komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > >


Komentarze do księgi Jozuego

Omówione fragmenty: ---

Omówione fragmenty: ---

Streszczenie księgi Jozuego

Księga Jozuego opowiada historię podboju ziemi Kanaan. Rozpoczyna się po śmierci Mojżesza, kiedy to Pan przemawia do Jozuego i poleca mu przeprawić się przez Jordan; kończy się w momencie śmierci Jozuego i kapłana Eleazara po dokonaniu podboju. Księga liczy 24 rozdziały. Część pierwsza obejmująca pierwsze dwanaście rozdziałów koncentruje się na opisie wydarzeń związanych z podbojem, m.in. podbój Jerycha i Aj, podstęp Gibeonitów i wojna z królami amoryckimi. W pozostałych dwunastu rozdziałach warstwa narracyjna została znacząco ograniczona na rzecz opisów miast i granic przydzielonych poszczególnym plemionom. Podstawową nauką wypływającą z księgi Jozuego jest zaufanie do Pana i wierność Jego przykazaniom: błogosławieństwo tam, gdzie jest działanie zgodne z wolą Pańską i klęska tam, gdzie jest nieposłuszeństwo:
- Jozuego 1 - Pan przemawia do Jozuego po śmierci Mojżesza (1-9): ta księga prawa niech się nie oddala od twoich ust i czytaj ją półgłosem dniem i nocą (8); Jozue wydaje polecenia przygotowujące do przeprawy przez Jordan (10-18);
- Jozuego 2 - Jozue wysyła dwóch zwiadowców do Jerycha, wizyta u Rachab (1-24);
- Jozuego 3 - przeprawa przez Jordan (1-17);
- Jozuego 4 - ustawienie w Gilgal 12 kamieni na znak przeprawy (1-24);
- Jozuego 5 - obrzezanie Izraela w Gilgal - zaniechano obrzezki w ciągu 40 lat wędrówki (1-9); obchody Paschy na równinach Jerycha (10,11); koniec manny (12); Jozue spotyka pod Jerychem 'księcia wojska Pańskiego' (13-15);
- Jozuego 6 - zdobycie Jerycha (1-27);
- Jozuego 7 - Achan przywłaszcza z majątku Jerycha to, co było przeznaczone na zagładę (1); klęska Izraela w Aj (2-5); Bóg wyjawia Jozuemu, że przyczyną klęski w Aj było przywłaszczenie rzeczy przywłaszczonej na zagładę (6-15); Achan zostaje wskazany jako złoczyńca, przyznaje się i zostaje ukamienowany, a następnie spalony wraz ze swoją rodziną (16-26);
- Jozuego 8 - zasadzka i podbój Aj (1-29); Jozue stawia ołtarz z nieciosanych kamieni, na których zostały wypisane słowa prawa (30-32); uroczyste zgromadzenie - Jozue odczytuje słowa prawa, błogosławieństwo i przekleństwo (33-35);
- Jozuego 9 - Gibeonici boją się o swoje życie i przychodzą do Izraela zawrzeć przymierze, aby być ich niewolnikami. Oszukują jednak, że przyszli z daleka. Naczelnicy tymczasem przysięgają na Pana, że zostawią ich przy życiu. Podstęp zostaje odkryty, ale przysięgi nie można złamać (1-27);
- Jozuego 10 - pięciu królów amoryckich zbiera się przeciw Gibeonowi (1-5); Gibeon wzywa na pomoc Izraela (6,7); atak Jozuego i klęska Amorytów od miecza i gradu kamieni (8-11); długi dzień Jozuego (12-14); egzekucja pięciu królów (15-27); armia izraelska zdobywa kolejne miasta w Kanaanie (28-41); I Jozue w jednym czasie podbił wszystkich tych królów i ich krainę, gdyż to Pan Bóg Izraela walczył za Izraela (42);
- Jozuego 11 - klęska Jabina, króla Chacoru i prowadzonej przez niego koalicji, spalenie Chacoru (1-15); miasta, które podbił Jozue (16-22); Jozue zajął więc całą tę ziemię zgodnie ze wszystkim, co Pan obiecał Mojżeszowi i dał ją Jozue w dziedzictwo Izraelowi (23);
- Jozuego 12 - koniec podboju ziemi, podsumowanie wszystkich ziem i miast podbitych przez Izraela - 31 królestw po zachodniej stronie Jordanu (1-24);
- Jozuego 13 - ziemie, które jeszcze nie zostały zajęte (1-7); ziemie, które po wschodniej stronie Jordanu objął Ruben, Gad i połowa Manassesa (8-32); lewici bez działu w ziemi (14,33);
- Jozuego 14 - podział ziemi przez losowanie (1-5); Kaleb upomina się o dziedzictwo po 45 latach od przeszpiegowania ziemi (6-15);
- Jozuego 15 - granica ziemi Judy (1-12); dziedzictwo Kaleba (13-19); miasta należące do Judy (20-62); Jebusytów mieszkających w Jerozolimie Juda nie zdołał wypędzić (63);
- Jozuego 16 - ziemie synów Józefa, granice Efraima (1-10);
- Jozuego 17 - granica Manassesa; dziedzictwo córek Celofchada; plemiona synów Józefa chcą otrzymać dwa losy, ponieważ są liczne i teren dla nich wylosowany jest zbyt mały (1-18);
- Jozuego 18 - postawienie Przybytku w Szilo (1); siedem plemion pozostaje bez działu w ziemi. Jozue wysyła ekipę, aby obeszła ziemię i sporządziła jej mapę (2-7); Jozue ciągnie losy, aby rozdzielić ziemię między siedem plemion (8-10); granice i miasta plemienia Beniamina (11-28);
- Jozuego 19 - dziedzictwo Symeona (1-9); dziedzictwo Zebulona (10-16); dziedzictwo Issachara (17-23); dziedzictwo Aszera (24-31); dziedzictwo Naftalego (32-39); dziedzictwo Dana (40-48); tak zakończyli dzielenie tej ziemi (49-51);
- Jozuego 20 - wyznaczenie miejsc schronienia dla nieumyślnego zabójcy (1-9);
- Jozuego 21 - przydział 48 miast dla lewitów (1-42); Pan dał więc Izraelowi całą ziemię i zaczęli brać ją w posiadanie i w niej mieszkać (43); wszystkich ich nieprzyjaciół Pan wydał w ich rękę (44); nie zawiodła żadna obietnica ze wszystkich dobrych obietnic, które Pan złożył Izraelowi (45);
- Jozuego 22 - Jozue odsyła wojowników Rubena, Gada i połowy Manassesa do ich ziemi (1-8); plemiona zajordańskie stawiają ołtarz na granicy Kanaanu, pozostałe plemiona zbierają się przeciwko nim w Szilo (9-12); Izrael wysyła do Gileadu delegację pod wodzą kapłana Pinechasa, syna Eleazara, która żąda wyjaśnień (13-20); Ruben, Gad i połowa Manassesa zapewniają, że ołtarz nie służy do składania ofiar, ale jest na świadectwo ich wierności Bogu. Groźba wojny zostaje zażegnana (21-34);
- Jozuego 23 - pożegnalna mowa Jozuego (1-16): Pan walczył za was (3), nie odwracać się od przykazań na prawo lub lewo (6), nie zawiodło ani jedno dobre słowo, które do was wyrzekł Pan (14);
- Jozuego 24 - przemowa Jozuego do zgromadzenia (1-28): nie jesteście w stanie służyć Panu, bo jest Bogiem świętym (19), jesteście przeciwko sobie świadkami, że sami wybraliście Pana (21,22); Jozue umiera w wieku 110 lat (29); kości Józefa pochowano w Szechem (32); śmierć Eleazara (33).


Słowa kluczowe: księga Jozuego streszczenie
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 05-04-2022


komentarzbiblijny.pl