komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > >


Komentarze do proroctwa Malachiasza

Omówione fragmenty: 4:4-6

Omówione fragmenty: 4:4-6

Streszczenie proroctwa Malachiasza

Prorok Malachiasz działał w Judzie ok. sto lat po poworcie z niewoli babilońskiej. W tym czasie odbudowano świątynię w Jerozolimie i wznowiono służbę kapłańską. Jednak stan duchowy ludu wybranego daleki był od pożądanego. Izraelici mieli poczucie zawodu i opuszczenia przez Boga, a sposób oddawania przez nich czci znacząco odbiegał od wzoru pokazanego w Zakonie Mojżesza. Dlatego Bóg wysyła proroka Malachiasza, przez którego upomina swój lud. Księga Malachiasza przedstawia serię pięciu tematycznych sporów o podobnej strukturze: 1) Bóg czyni stwierdzenie, 2) lud zgłasza do niego sprzeciw/ kontrargument, 3) Bóg odpowiada i kończy spór:
- Malachiasza 1 - spór 1 - Izrael jest narodem wybranym, co zostało pokazane w historii Ezawa i Jakuba i późniejszych losach Edomitów (1-5); spór 2 - kapłani lekceważą imię Pańskie, przynosząc na ofiarę pokarmy nieczyste i zwierzęta chore, pracując tylko dla zysku (6-14); ofiaruj to twemu namiestnikowi, zobaczysz, czy będzie mu się podobać (8); od wschodu słońca bowiem aż do jego zachodu moje imię będzie wielkie wśród pogan; na każdym miejscu będą składane mojemu imieniu kadzidło i ofiara czysta. Moje imię bowiem będzie wielkie wśród narodów, mówi PAN zastępów (11);
- Malachiasza 2 - spór 2 c.d. (1-9) - wargi kapłana bowiem mają strzec poznania i jego ustami ludzie mają pytać o prawo, gdyż on jest posłańcem PANA zastępów (7); spór 3 (10-16) - branie sobie żon spośród narodów pogańskich przyczyną odstępstwa Izraela; spór 4 - Bóg toleruje zło (17);
- Malachiasza 3 - spór 4 (1-5) - odpowiedź Pana: oto posyłam mego posłańca, który przygotuje drogę przed moim obliczem. I nagle przybędzie do swojej świątyni Pan (1); lecz któż będzie mógł znieść dzień jego przyjścia? I kto się ostanie, gdy on się ukaże? Jest bowiem jak ogień złotnika i jak mydło foluszników. I zasiądzie jako ten, kto roztapia i oczyszcza srebro: oczyści synów Lewiego, oczyści ich jak złoto i srebro i będą składać PANU ofiarę w sprawiedliwości (2,3); spór 5 (6-15) - Izrael okrada Pana z ofiar i dziesięcin, bo nie widzi pożytku w wierności swojemu Bogu. Gdyż ja, PAN, nie zmieniam się, dlatego wy, synowie Jakuba, nie zostaliście zniszczeni. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich ustaw i nie przestrzegaliście ich. Zawróćcie do mnie, a ja zawrócę do was, mówi PAN zastępów (6,7); przynieście całą dziesięcinę do szpichlerza, aby żywność była w moim domu, a doświadczcie mnie teraz w tym, mówi PAN zastępów, czy wam nie otworzę okien niebios i nie wyleję na was błogosławieństwa, tak że nie będziecie mieli gdzie go podziać (10); księga wspomnień dla bojących się Pana (16-18): wtedy zawrócicie i zobaczycie różnicę między sprawiedliwym i bezbożnym, między tym, który służy Bogu, i tym, który mu nie służy (18);
- Malachiasza 4 - palący jak ogień Dzień Pański i słońce sprawiedliwości z uzdrowieniem na jego skrzydłach dla was, którzy się boicie mojego imienia (1-3); nadejście Eliasza przed nastaniem Dnia Pańskiego dla ogłoszenia pokuty (4-6).

Materiał video:

Źródło: (link do strony w wersji polskiej)

Malachiasza 4

Mal. 4:4-6

"Pamiętajcie o prawie Mojżesza, mego sługi, które mu nadałem na Horebie dla całego Izraela, oraz o ustawach i sądach. (5) Oto poślę wam Eliasza proroka, zanim przyjdzie ten wielki i straszny dzień PANA. (6) On zwróci serca ojców ku synom, a serca synów ku ich ojcom, abym nie ukarał ziemi przekleństwem, gdy przyjdę" (UBG)

Komentarz: istotą posłannictwa Eliasza miało być ogłaszanie pokuty przed nadejściem Dnia Pańskiego. Zadanie to przed pierwszym przyjściem Chrystusa wykonał Jan Chrzciciel, o którym powiedziano, że "pójdzie przed nim [Chrystusem] w duchu i mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a opornych ku roztropności sprawiedliwych, aby przygotować Panu lud gotowy" (Łk. 1:17). Przed drugim przyjściem Pana, które nadal jest przed nami, zadanie ogłaszania pokuty światu wykonywał jego wierny Kościół - wierzący, którzy usłuchali słów Pana i wyszli na świat, aby 'czynić uczniów z ludzi ze wszystkich narodów' (Mt. 28:19,20).

Kontekstowe tematy Biblijne:


Słowa kluczowe: proroctwo Malachiasza komentarz opracowanie interpretacja
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
UBG - Uwspółcześniona Biblia Gdańska (2017)
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 17-02-2023


komentarzbiblijny.pl