synowie Symeona (24-43);
- 1 Kronik 5 - synowie Rubena, pierworodnego Izraela. Był on pierworodnym, ale ponieważ zbezcześcił łoże swego ojca, jego pierworództwo zostało dane synom Józefa, syna Izraela (1-10); potomkowie Gada (11-22); synowie połowy pokolenia Manassesa (23,24); Ruben, Gad i połowa Manassesa uprowadzone do niewoli asyryjskiej z powodu bałwochwalstwa (25,26);
- 1 Kronik 6 - synowie Lewiego, potomstwo Aarona (1-53); miasta Lewitów (54-81);
- 1 Kronik 7 - potomkowie Issachara (1-5); potomkowie Beniamina (6-12); potomkowie Naftalego (13); potomkowie Manassesa (14-19); potomkowie Efraima (20-29); potomkowie Aszera (30-40);
- 1 Kronik 8 - genealogia domu Saula od Beniamina do Ulama (1-40);
- 1 Kronik 9 - genealogia wygnańców, którzy powrócili z Babilonu, obowiązki lewitów przy Domu Bożym (1-34);
- 1 Kronik 10 - klęska Izraela w wojnie z Filistynami na górze Gilboa, śmierć Saula i jego trzech synów: Jonatana, Abinadaba i Malkiszuy (1-12); tak umarł Saul z powodu swojego przestępstwa, które popełnił przeciwko PANU i przeciwko słowu PANA, którego nie przestrzegał, oraz za to, że szukał rady czarownika. A nie radził się PANA. PAN zabił go więc i przeniósł królestwo na Dawida, syna Jessego (13,14);
- 1 Kronik 11 - namaszczenie Dawida na króla w Hebronie (1-3); zdobycie Jerozolimy z rąk Jebusytów (4-9); wojownicy Dawida i czyny, które przyniosły im sławę (10-47);
- 1 Kronik 12 - dzielni wojownicy spośród plemion Izraela, którzy przyłączyli się do Dawida (1-40);
- 1 Kronik 13 - Dawid odbywa naradę w sprawie sprowadzenia Arki Przymierza do Jerozolimy (1-4); transport Arki na wozie zaprzężonym w woły; śmierć Uzzy, który wyciągnął rękę, aby zabezpieczyć Arkę przed upadkiem; Arka w domu Obed-Edoma (5-14);
- 1 Kronik 14 - Hiram, król Tyru wysyła do Dawida budowniczych z materiałami, aby mu zbudowali dom; synowie Dawida, którzy mu się urodzili w Jerozolimie (1-7); zwycięstwo nad Filistynami (8-17);
- 1 Kronik 15 - transport Arki do Jerozolimy wśród gry instrumentów i śpiewu (1-29);
- 1 Kronik 16 - ostatnie czynności święta przeniesienia Przybytku: umieszczenie Arki w namiocie, ofiary, błogosławienie ludu (1-3); służba lewitów (4-7); psalm pochwalny Dawida (8-36); przydziały służby w Przybytku (37-43);
- 1 Kronik 17 - Dawid wyraża pragnienie zbudowania świątyni, jednak Pan przez proroka Natana oznajmia mu, że to jego syn zbuduje świątynię (1-15); modlitwa Dawida (16-27);
- 1 Kronik 18 - narody, które Dawid pobił i łupy, które wziął (1-13); zarząd królestwa Dawida (14-17);
- 1 Kronik 19 - Dawid wysyła posłańców do króla Ammonitów, lecz ten ich znieważa i gromadzi armię przeciw Dawidowi (1-9); klęska połączonych wojsk Syrii i Ammona w walce z Izraelem (10-19);
- 1 Kronik 20 - Dawid pustoszy ziemię Ammonitów (1-3); Izrael zwycięża w wojnie z Filistynami, w walce giną olbrzymi z rodu Goliata (4-8);
- 1 Kronik 21 - Wtedy szatan powstał przeciwko Izraelowi i pobudził Dawida, aby policzył Izraela. Bóg wysłał zatem proroka Gada do Dawida, aby ten wybrał jedną z trzech klęsk. Wybrał 3 dni zarazy w ziemi (1-14); Dawid spotyka anioła wysłanego, aby niszczył Jerozlimę i prosił: Czy nie ja rozkazałem policzyć lud? Ja jestem tym, który zgrzeszył i bardzo źle uczynił, ale te owce, co uczyniły? PANIE, mój Boże, błagam, niech się obróci twoja ręka przeciwko mnie (15-17); Dawid stawia ołtarz na klepisku Ornana Jebusyty - tak, gdzie stał anioł - złożył Bogu ofiarę, która została przyjęta i klęska ustała (18-30);
- 1 Kronik 22 - Dawid czyni przygotowania pod budowę świątyni (1-5); Dawid poleca Salomonowi budowę świątyni. Doszło do mnie słowo PANA mówiące: Rozlałeś wiele krwi i prowadziłeś wielkie wojny. Nie będziesz budował domu dla mojego imienia, ponieważ rozlałeś wiele krwi na ziemię przed moim obliczem. Oto urodzi ci się syn, który będzie człowiekiem pokoju, bo dam mu odpoczynek od wszystkich jego wrogów wokoło. Będzie miał na imię Salomon, ponieważ za jego dni dam Izraelowi pokój i odpoczynek. On zbuduje dom dla mojego imienia i on będzie mi synem, a ja będę mu ojcem i utwierdzę tron jego królestwa nad Izraelem na wieki (6-19);
- 1 Kronik 23 - Dawid przydziela zadania lewitom. Ich stanowisko polegało na posługiwaniu synom Aarona w służbie domu PANA: na dziedzińcach, w komnatach, przy oczyszczaniu wszelkich rzeczy poświęconych i przy pracy wokół służby domu Bożego (1-32);
- 1 Kronik 24 - organizacja służby kapłańskiej. A zostali podzieleni przez losowanie, zarówno jedni, jak i drudzy, gdyż przełożeni świątyni i przełożeni domu Bożego byli spośród synów Eleazara, jak i spośród synów Itamara (1-31);
- 1 Kronik 25 - organizacja 288 muzyków (1-31);
- 1 Kronik 26 - przydziały pracy odźwiernych (1-19); przełożeni nad skarbcami (20-28); urzędnicy i sędziowie (29-32);
- 1 Kronik 27 - organizacja wojska (1-15); przywódcy plemion i przełożeni poszczególnych dziedzin gospodarki (16-34);
- 1 Kronik 28 - Dawid przemawia do zgromadzonych w Jerozolimie książąt, dowódców i urzędników. Informuje ich, że jego następcą będzie Salomon i on zbuduje świątynię dla Pana (1-8); Dawid przemawia do Salomona, przekazuje mu szczegółowe plany budowy i organizacji świątyni. To wszystko – powiedział Dawid – przyszło do mnie na piśmie z ręki PANA, abym mógł zrozumieć, jak wykonać ten plan (9-21);
- 1 Kronik 29 - Dawid oraz przełożeni nad ludem składają ofiary na rzecz budowy świątyni: metale szlachetne, drogocenne kamienie i materiały budowlane (1-9); modlitwa pochwalna i dziękczynna Dawida, ofiary (10-21); Salomon namaszczony na króla (22-25); śmierć Dawida po 40 latach rządów (26-30).

Materiał video:

Źródło: (link do strony w wersji polskiej)


Słowa kluczowe: księga 1 Kronik komentarz opracowanie interpretacja
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
UBG - Uwspółcześniona Biblia Gdańska (2017)
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 25-03-2023


komentarzbiblijny.pl