komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > >


Komentarze do proroctwa Izajasza

Omówione fragmenty: 35:8-10

Omówione fragmenty: 35:8-10

Streszczenie proroctwa Izajasza

Prorok Izajasz działał w Judzie za dni królów Uzjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza. Proroctwo jest jednym z najdłuższych w Biblii - liczy 66 rozdziałów. W treści można wyróżnić kilka głównych, powtarzalnych wątków: 1) napiętnowanie grzechów Izraela i zapowiedź zniszczenia przez Chaldejczyków, 2) wyroki na sąsiednie narody (m.in. Chaldejczyków, Aramejczyków, Efraima, Moab, Kusz, Egipt), 3) zapowiedź wybawienia Izraela, 4) opis rządów mesjańskich i przyszła chwała Izraela, 5) proroctwa o Mesjaszu, 6) sąd nad narodami w czasie Dnia Pańskiego. Zupełnie inny charakter mają rozdziały 36-39, które opisują wybawienie zgotowane przez Pana królestwu Ezechiasza, pomór armii asyryjskiej i cudowne ozdrowienie Ezechiasza, któremu Bóg przedłużył życie o 15 lat. Szereg wypowiedzi Izajasza kładzie grunt pod nauczanie Nowego Testamentu dotyczące m.in. powołania pogan do Kościoła i dnia sądu dla świata pod rządami Chrystusa. Poniższe streszczenie ukazuje główne wątki proroctwa, a także uwypukla najbardziej istotne zdaniem autora Komentarza wypowiedzi proroka:
- Izajasza 1 - Izrael nie rozpoznaje swojego właściciela (3); kraj spustoszony niczym Sodoma (7); obietnica ostatka (9); źródłem usprawiedliwienia są prawe czyny, a nie składanie krwawych ofiar i ceremoniał religijny (10-20); zapowiedź przywrócenia sędziów (26);
- Izajasza 2 - umocnienie góry świątyni Pańskiej na końcu czasów (1-5): prawo wyjdzie z Syjonu, a słowo Pańskie z Jerozolimy (3), miecze przekują na lemiesze (4); opis dnia Pańskiego (6-22);
- Izajasza 3 - szczęśliwy sprawiedliwy, bo pozyska dobro i będzie zażywać owocu swych czynów (10); opis chaosu w kraju: objęcie władzy przez młodzieńców i kobiety (1-15); mowa przeciw wyniosłym kobietom (16-24);
- Izajasza 4 - zawodzenie kobiet szukających męża (1); opis ostatka (2,3); Pan obmyje brud Córy Syjońskiej tchnieniem sądu (4); obecność Boga wśród Jego ludu jak obłok za dnia i słup ognia w nocy (5,6);
- Izajasza 5 - Izrael winnicą, która nie wydaje plonów i dlatego zostanie zburzona (1-7); krytyka zachłanności (8-10,22), oddania rozrywce (11,12), pychy (19,21), korupcji (23); lud mój pójdzie w niewolę przez brak rozumu (13); biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem (20); zapowiedź zniszczenia (13,14,17,24,25); zapowiedź najazdu Chaldejczyków, opis najeźdźcy (26-30);
- Izajasza 6 - powołanie Izajasza (1-13): wizja tronu Boga w niebiańskiej świątyni (1-4), serafin oczyszcza wargi proroka węglem z ołtarza i nakazuje mu wyjść do ludu (5-8), zapowiedź nieposłuszeństwa (10), zapowiedź zniszczenia (11-13);
- Izajasza 7 - Bóg zapowiada Achazowi klęskę Aramejczyków i Efraima, którzy chcą podbić Judę (1-9); znak Boga dla Izraela: panna pocznie i porodzi syna i nazwą go imieniem Immanuel (14), ten nauczy się odrzucać zło, a wybierać dobro (15,16); zapowiedź spustoszenia ziemi (16-25);
- Izajasza 8 - imię syna Izajasza znakiem klęski Efraima (1-4); zapowiedź najazdu na Judę przez Asyryjczyków (5-8); biada najeźdźcom (9,10); bojaźń Pańska kamieniem potknięcia dla obu domów Izraela (11-15); kara będzie miała swój koniec (21-23);
- Izajasza 9 - naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką ... albowiem dziecię się nam narodziło ... na jego barkach spoczęła władza ... nazwą go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju ... Wielkie będzie jego panowanie na tronie Dawida (1-6); wyrok na Jakuba i Izraela (7-20); wojna i głód prowadzący do kanibalizmu (18,19);
- Izajasza 10 - kara dla Judy za ustanawianie krzywdzących praw (1-4); wyrok na króla Asyrii za wyniosłe serce, bo choć Bóg wydał Judę w jego rękę, on mniema sam siebie być najwyższym (5-19,24-27); Bóg zostawia dla Jakuba ostatek (20-22); opis najazdu i zniszczeń (28-34);
- Izajasza 11 - rządy Mesjasza (1-9): spocznie na nim duch Pański, duch mądrości i rozumu (2), rózgą swoich ust uderzy gwałtownika (4), wilk zamieszka z barankiem (6-8), nie będą czynić zła, bo kraj napełni się znajomością Pana jak wody wypełniają morze (9); powrót wygnańców (10-16): korzeń Jessego znakiem dla narodów, dla pogan i Izraela (10-12), zmiany w geografii Bliskiego Wschodu (15,16);
- Izajasza 12 - pieśń pochwalna wybawionego Izraela (1-6);
- Izajasza 13 - wyrok na Babilon (1-22): wykonany przez Medów (17), człowiek będzie rzadszy niż najczystsze złoto (12), niebiosa się poruszą i ziemia wstrząśnie w posadach (13), Babilon nie będzie więcej zamieszkany (20);
- Izajasza 14 - obietnica ponownego zgromadzenia Izraela, przyjmą cudzoziemców jako swoje dziedzictwo, jako sługi i służebnice, i będą panowali nad tymi, którzy ich ciemiężyli (1,2); satyra na władcę Babilonu, zapowiedź zagłady imperium (3-23); upadek Asyrii (24-27); sąd nad Filistynami (28-32);
- Izajasza 15 - elegia nad zagładą Moabu (1-9);
- Izajasza 16 - ucieczka Moabitów do Judy (1-5); druga elegia nad Moabem i zapowiedź zniszczenia (6-14);
- Izajasza 17 - wyrok na Damaszek i Samarię (1-14);
- Izajasza 18 - proroctwo przeciw Kusz (1-7);
- Izajasza 19 - proroctwo przeciw Egiptowi, zapowiedź wojny domowej i tyrańskich rządów (1-15); nawrócenie Egiptu i Asyrii (16-25): ołtarz w ziemi egipskiej na cześć Pana i stela na granicy (19), Egipcjanie wezwą Pana wobec ciemiężycieli, a ten ich wysłucha (20-22), błogosławieństwo dla Egiptu (25);
- Izajasza 20 - klęska Aszdodu, Izajasz przez trzy lata chodzi nago i boso na znak przeciwko Egiptowi i Kusz (1-6);
- Izajasza 21 - zapowiedź upadku Babilonu (1-10); wyrok na Edom (11,12); wyrok na Arabię (13-16);
- Izajasza 22 - zapowiedź dnia Pańskiego niosącego klęskę Jerozolimie (1-7); Izrael się bawi i ucztuje, nie zważając na Pana (8-14); Eliakim ma zastąpić Szebnę na stanowisku zarządcy pałacu, otrzyma klucz domu Dawida i gdy on otworzy, nikt nie zamknie, a gdy on zamknie - nikt nie otworzy (15-25);
- Izajasza 23 - wyrok na Tyr i Sydon (1-14); 70 lat zapomnienia Tyru, odbudowa miasta i jego późniejszy dobrobyt poświęcony Panu (15-18);
- Izajasza 24 - sąd Boży nad światem (1-23): ludzie pogwałcili wieczyste przymierze (5), ostatek będzie wielbił Pana (13,14), ziemia się rozpadnie, wybuchnie, zakołysze (1,19,20), księżyc się zarumieni i słońce zawstydzi (23);
- Izajasza 25 - dziękczynna pieśń wybawionych (1-5): zamierzenia Boże są z dawna powzięte, prawdziwe i niezmienne (1); uczta mesjańska na górze królestwa (6-9); zagłada Moabu (10-12);
- Izajasza 26 - druga pieśń dziękczynna (1-6): Żydem jest ten, który jest sprawiedliwy (2,3), złożyć nadzieję w Panu, który jest wiekuistą skałą (5), poniżenie wywyższonych (5,6); psalm eschatologiczny (7-21): ścieżka sprawiedliwego jest prosta (7), ogień przygotowany dla wrogów (11), druga śmierć (14), Izrael jak kobieta rodząca, ducha zbawczego nie wydaliśmy ziemi (17,18), ożyją twoi umarli i krzykną z radości spoczywający w prochu (19), nakaz ukrycia się przez lud Pana aż jego gniew przeminie (20,21);
- Izajasza 27 - lewiatan zabity mieczem Pańskim (1); pieśń o winnicy (2-5); łaska dla Izraela, który zakwitnie i wypełni owocami całą ziemię (6-9); zgromadzenie Izraela (12,13);
- Izajasza 28 - wyrok na Samarię (1-4); Bóg jest natchnieniem sprawiedliwości i męstwa (5,6); mowa przeciw kapłanom i prorokom, Bóg będzie do nich przemawiał językiem pijaków (7-13); zły uważa, że w złym znajdzie schronienie (14,15); oto kładę kamień na Syjonie (16); prawo miarą doskonałości (17); poemat o zniszczeniu kraju (18-22); przypowieść o siewcy - Bóg ma różne narzędzia do młócenia różnych zbóż (23-29);
- Izajasza 29 - mowa przeciw Ariel, rodzinnemu miastu Dawida (1-9); Bóg udzielił mieszkańcom Ariel ducha twardego snu, przez co słowa księgi są dla nich zapieczętowane, Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swymi ustami i czci mnie swymi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie i jego bojaźń wobec mnie jest wyuczoną przez nakazy ludzi (10-14); głupi są czyniący źle, którzy myślą, że nikt ich nie widzi (15-17); Tego dnia głusi usłyszą słowa księgi, a oczy ślepych przejrzą z mroku i ciemności (18-24);
- Izajasza 30 - szukanie pomocy w Egipcie będzie daremne (1-8); uparty lud chce słyszeć tylko pochlebstwa (9-11); Izrael będzie rozbity jak naczynie gliniane (12-14); W nawróceniu i spokoju będziecie zbawieni; w ciszy i ufności będzie wasza siła (15); Izrael będzie uciekał przed mniej licznymi wrogami (16-18); dobrobyt czasów mesjańskich (18-26); dzień Pański jak ogień trawiący błądzące narody (27-33);
- Izajasza 31 - biada tym, którzy polegają na pomocy Egiptu (1); Bóg jest mądry, dlatego sprowadzi zło, a swoich słów nie cofnie (2); Egipcjanie są ludźmi, a nie Bogiem, ich konie są ciałem, a nie duchem (3); miecz ducha (8);
- Izajasza 32 - opis rządów mesjańskich (1-5,15-20): oto król będzie panował w sprawiedliwości, a książęta będą rządzić w prawości (1), oczy patrzących nie będą zaćmione i uszy słuchających będą uważnie słuchać (3), nieszlachetnego nie będą już nazywać szlachetnym (5), sprawiedliwość przyniesie pokój i dobrobyt (15-20); zapowiedź spustoszenia ziemi (9-14);
- Izajasza 33 - zło wraca do czyniących zło (1); Pan zbawieniem w czasie ucisku (2); sąd nad narodami (3,4,7-14); Syjon będzie napełniony sprawiedliwością, a mądrość będzie utwierdzeniem tych czasów (5,6); zbawienie dla postępujących sprawiedliwie (15-23); nie będzie chorych, ludowi zostanie przebaczony grzech (24);
- Izajasza 34 - sąd Pana nad narodami (1-17): niebiosa jak zwój zostaną zwinięte, całe ich zastępy opadną (4), potoki obrócą się w smołę, a proch w siarkę, jego ziemia stanie się smołą płonącą (9), nie zagaśnie ani w nocy, ani w dzień, jej dym będzie się unosił na wieki (10); ziemia będzie opustoszała i rozkwitnie ponownie, wydana dzikim zwierzętom (11-17);
- Izajasza 35 - opis epoki mesjańskiej (1-10): pustynia rozraduje się i zakwitnie jak róża (1,2), Bóg przyjdzie z odpłatą i zbawieniem (4), otworzą się oczy ślepych i otworzą się uszy głuchych (5), niepełnosprawni odzyskają sprawność (6); pustynia wytryśnie strumieniem (6,7), droga święta (8-10);
- Izajasza 36 - król Asyrii podbił Samarię i wysłał sługę Rabszaka do Ezechiasza z żądaniem poddania się, przemowa Rabszaka (1-22);
- Izajasza 37 - Ezechiasz modli się do Pana o ratunek, Bóg zapewnia go przez Izajasza, że nie odda Jerozolimy Sancherybowi; anioł Pański zabija w obozie asyryjskim 185 000 żołnierzy; Sancheryb wraca i zostaje zamordowany w Niniwie przez swoich synów podczas oddawania pokłonu w świątyni (1-38);
- Izajasza 38 - Ezechiasz dowiaduje się od Izajasza o nadchodzącej śmierci, prosi jednak Pana i ten dodaje 15 lat do długości życia Ezechiasza; znakiem tego jest cień na zegarze słonecznym cofający się o dziesięć stopni (1-8); pieśń ocalonego Ezechiasza (9-22): Grób bowiem nie wysławia cię ani śmierć cię nie chwali; Ci, którzy w dół zstępują, nie oczekują twojej prawdy (18);
- Izajasza 39 - Ezechiasz pokazuje posłom z Babilonu zawartość królewskiego skarbca i wspaniałości królestwa; Izajasz prorokuje, że wszystko to będzie zabrane do Babilonu (1-8);
- Izajasza 40 - przemawiajcie do serca Jerozolimy, wołajcie do niej, że dopełnił się jej postanowiony czas, że została przebaczona jej nieprawość, bo otrzymała z ręki Pana w dwójnasób za wszystkie swoje grzechy (2); głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Pana (3-5); ludzie usychają jak trawa, ale słowo Pana trwa na wieki (6-8); zapowiedź łaskawego królowania Boga (9-11); pieśń o chwale Pana, narody są niczym pyłek na wietrze (12-30); ale ci, którzy oczekują PANA, nabiorą nowych sił; wzbiją się na skrzydłach jak orły, będą biec, a się nie zmęczą, będą chodzić, a nie ustaną (31);
- Izajasza 41 - narody zbliżają się do sądu (1); Mesjasz sprawiedliwy wezwany, aby go naśladować (2); zapowiedź pomocy dla Izraela, którego wybór jest pewny (9,10); wrogowie Jakuba będą pokonani (11-14); pustynia zamieni się w ogród, aby narody poznały dzieło Pana (17-20); wzbudziłem lud od północy, który nadciągnie, i od wschodu, który będzie wzywać mego imienia. Rozdepcze książąt jak błoto, jak garncarz depcze glinę (25);
- Izajasza 42 - proroctwo o Mesjaszu (1-7): oto mój sługa, którego wspieram, mój wybrany, którego sobie upodobała moja dusza. Dałem mu swojego Ducha, on przyniesie narodom sąd (1), trzciny nadłamanej nie złamie, a knota tlącego się nie zagasi (3), wyda sąd według prawdy. Nie ustanie ani się nie zniechęci, dopóki nie utrwali sądu na ziemi (3,4), ja, PAN, wezwałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, będę cię strzegł i dam cię jako przymierze dla ludu, jako światłość dla narodów; Abyś otwierał oczy ślepym, wyprowadził więźniów z ciemnicy i z więzienia tych, co siedzą w ciemności (6,7,16); Pan nie odda chwały rzeźbionym posągom (8,17); narody będą śpiewały pieśń nową (9-12); Dzień Pański (13-15); sługa Pana Izrael jest ślepy i głuchy (19-25);
- Izajasza 43 - Pan jest z Izraelem, który jest drogi w oczach Bożych (1-4); zapowiedź zgromadzenia Izraela ze wszystkich stron (5-8); zgromadzenie narodów, przed którymi Izrael będzie świadczył o Bogu (9-12); zapowiedź upadku Babilonu (14-17); pustynia rozkwitnie (18-20); ten lud, który dla siebie stworzyłem, będzie opowiadać moją chwałę (21); odkupienie grzechu Izraela (22-27);
- Izajasza 44 - wyleję bowiem wody na spragnionego, a potoki na suchą ziemię. Wyleję mego Ducha na twoje potomstwo i moje błogosławieństwo na twoich potomków (3); jeden powie: Ja należę do PANA, drugi nazwie się imieniem Jakuba, a inny napisze swoją ręką: PANU, i będzie się nazywał imieniem Izraela (5); Pan jest Bogiem jedynym, który opowiada rzeczy przyszłe (6-8); krytyka bałwochwalstwa (9-20); zapowiedź odbudowania świątyni i Jerozolimy, Cyrus sługą Pańskim (26-28);
- Izajasza 45 - proroctwo o Cyrusie (1-6); ja tworzę światłość i stwarzam ciemność. Czynię pokój i stwarzam nieszczęście. Ja, PAN, czynię to wszystko (7); glina nie może spierać się z garncarzem (9,10); ja uczyniłem ziemię i stworzyłem na niej człowieka. To ja – moje ręce rozciągnęły niebiosa i całemu ich zastępowi rozkazuję. Ja go wzbudziłem w sprawiedliwości i wyprostuję wszystkie jego drogi. On odbuduje moje miasto i wypuści moich więźniów, nie za okup ani za dar, mówi PAN zastępów (12,13); narody pójdą za Izraelem, bo z nim jest Bóg (14); Izrael będzie zbawiony przez Pana zbawieniem wiecznym (17); narody nawrócą się do Pana, przede mną będzie się zginać każde kolano, będzie przysięgać każdy język (20-25);
- Izajasza 46 - krytyka bałwochwalstwa (6-8); zapowiadam od początku rzeczy ostatnie i od dawna to, czego jeszcze nie było. Mówię: Mój zamiar się spełni i wykonam całą swoją wolę (10); słuchajcie mnie, wy, twardego serca, którzy jesteście dalecy od sprawiedliwości. Zbliżę moją sprawiedliwość, nie będzie ona daleko, a moje zbawienie nie odwlecze się. I położę w Syjonie zbawienie, a w Izraelu moją chwałę (12,13);
- Izajasza 47 - wyrok na Babilon za jego pychę i ciemiężenie ludu wybranego (1-15);
- Izajasza 48 - Bóg przekazuje proroctwa ze względu na brak wiary (1-11); Izrael będzie uwolniony z Babilonu (14,15,20,21); najazd chaldejski wynikiem niegodziwości Izraela (17-19);
- Izajasza 49 - proroctwo o Mesjaszu (1-11): wezwany, aby przyprowadzić Jakuba do Boga (5), ustanowię cię światłością dla pogan, abyś był moim zbawieniem aż do krańców ziemi (6), którym każdy gardzi i którym brzydzą się narody (7), w czasie pomyślnym wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą. Będę cię strzegł i ustanowię cię przymierzem dla ludu (8), uwolnienie więźniów i siedzących w ciemności (9), nie zaznają głodu ani pragnienia i nie porazi ich upał ani słońce (10), droga święta (11); wybawienie i wywyższenie Izraela (12-26);
- Izajasza 50 - nieprawość Izraela przyczyną ich zaprzedania w niewolę (1); Pan jest mocen ukarać i mocen wybawić (2-4); proroctwo o słudze Bożym (5-9): Pan BÓG otworzył mi uszy, a ja się nie sprzeciwiłem (5), podałem moje plecy bijącym, a moje policzki rwącym mi brodę (6), Pan BÓG wspomoże mnie, dlatego nie będę zhańbiony (7);
- Izajasza 51 - Izrael zakwitnie jak Eden (1-3); ode mnie bowiem wyjdzie prawo, a wystawię mój sąd jako światłość dla narodów (4); moje ramiona będą sądzić narody (5); moja sprawiedliwość będzie trwać na wieki i moje zbawienie – z pokolenia na pokolenie (8); odkupieni przez Pana powrócą na Syjon (9-11); Pan jest wszechmocny, nie bać się śmiertelnego człowieka (12-16); Izrael wypił kubek gniewu z ręki Pana (17,21-23);
- Izajasza 52 - o jak piękne są na górach nogi tego, kto zwiastuje dobre wieści i ogłasza pokój (7); śpiewajcie razem, ruiny Jerozolimy! PAN bowiem pocieszył swój lud, odkupił Jerozolimę (9); powodzenie sługi Pańskiego: będzie on wywyższony, wyniesiony i wielce uwielbiony (13-15);
- Izajasza 53 - pieśń o męczeństwie Mesjasza (1-12): wzgardzony i odrzucony przez ludzi; mąż boleści i doświadczony cierpieniem (3), on wziął na siebie nasze cierpienia i nosił naszą boleść (4), uciśniony i gnębiony, ale nie otworzył swoich ust jak baranek na rzeź prowadzony (7), po złożeniu swojej duszy na ofiarę za grzech, ujrzy swoje potomstwo (10), swoim poznaniem usprawiedliwi wielu, bo sam poniesie ich nieprawości (11), zaliczony do przestępców (12);
- Izajasza 54 - pieśń o Syjonie (1-17): śpiewaj, niepłodna, która nie rodziłaś, śpiewaj głośno i krzycz, która nie zaznałaś bólów rodzenia. Więcej bowiem jest synów opuszczonej niż synów zamężnej, mówi Pan (1), twoje potomstwo odziedziczy narody (3), twoim małżonkiem jest twój Stwórca (5), choćby i góry się poruszyły i pagórki się zachwiały, moje miłosierdzie nie odstąpi od ciebie, a przymierze mojego pokoju nie zachwieje się (10), położę twoje kamienie na błyszczących kamieniach, a twoje fundamenty na szafirach (11), żadna broń przeciw tobie sporządzona nie będzie skuteczna, a każdy język, który w sądzie występuje przeciw tobie, potępisz. To jest dziedzictwo sług Pana, a ich sprawiedliwość pochodzi ode mnie, mówi Pan (17);
- Izajasza 55 - przymierze wieczne (3); oto przywołasz naród, którego nie znałeś, a narody, które cię nie znały, zbiegną się do ciebie ze względu na PANA, twego Boga, i Świętego Izraela, bo on cię uwielbił (5); szukajcie Pana, póki może być znaleziony; wzywajcie go, póki jest blisko (6); moje myśli bowiem nie są waszymi myślami ani wasze drogi nie są moimi drogami, mówi Pan (8); ale jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi przewyższają wasze drogi, a moje myśli – wasze myśli (9); tak będzie z moim słowem, które wyjdzie z moich ust: nie wróci do mnie na próżno, ale uczyni to, co mi się podoba (11);
- Izajasza 56 - chwała prozelity wiernego przymierzu będzie większa niż synów i córek (2-7): dam im miejsce w swoim domu i w swoich murach oraz imię lepsze od synów i córek; dam im imię wieczne, które nie będzie zgładzone (5); tak mówi Pan BÓG, który gromadzi rozproszonych z Izraela: Jeszcze innych zgromadzę do niego i do jego zgromadzonych (8);
- Izajasza 57 - uprawiający bałwochwalstwo są synami nierządu (3-13); ten, który mi zaufa, odziedziczy ziemię i posiądzie moją świętą górę (13); Izrael będzie uzdrowiony (14-18); stworzę owoc warg: Pokój, pokój dalekiemu i bliskiemu, mówi Pan; i tak uzdrowię go (19); nie ma pokoju dla bezbożnych, mówi mój Bóg (21);
- Izajasza 58 - Bóg nie słucha wołania tych, którzy zachowują zewnętrzną formę kultu, zaniedbując sprawiedliwość (1-5); na czym polega prawdziwy post (6,7); błogosławieństwa dla sprawiedliwych (8-14);
- Izajasza 59 - oto ręka Pana nie jest skrócona, aby nie mogła zbawić ... Ale wasze nieprawości uczyniły przepaść między wami a waszym Bogiem i wasze grzechy sprawiły, że ukrył twarz przed wami (1,2); opis grzechów Izraela (3-8,13); skutki trwania w niesprawiedliwości (9-12,14,15); przyjdzie bowiem Odkupiciel do Syjonu i do tych spośród Jakuba, którzy odwracają się od występków, mówi Pan (20);
- Izajasza 60 - powstań, zajaśniej, ponieważ przyszła twoja światłość i chwała PANA wzeszła nad tobą. Oto bowiem ciemność okryje ziemię i mrok – ludy, ale nad tobą wzejdzie Pan i jego chwała pojawi się nad tobą. I pójdą narody do twojej światłości, a królowie do blasku twojego wschodu (1-3); ludy przyłączą się do Jakuba w wychwalaniu Pana (4-16); ustanowię nad tobą spokojnych zwierzchników i urzędników sprawiedliwych (17); cały twój lud będzie sprawiedliwy. Odziedziczy ziemię na wieki (21);
- Izajasza 61 - Duch Pana Boga jest nade mną, bo Pan mnie namaścił, abym głosił dobrą nowinę ... abym ogłosił miłościwy rok Pana i dzień pomsty naszego Boga (1,2), abym sprawił radość płaczącym w Syjonie ... i będą nazwani drzewami sprawiedliwości (3); odbudują starodawne ruiny, naprawią dawne spustoszenia (4); potomkowie Jakuba będą kapłanami Pana, a cudzoziemcy będą ich sługami (5,6); sprawię, by wykonali swoje dzieła w prawdzie i zawrę z nimi wieczne przymierze (8); wszyscy, którzy ich zobaczą, poznają, że są potomstwem błogosławionym przez Pana (9); płaszcz sprawiedliwości (10); wzejdzie sprawiedliwość i chwała przed wszystkimi narodami (11);
- Izajasza 62 - Jerozolima małżonką Boga (1-12): nie spocznę, dopóki jego sprawiedliwość nie wzejdzie jak blask i jego zbawienie nie zapłonie jak pochodnia (1), Jerozolima chwałą na ziemi (7), przechodźcie, przechodźcie przez bramy! Torujcie drogę ludowi; wyrównajcie, wyrównajcie gościńce; usuwajcie kamienie, podnieście sztandar dla narodów (10);
- Izajasza 63 - prasa gniewu Bożego, w której będą zdeptane narody (3-6); pieśń Izraela do Boga wzywająca do okazania litości z uwagi na Jego chwałę i dzieła zbawienia (7-19);
- Izajasza 64 - ciąg dalszy pieśni skruszonego Izraela (1-12): Bóg da się poznać narodom w ogniu (2), wychodzisz naprzeciw radosnego i czyniącego sprawiedliwość, i tych, którzy krocząc po twoich drogach pamiętają o tobie (5), niesprawiedliwość grzesznika jak szata splugawiona (6), niszczejemy z powodu naszych nieprawości (7), teraz, Panie, ty jesteś naszym ojcem, my jesteśmy gliną, a ty jesteś naszym garncarzem; i jesteśmy wszyscy dziełem twojej ręki (8);
- Izajasza 65 - objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali, zostałem znaleziony przez tych, którzy mnie nie szukali (1); cały dzień wyciągałem swoje ręce do ludu buntowniczego (2-5); Bóg odpłaci za nieprawość (6,7,11-15); zostawiony będzie ostatek (8,9); stworzę nowe niebiosa i nową ziemię (16-25): nie będzie już słychać w nim głosu płaczu ani narzekania (19), dziecko umrze jako stuletni, ale grzesznik, choćby miał i sto lat, będzie przeklęty (20), pobudują też domy i będą w nich mieszkać, zasadzą winnice i będą jeść z nich owoce (21), nie będą budować, by ktoś inny tam mieszkał, nie będą sadzić, by ktoś inny jadł, bo dni mojego ludu będą jak dni drzewa (22), nie będą trudzić się na próżno ani rodzić, aby się bać, gdyż są potomstwem błogosławionym przez Pana (23), wilk z barankiem paść się będą razem, lew jak wół będzie jeść słomę i proch będzie pokarmem węża. Nie będą szkodzić ani niszczyć na całej mojej świętej górze, mówi Pan (25);
- Izajasza 66 - tak mówi Pan: Niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich stóp. Gdzie więc będzie ten dom, który mi zbudujecie? (1); zanim odczuła bóle porodu, urodziła, zanim ogarnął ją ból, urodziła chłopca (7); Syjon ledwie zaczął odczuwać bóle, a już urodził swoich synów (8); oto bowiem Pan przyjdzie w ogniu, a jego rydwany będą jak wicher, by wylać zapalczywość swego gniewu i ukazać swoją grozę w płomieniu ognia; Gdyż Pan będzie sądził ogniem i mieczem wszelkie ciało, a wielu będzie pobitych przez Pana (15,16); ocaleli z Izraela będą głosić chwałę Pana wśród narodów (19); Izrael będzie zgromadzony spośród narodów (20); I z nich także wezmę sobie kapłanów i Lewitów, mówi Pan (21); przychodzić będzie wszelkie ciało, aby oddać pokłon przede mną, mówi Pan. I gdy wyjdą, zobaczą trupy ludzi, którzy wystąpili przeciwko mnie. Ich robak bowiem nie zdechnie i ich ogień nie zgaśnie (23,24).

Materiał video:

Źródło: (link do strony w wersji polskiej)

Izajasza 35

Iz. 35:8-10

"I będzie tam ścieżka i droga, którą nazwą Drogą Świętą. Nie będzie po niej chodził nieczysty, ale będzie ona dla nich. Ci, którzy tą drogą będą chodzić, nawet głupcy, nie zbłądzą. (9) Nie będzie tam lwa i żaden drapieżny zwierz po niej nie będzie chodził ani się tam nie znajdzie, ale będą chodzić po niej wybawieni. (10) Odkupieni PANA powrócą i przyjdą na Syjon ze śpiewem, a wieczna radość będzie na ich głowach. Dostąpią radości i wesela, a smutek i wzdychanie znikną" (UBG)

Komentarz: droga jest w Biblii symbolem sądu, który ma za zadanie zreformować osobowość człowieka do standardu Boskiej sprawiedliwości. Wierzący wieku Ewangelii podążają wąską drogą, która wymaga od nich samoograniczeń i koncentracji w wykonywaniu swojego poświęcenia. Ponieważ jednak nagrodą obecnego powołania jest chwała nieśmiertelności w Boskiej naturze, wymagania dla kandydatów także są wysokie. Inaczej będzie w przyszłym wieku Królestwa Chrystusa, który opisuje prorok Izajasz. Zmartwychwstała ludzkość podążać wówczas będzie drogą szeroką, na której "nawet głupcy, nie zbłądzą". Pod rządami Chrystusa warunki będą bowiem w pełni sprzyjające dla procesu moralnej reformy człowieka, a wymagania nie tak wysokie, jak w obecnym wieku.

Kontekstowe tematy Biblijne:


Słowa kluczowe: proroctwo Izajasza komentarz opracowanie interpretacja
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
UBG - Uwspółcześniona Biblia Gdańska (2017)
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 11-11-2020


komentarzbiblijny.pl