komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > >


Komentarze do Psalmów

Omówione fragmenty: ---

Omówione fragmenty: ---

Najważniejsze myśli i fragmenty księgi Psalmów

Księga Psalmów liczy 150 utworów lirycznych, do których komponowano muzykę i które służyły w czasach Biblijnych jako pieśni pochwalne na cześć Boga. Badacze Biblii i szerzej literatury, podkreślają ich walory poetyckie oraz głębię przeżyć ich autorów, wśród których są m.in. Dawid i Mojżesz. Psalmy to jednak nie tylko ekspresja emocji, ale także źródło ważnych proroctw i nauk doktrynalnych, dotyczących m.in. ziemskich doświadczeń Mesjasza (zwłaszcza Psalm 22), wyboru Kościoła wieku Ewangelii, zbawienia Izraela oraz przyszłego dnia sądu ludzkości i rządów Chrystusa. Poniżej przegląd najważniejszych moich zdaniem fragmentów:
- Psalm 1 - błogosławiony człowiek, który ma upodobanie w prawie Pana i nad jego prawem rozmyśla we dnie i w nocy (1-6);
- Psalm 2 - narody i władcy naradzają się przeciw Panu, aby zerwać jego więzy (1-3); Pan będzie z nich szydził, ponieważ ustanowił swojego króla na Syjonie (4-6); Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem. Poproś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce ziemi na własność. Potłuczesz je laską żelazną, jak naczynie gliniane je pokruszysz (8-11); pocałujcie Syna, by się nie rozgniewał (12);
- Psalm 3 - Psalm Dawida, gdy uciekał przed swoim synem Absalomem: Pan jest moją tarczą (1-8);
- Psalm 4 - Psalm Dawida (1-8): składajcie ofiary sprawiedliwości i ufajcie Panu (5); któż pokaże nam dobro? Panie, wznieś nad nami światło twego oblicza (6);
- Psalm 5 - modlitwa Dawida o wysłuchanie: Ty bowiem nie jesteś Bogiem, który miłuje nieprawość, zły z tobą nie zamieszka (4); mowa przeciw kłamstwom (6-11); Ty bowiem, Panie, będziesz błogosławił sprawiedliwego, osłonisz go dobrocią jak tarczą (12);
- Psalm 6 - modlitwa o miłosierdzie (1-10); w śmierci bowiem nie ma pamięci o tobie, a w grobie któż cię będzie wysławiać? (5);
- Psalm 7 - sąd nad narodami (6-13): Wtedy otoczy cię zgromadzenie narodów, a ty zasiądź na wysokości ze względu na nich. (8) Pan będzie sądził narody. Osądź mnie, Panie, według mojej sprawiedliwości i według mojej uczciwości, która jest we mnie. (9) Niech skończy się zło niegodziwych, a umocnij sprawiedliwego, Boże sprawiedliwy, ty, który badasz serca i nerki. (10) Moją tarczą jest Bóg, który wybawia ludzi prawego serca. (11) Bóg jest sędzią sprawiedliwym, Bóg codziennie gniewa się na bezbożnego. (12) Jeśli się nie nawróci, on swój miecz naostrzy; swój łuk napiął i przygotował go. (13) Przygotował na niego broń śmiertelną, a swoje strzały sporządził na prześladowców;
- Psalm 8 - Psalm Dawida (1-9): gdy przypatruję się twoim niebiosom, dziełu twoich palców, księżycowi i gwiazdom, które utwierdziłeś; Wtedy mówię: Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz, albo syn człowieczy, że troszczysz się o niego? Uczyniłeś go bowiem niewiele mniejszym od aniołów, chwałą i czcią go ukoronowałeś. Dałeś mu panowanie nad dziełami twoich rąk, wszystko poddałeś pod jego stopy (3-6);
- Psalm 9 - Psalm Dawida (1-20): On będzie sądził świat sprawiedliwie, osądzi narody według słuszności. I będzie PAN ucieczką dla uciśnionego, schronieniem w czasie niedoli. I będą ufać tobie ci, którzy znają twoje imię, bo nie opuszczasz, PANIE, tych, którzy cię szukają (8-10); Niegodziwi zstąpią do piekła, wszystkie narody, które zapominają Boga. Bo biedak nie będzie zapomniany na zawsze, nadzieja ubogich nie zginie na wieki (17,18); powstań, PANIE, niech narody zostaną osądzone przed twoim obliczem. PANIE, ześlij na nie strach, aby narody poznały, że są tylko ludźmi (19,20);
- Psalm 10 - wezwanie Boga, aby wstawił się za ubogim. Niegodziwi uciskają, ponieważ nie wierzą w istnienie Boga i ufają we własne środki (1-18);
- Psalm 11 - Psalm Dawida (1-7): PAN jest w swym świętym przybytku, tron PANA jest w niebie, jego oczy patrzą, jego powieki badają synów ludzkich. PAN doświadcza sprawiedliwego, ale jego dusza nienawidzi niegodziwego i tego, kto kocha bezprawie. Spuści na niegodziwych deszcz sideł, ognia i siarki, a palący wicher będzie udziałem ich kielicha (4-6);
- Psalm 12 - Psalm Dawida (1-8): modlitwa o ratunek przed kłamcami; słowa PANA to słowa czyste jak srebro wypróbowane w ziemnym tyglu, siedmiokrotnie oczyszczone (6);
- Psalm 13 - Psalm Dawida (1-6): modlitwa do Boga o wysłuchanie i ratunek przed wrogami;
- Psalm 14 - Psalm Dawida (1-7): Głupi powiedział w swoim sercu: Nie ma Boga. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo znikczemnieli. Nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego (1-3);
- Psalm 15 - Psalm Dawida (1-5): PANIE, kto będzie przebywał w twoim przybytku? Kto zamieszka na twojej świętej górze? Ten, kto postępuje nienagannie i czyni sprawiedliwość (1,2);
- Psalm 16 - Psalm Dawida (1-11): będę błogosławił PANA, który udzielił mi rady, bo nawet w nocy pouczają mnie moje nerki (7); nie zostawisz bowiem mojej duszy w piekle ani nie dopuścisz swemu Świętemu doznać zniszczenia (10);
- Psalm 17 - Psalm Dawida (1-15): ja zaś w sprawiedliwości ujrzę twe oblicze, a gdy się obudzę, nasycę się twoim podobieństwem (d'mut - obrazem; 15);
- Psalm 18 - Psalm Dawida (1-50) - Psalm sługi PANA, Dawida, który wypowiedział do PANA słowa tej pieśni w dniu, gdy go PAN ocalił z rąk wszystkich jego wrogów i z ręki Saula: ziemia poruszyła się i zadrżała, a posady gór zatrzęsły się i zachwiały od jego gniewu. Z jego nozdrzy unosił się dym, z jego ust buchnął ogień trawiący, węgle zapaliły się od niego (7,8); przed jego blaskiem rozeszły się jego obłoki, grad i węgle ogniste. I zagrzmiał PAN na niebiosach, Najwyższy wydał swój głos, grad i węgle ogniste. Wypuścił swe strzały i rozproszył ich, cisnął błyskawicami i ich rozgromił. I ukazały się głębiny wód, i odsłoniły się fundamenty świata od twojego upomnienia, PANIE, i od podmuchu tchnienia twoich nozdrzy (12-15); wobec czystego okażesz się czysty, a wobec przewrotnego postąpisz przewrotnie (26); droga Boga jest doskonała, słowo PANA w ogniu wypróbowane. Tarczą jest dla wszystkich, którzy mu ufają (30); bo któż jest Bogiem oprócz PANA? Któż skałą oprócz naszego Boga? (31); dałeś mi też tarczę swego zbawienia (35); ustanowiłeś mnie głową narodów. Będzie mi służył lud, którego nie znałem. (44) Jak tylko usłyszą o mnie, będą mi posłuszni, cudzoziemcy będą udawać uległość (43,44);
- Psalm 19 - Psalm Dawida (1-14): niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło jego rąk (1); prawo PANA jest doskonałe, nawracające duszę; świadectwo PANA pewne, dające mądrość prostemu. Nakazy PANA są prawe, radujące serce; przykazanie PANA czyste, oświecające oczy (7,8); sądy PANA prawdziwe, wszystkie są słuszne. Bardziej pożądane niż złoto, niż mnóstwo szczerego złota, i słodsze niż miód, nawet niż plaster miodu (9,10);
- Psalm 20 - Psalm Dawida (1-9): PAN wybawia swego pomazańca, wysłucha go ze swego świętego nieba zbawczą mocą swojej prawicy (6);
- Psalm 21 - Psalm Dawida (1-13): PANIE, król cieszy się z twojej mocy i bardzo się raduje twoim zbawieniem (1); błogosławieństwo Boga dla króla (1-7);
- Psalm 22 - Psalm Dawida (1-31): Boże mój, Boże mój, czemu mnie opuściłeś? (1); wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie, wykrzywiają usta, potrząsają głową, mówiąc: Zaufał PANU, niech go wyzwoli; niech go ocali, skoro go kocha (7,8); psy bowiem mnie osaczyły, obległa mnie zgraja złoczyńców; przebili moje ręce i nogi. Mogę policzyć wszystkie moje kości; a oni patrzą na mnie, przypatrują się. Dzielą między siebie moje szaty i o moją tunikę rzucają losy (16-18); nie wzgardził ani się nie brzydził utrapieniem ubogiego, ani nie ukrył przed nim swego oblicza, lecz gdy ten do niego wołał, wysłuchał go (24); przypomną sobie i nawrócą się do PANA wszystkie krańce ziemi i oddadzą pokłon przed twoim obliczem wszystkie rodziny narodów. Do PANA bowiem należy królestwo i on panuje nad narodami (27,28);
- Psalm 23 - Psalm Dawida (1-6): PAN jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad spokojne wody. Posila moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną; twoja laska i kij pocieszają mnie. Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich przelewa się. Zaprawdę dobroć i miłosierdzie pójdą w ślad za mną po wszystkie dni mego życia i będę mieszkał w domu PANA przez długie czasy;
- Psalm 24 - Psalm Dawida (1-10): do PANA należy ziemia i wszystko, co ją napełnia (1); któż wstąpi na górę PANA? Kto stanie w jego świętym miejscu? Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłania swej duszy ku marności i nie przysięga podstępnie. On otrzyma błogosławieństwo od PANA i sprawiedliwość od Boga, swego Zbawiciela (3-5);
- Psalm 25 - Psalm Dawida (1-22): PANIE, daj mi poznać twe drogi, naucz mnie twoich ścieżek. Prowadź mnie w twojej prawdzie i pouczaj mnie, bo ty jesteś Bogiem mego zbawienia; ciebie co dzień oczekuję (4,5); PAN jest dobry i prawy, dlatego grzeszników naucza drogi. Poprowadzi pokornych w sprawiedliwości, pokornych nauczy swojej drogi (8,9); tajemnica PANA jest objawiona tym, którzy się go boją, oznajmi im swoje przymierze (14);
- Psalm 26 - Psalm Dawida (1-12): osądź mnie, PANIE, bo postępuję uczciwie, zaufałem PANU i nie zachwieję się. Zbadaj mnie, PANIE, i doświadcz mnie; poddaj próbie moje nerki i serce (1,2);
- Psalm 27 - Psalm Dawida (1-14): o jedno proszę PANA i o to będę zabiegał: abym mieszkał w domu PANA po wszystkie dni mego życia, abym oglądał piękno PANA i dowiadywał się w jego świątyni (4); będę składał w jego przybytku ofiary radości, będę śpiewał i oddawał PANU chwałę (6)
- Psalm 28 - Psalm Dawida (1-9): oddaj niegodziwym według ich uczynków i według zła ich postępków; według czynów ich rąk odpłać im, oddaj im, co im się należy (4);
- Psalm 29 - Psalm Dawida (1-11): oddajcie PANU chwałę należną jego imieniu, oddajcie PANU pokłon w ozdobie świętości (2); w świątyni PANA każdy opowiada o jego chwale (9);
- Psalm 30 - Psalm na poświęcenie Przybytku Dawida (1-12): PANIE, wyprowadziłeś moją duszę z piekła, zachowałeś mnie przy życiu, abym nie zstąpił do dołu (3); jaki pożytek z mojej krwi, gdybym zstąpił do dołu? Czy proch będzie cię chwalić? Czy będzie głosić twoją prawdę? (9);
- Psalm 31 - Psalm Dawida (1-24): bądź mi mocną skałą, domem obronnym, abyś mnie wybawił. Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą (2,3); w twoje ręce powierzam mego ducha; odkupiłeś mnie, PANIE, Boże wierny (5);
- Psalm 32 - Psalm Dawida (1-11): błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzech zakryto. Błogosławiony człowiek, któremu PAN nie poczytuje nieprawości i w którego duchu nie ma podstępu (1,2); wyznałem ci swój grzech i nie kryłem mojej nieprawości. Powiedziałem: Wyznam moje występki PANU, a ty przebaczyłeś nieprawość mego grzechu (5); pouczę cię i nauczę cię drogi, którą masz kroczyć, poprowadzę cię swoim okiem. Nie bądźcie bezrozumni jak koń czy jak muł, których pyski trzeba okiełznać uzdą i wędzidłem, aby się na ciebie nie porywały (8,9);
- Psalm 33 - Psalm Dawida (1-22): weselcie się w PANU, sprawiedliwi, bo prawym przystoi chwała (1); śpiewajcie mu nową pieśń, pięknie i głośno mu grajcie (3); PAN patrzy z nieba, widzi wszystkich synów ludzkich. Z miejsca, w którym przebywa, spogląda na wszystkich mieszkańców ziemi (13,14);
- Psalm 34 - Psalm uwielbienia dla PANA, gdy Dawid został wypędzony przez Abimeleka (1-22): anioł PANA rozbija obóz dokoła tych, którzy się go boją, i wybawia ich (7); skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest PAN: Błogosławiony człowiek, który mu ufa (8); liczne są cierpienia sprawiedliwego, ale PAN uwalnia go od nich wszystkich (19);
- Psalm 35 - Psalm Dawida (1-28): spieraj się, PANIE, z tymi, którzy się ze mną spierają; walcz z tymi, którzy walczą ze mną (1); będę cię wysławiał w wielkim zgromadzeniu, wśród licznego ludu będę cię chwalił (18); mój język będzie głosił twoją sprawiedliwość i chwałę twoją przez cały dzień (28);
- Psalm 36 - Psalm Dawida (1-12): nieprawość niegodziwego świadczy w mym sercu, że nie ma bojaźni Bożej przed jego oczyma (1); oto tam upadli czyniący nieprawość, zostali powaleni i nie będą mogli powstać (12);
- Psalm 37 - Psalm Dawida (1-40): nie zazdrość czyniącym nieprawość. Jak trawa bowiem prędko zostaną podcięci i zwiędną jak świeża zieleń. Ufaj PANU i czyń dobrze; będziesz mieszkał na ziemi i na pewno będziesz nakarmiony (1-3); powierz PANU swoją drogę i zaufaj mu, a on wszystko wykona; I wyniesie twoją sprawiedliwość jak światłość, a twoją prawość jak południe (5,6); ci, którzy oczekują PANA, odziedziczą ziemię (9); jeszcze chwila, a nie będzie niegodziwego; spojrzysz na jego miejsce, a już go nie będzie. Lecz pokorni odziedziczą ziemię i będą się rozkoszować obfitością pokoju (10,11); PAN kieruje krokami dobrego człowieka i jego droga mu się podoba. Choćby upadł, nie zostanie całkowicie powalony, bo PAN podtrzymuje go swą ręką (23,24); sprawiedliwi odziedziczą ziemię i będą na niej mieszkać na wieki. Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, a jego język mówi o sądzie. Prawo jego Boga jest w jego sercu, jego kroki się nie zachwieją (29-31); oczekuj PANA i strzeż jego drogi, a on cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię; zobaczysz zatracenie niegodziwych (34);
- Psalm 38 - Psalm Dawida (1-22): PANIE, nie karć mnie w swym gniewie i nie karz mnie w swojej zapalczywości (1);
- Psalm 39 - Psalm Dawida (1-13): doprawdy człowiek przemija jak cień; doprawdy na próżno się kłopocze; gromadzi, a nie wie, kto to zabierze. A teraz czego mam oczekiwać, Panie? W tobie jest moja nadzieja. Uwolnij mnie od wszystkich moich występków (6-8);
- Psalm 40 - Psalm Dawida (1-17): ofiary i daru nie chciałeś, lecz otworzyłeś mi uszy; nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzech. Wtedy powiedziałem: Oto przychodzę, na początku księgi jest napisane o mnie; Pragnę czynić twoją wolę, mój Boże, a twoje prawo jest w moim wnętrzu. Głosiłem twoją sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu; oto nie powściągałem moich ust (6-9);
- Psalm 41 - Psalm Dawida (1-13): błogosławiony, kto zważa na ubogiego, PAN go wybawi w dniu niedoli. PAN będzie go strzegł, zachowa przy życiu, będzie mu błogosławił na ziemi i nie wyda go na pastwę jego wrogów (1,2);
- Psalm 42 - Psalm pouczający dla synów Korego (1-11): jak jeleń pragnie wód strumieni, tak moja dusza pragnie ciebie, Boże. Moja dusza jest spragniona Boga, Boga żywego (1,2);
- Psalm 43 - Psalm (1-5): ześlij twoje światło i prawdę, niech mnie wiodą i wprowadzą na twoją świętą górę i do twoich przybytków (3);
- Psalm 44 - Psalm pouczający dla synów Korego (1-26): modlitwa zwycięskiego Izraela (1-8); Ty własną ręką wypędziłeś pogan, a ich osadziłeś; wyniszczyłeś narody, a ich rozprzestrzeniłeś. Nie zdobyli bowiem ziemi swym mieczem ani ich nie wybawiło własne ramię, lecz twoja prawica i twoje ramię, i światło twego oblicza, bo upodobałeś ich sobie (2,3); Ty jesteś moim Królem, o Boże; daj wybawienie Jakubowi (4); nie zaufam bowiem mojemu łukowi i nie wybawi mnie mój miecz; lecz ty nas wybawiłeś od naszych wrogów i zawstydziłeś tych, którzy nas nienawidzą (6,7); teraz jednak odrzuciłeś nas i zawstydziłeś, i nie wyruszasz z naszymi wojskami. Wydałeś nas na rzeź jak owce i rozproszyłeś nas wśród pogan (9,11); modlitwa o odkupienie Izraela (9-26);
- Psalm 45 - Psalm pouczający dla synów Korego (1-17): Ty jesteś najpiękniejszym z synów ludzkich; wdzięk rozlał się na twoich wargach, dlatego Bóg pobłogosławił cię na wieki. Przypasz do biodra swój miecz, mocarzu, w swej chwale i majestacie. A w swym dostojeństwie wyrusz szczęśliwie ze słowem prawdy, łagodności i sprawiedliwości, a twoja prawica dokona strasznych rzeczy. Twoje ostre strzały, od których upadają narody pod twoje stopy, przenikają serce wrogów króla. Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa. Miłujesz sprawiedliwość, a nienawidzisz nieprawości, dlatego namaścił cię, o Boże, twój Bóg olejkiem radości bardziej niż twoich towarzyszy. Wszystkie twoje szaty pachną mirrą, aloesem i kasją, gdy wychodzisz z pałaców z kości słoniowej, z których cię rozweselają. Córki królewskie są wśród twoich czcigodnych kobiet, królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, zapomnij o swoim narodzie i o domu swojego ojca; A król zapragnie twojego piękna, bo on jest twoim Panem; oddaj mu pokłon. Także córka Tyru przyjdzie z darami, najbogatsi z narodów będą zabiegać o twą przychylność. Córka królewska jest pełna chwały w swej komnacie, a jej szaty złotem tkane. W szacie haftowanej będą ją wieść do króla, za nią dziewice, jej towarzyszki, przyprowadzą do ciebie. Wiodą je z weselem i z radością i wejdą do królewskiego pałacu. Miejsce twoich ojców zajmą twoi synowie, których ustanowisz książętami po całej ziemi. Upamiętnię twoje imię po wszystkie pokolenia; dlatego narody będą cię wysławiać na wieki wieków (2-17);
- Psalm 46 - Psalm dla synów Korego (1-11): Bóg jest naszą ucieczką i siłą, najpewniejszą pomocą w utrapieniu. Dlatego nie będziemy się bać, choćby się poruszyła ziemia, choćby się przeniosły góry w sam środek morza; Choćby huczały i burzyły się jego wody i zatrzęsły się góry od jego nawałnicy. Jest rzeka, której strumienie rozweselają miasto Boże, miejsce święte przybytków Najwyższego. Bóg jest pośrodku niego, nie będzie zachwiane; Bóg je wspomoże zaraz o świcie. Wzburzyły się narody, zachwiały się królestwa, on wydał swój głos i rozpłynęła się ziemia. PAN zastępów jest z nami; Bóg Jakuba jest naszą twierdzą. Chodźcie, zobaczcie dzieła PANA, jakie spustoszenia uczynił na ziemi. On kładzie kres wojnom aż po krańce ziemi, kruszy łuki i łamie włócznie, a rydwany pali ogniem. Uspokójcie się i uznajcie, że ja jestem Bogiem; będę wywyższony wśród narodów, będę wywyższony na ziemi. PAN zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest naszą twierdzą (1-11);
- Psalm 47 - Psalm dla synów Korego (1-9): PAN Najwyższy budzi grozę, jest wielkim Królem nad całą ziemią. Podda nam ludzi i narody pod nasze stopy. Wybrał nam nasze dziedzictwo, chlubę Jakuba, którego umiłował. Wstąpił Bóg wśród okrzyków, PAN przy dźwięku trąby. Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie; śpiewajcie naszemu Królowi, śpiewajcie. Bóg bowiem jest Królem całej ziemi, śpiewajcie pieśni pouczające. Bóg króluje nad narodami, Bóg zasiada na swym świętym tronie. Władcy narodów zebrali się z ludem Boga Abrahama, bo do Boga należą tarcze ziemi; on jest wielce wywyższony (2-9);
- Psalm 48 - Psalm dla synów Korego (1-14): niech się weseli góra Syjon, niech się radują córki Judy z powodu twoich sądów (11);
- Psalm 49 - Psalm dla synów Korego (1-20): nikt z nich w żaden sposób nie odkupi swego brata ani nie może dać Bogu za niego okupu; kosztowny bowiem jest okup za ich dusze i nigdy się nie zdarzy (7,8);
- Psalm 50 - Psalm Asafa (1-23): nasz Bóg przyjdzie i nie będzie milczał; ogień będzie trawił przed nim, a wokół niego powstanie potężna burza. Wezwie z góry niebiosa i ziemię, aby sądzić swój lud: Zgromadźcie mi moich świętych, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Wtedy niebiosa ogłoszą jego sprawiedliwość, bo sam Bóg jest sędzią (3-6); PAN nie potrzebuje ofiar zwierzęcych, aby się nasycić, bo wszystko do Niego należy (8-13);
- Psalm 51 - Psalm Dawida, gdy do niego przyszedł prorok Natan po tym, jak on wszedł do Batszeby (1-19): oto zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka (5); oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi poznać mądrość (6); stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego (10); Ty bowiem nie pragniesz ofiar, choćbym ci je dał, ani nie przyjmiesz całopalenia. Ofiary dla Boga to duch skruszony; sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże! (16,17);
- Psalm 52 - Psalm pouczający Dawida (1-9): PAN zniszczy na wieki tych, którzy zło bardziej niż dobro i kłamstwo bardziej niż mowę sprawiedliwą (3-5);
- Psalm 53 - Psalm pouczający Dawida (1-6): głupi mówi w swoim sercu: nie ma Boga (1); Bóg spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający Boga. Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo znikczemnieli; nie ma nikogo, kto by czynił dobro, nie ma ani jednego (2,3);
- Psalm 54 - Psalm pouczający Dawida, gdy przyszli mieszkańcy Zif i powiedzieli do Saula: Dawid się u nas ukrywa (1-7): Boże, wybaw mnie twoim imieniem i twoją mocą broń mojej sprawy (1);
- Psalm 55 - Pieśń pouczająca Dawida (1-23): Bóg wysłucha i będzie ich trapić ten, który trwa od wieków. Sela. Bo nie poprawiają się i nie boją się Boga (19); przerzuć swój ciężar na PANA, a on cię podtrzyma; nie dopuści nigdy, by miał się zachwiać sprawiedliwy (22);
- Psalm 56 - Miktam Dawida, gdy Filistyni schwytali go w Gat (1-13): Bogu ufam, nie będę się bał tego, co mi może uczynić człowiek (11);
- Psalm 57 - Miktam Dawida, kiedy uciekał przed Saulem do jaskini (1-11): ześle mi Bóg swoje miłosierdzie i prawdę. Moja dusza przebywa wśród lwów; leżę wśród płonących, wśród synów ludzkich, których zęby są jak włócznie i strzały, a język jak miecz ostry (3,4);
- Psalm 58 - Miktam Dawida (1-11): niegodziwi zeszli na bezdroża już od łona matki, od urodzenia błądzą, mówiąc kłamstwo (3); zanim wasze ciernie wypuszczą kolce, gdy jeszcze są zielone, porwie je wicher gniewu Boga. Będzie się weselił sprawiedliwy, gdy ujrzy pomstę; swoje stopy umyje we krwi niegodziwego (9,10);
- Psalm 59 - Miktam Dawida, gdy Saul posłał ludzi, którzy pilnowali domu Dawida, aby go zabić (1-17): ocal mnie od moich wrogów, mój Boże; obroń mnie przed tymi, którzy powstają przeciwko mnie (1);
- Psalm 60 - Miktam Dawida dla pouczenia; gdy walczył przeciw Syryjczykom Nacharaim i przeciw Syryjczykom Soby, gdy Joab, wracając, pobił dwanaście tysięcy Edomitów w Dolinie Soli (1-12): dałeś chorągiew tym, którzy się ciebie boją, aby wynieśli ją z powodu twej prawdy (4); kto mnie wprowadzi do miasta warownego? Kto mnie doprowadzi aż do Edomu? Czy nie ty, o Boże, który nas odrzuciłeś i nie wychodziłeś, Boże, z naszymi wojskami? Udziel nam pomocy w utrapieniu, bo próżna jest pomoc ludzka. W Bogu będziemy mężni, bo on podepcze naszych nieprzyjaciół (9-12);
- Psalm 61 - Psalm Dawida (1-8): będę mieszkał w twoim przybytku na wieki, chroniąc się pod osłoną twych skrzydeł. Bo ty, Boże, wysłuchałeś moich ślubów; dałeś dziedzictwo tym, którzy się boją twego imienia (4,5);
- Psalm 62 - Psalm Dawida (1-12): w Bogu moje wybawienie i moja chwała; skała mojej mocy, moja ucieczka jest w Bogu (7); do ciebie, Panie, należy miłosierdzie, bo ty oddajesz każdemu według jego uczynków (12);
- Psalm 63 - Psalm Dawida, gdy przebywał na Pustyni Judzkiej (1-11): Boże, ty jesteś moim Bogiem, od rana cię szukam; pragnie ciebie moja dusza, tęskni do ciebie moje ciało w ziemi suchej i spragnionej, w której nie ma wody (1);
- Psalm 64 - Psalm Dawida (1-10): wysłuchaj, o Boże, mego głosu, gdy się modlę; zachowaj moje życie od strachu przed wrogiem (1);
- Psalm 65 - Psalm i pieśń Dawida (1-13): Ty wysłuchujesz modlitwy, dlatego do ciebie przyjdzie wszelkie ciało. Wielkie nieprawości wzięły górę nad nami; ty oczyszczasz nasze występki. Błogosławiony, kogo ty wybierasz i przyjmujesz, aby mieszkał w twoich przedsionkach; będziemy nasyceni dobrami twego domu, twej świętej świątyni (2-4); proroctwo o czasach mesjańskich (7-13) - Ty, który uciszasz szum morza, szum jego fal, i wrzawę narodów; mieszkańcy krańców ziemi boją się twoich znaków (7,8);
- Psalm 66 - Pieśń i psalm (1-20): cała ziemia odda ci pokłon i śpiewać ci będzie (4); doświadczyłeś nas bowiem, Boże, wypróbowałeś nas ogniem, jak srebro jest oczyszczone (10); gdybym zważał na nieprawość w swoim sercu, Pan by mnie nie wysłuchał (18);
- Psalm 67 - Psalm i pieśn (1-7): Niech Bóg się zmiłuje nad nami i błogosławi nam, niech rozjaśni nad nami swoje oblicze. Sela. Aby poznano na ziemi twoją drogę, wśród wszystkich narodów twoje zbawienie. Niech cię wysławiają ludy, o Boże, niech cię wysławiają wszystkie ludy. Niech narody się radują i wykrzykują, bo ty będziesz sądził ludy sprawiedliwie i rządzić będziesz narodami na ziemi. Niech cię wysławiają ludy, o Boże, niech cię wysławiają wszystkie ludy. Wtedy ziemia wyda swój plon i Bóg, nasz Bóg, będzie nam błogosławić. Niech nam Bóg błogosławi i niech się go boją wszystkie krańce ziemi (1-7);
- Psalm 68 - Psalm i pieśń Dawida (1-35): będziecie jak skrzydła gołębicy pokryte srebrem, a jej pióra żółtym złotem (13); wstąpiłeś na wysokość, poprowadziłeś pojmanych jeńców, przyjąłeś dary dla ludzi, nawet dla buntowników, aby PAN Bóg mógł z nimi zamieszkać (18); rozprosz narody pragnące wojny. Przyjdą dostojnicy z Egiptu; Etiopia szybko wyciągnie swe ręce do Boga. (32) Śpiewajcie Bogu, królestwa ziemi, wysławiajcie Pana (30,31);
- Psalm 69 - Psalm Dawida - proroctwo mesjańskie (1-36): bo dla ciebie znoszę urąganie, hańba okrywa moją twarz. Stałem się obcy dla moich braci i cudzoziemcem dla synów mojej matki; bo gorliwość o twój dom zżarła mnie i spadły na mnie urągania urągających tobie (7-9); zamiast pokarmu podali mi żółć, a gdy pragnąłem, napoili mnie octem (21); niech ich stół stanie się dla nich sidłem, a ich pomyślność – pułapką. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a ich biodra niech się zawsze chwieją (22,23); niech będą wymazani z księgi żyjących i niech nie będą zapisani ze sprawiedliwymi (28); będę chwalił imię Boga pieśnią, będę go wywyższał dziękczynieniem. I będzie to milsze PANU niż wół albo cielec rogaty z kopytami (30,31); Bóg bowiem wybawi Syjon i odbuduje miasta Judy; będą tam mieszkać i posiądą tę ziemię (35);
- Psalm 70 - Psalm Dawida dla przypomnienia (1-5): Boże, racz mnie ocalić; PANIE, pospiesz mi na pomoc (1);
- Psalm 71 - Psalm (1-24): moje usta głosić będą twoją sprawiedliwość i twoje zbawienie przez cały dzień, choć nie znam ich miary (15); na instrumentach muzycznych będę wysławiać ciebie i twoją prawdę, mój Boże (22);
- Psalm 72 - Psalm dla Salomona - proroctwo mesjańskie (1-20): Boże, daj królowi swoje sądy i swoją sprawiedliwość synowi króla; Będzie sądził twój lud w sprawiedliwości, a twoich ubogich w prawości. Góry przyniosą ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość (1-3); za jego dni zakwitnie sprawiedliwy i będzie obfitość pokoju, dopóki księżyc trwa (7); oddadzą mu pokłon wszyscy królowie; wszystkie narody będą mu służyć (11); jego imię trwać będzie na wieki; póki słońce trwa, trwać będzie jego imię; ludzie będą błogosławieni w nim, a wszystkie narody nazwą go błogosławionym (17);
- Psalm 73 - Psalm Asafa (1-28) - mowa przeciwko bogaczom: starałem się to rozumieć, ale było dla mnie zbyt trudne; aż wszedłem do świątyni Bożej i tu zrozumiałem, jaki jest ich koniec (16,17); poprowadzisz mnie według swej rady, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogo innego mam w niebie? I na ziemi oprócz ciebie w nikim innym nie mam upodobania. Choć moje ciało i serce ustanie, Bóg jest skałą mego serca i moim dziedzictwem na wieki (24-26);
- Psalm 74 - Pieśń pouczająca Asafa (1-23): Boże, dlaczego odrzuciłeś nas na zawsze? Czemu płonie twój gniew przeciwko owcom twego pastwiska? Wspomnij na swoje zgromadzenie, które dawno nabyłeś; na szczep twego dziedzictwa, który odkupiłeś; na górę Syjon, na której mieszkasz. Pospiesz na miejsce ciągłych spustoszeń; o, jak wróg zburzył wszystko w świątyni! (1-3); przecież ty, Boże, jesteś moim Królem od dawna, ty dokonujesz zbawienia na ziemi. Ty swoją mocą rozdzieliłeś morze, zmiażdżyłeś głowy smoków w wodach. Ty skruszyłeś głowy Lewiatana, dałeś go na pokarm mieszkańcom pustyni (12-14);
- Psalm 75 - Psalm i pieśń Asafa (1-10): wysławiamy cię, Boże, wysławiamy, bo bliskie twoje imię; opowiadają to twoje cudowne dzieła (1); gdy wyznaczę czas, będę sądzić sprawiedliwie. Roztopiła się ziemia i wszyscy jej mieszkańcy, ale ja umacniam jej filary (2,3);
- Psalm 76 - Psalm i pieśń Asafa (1-12): Bóg znany jest w Judzie, jego imię jest wielkie w Izraelu. W Salem jest jego przybytek, a jego mieszkanie na Syjonie. Tam połamał ogniste strzały łuku, tarczę i miecz i położył kres bitwie (1-3); z nieba dajesz słyszeć swój wyrok, ziemia się zlękła i zamilkła; gdy Bóg powstał na sąd, aby wybawić wszystkich pokornych na ziemi. Doprawdy nawet gniew człowieka będzie cię chwalić, a ty resztkę tego gniewu powstrzymasz (8-10);
- Psalm 77 - Psalm Asafa (1-20): będę wspominał dzieła PANA, będę wspominał twoje dawne cuda. Będę rozmyślał o wszystkich twoich dziełach i o twoich czynach będę mówił (11,12);
- Psalm 78 - Pieśń pouczająca Asafa o niewierności Izraela w drodze do ziemi obiecanej (1-72): wylał na nich żar swojego gniewu, zapalczywość, oburzenie i udrękę, zesławszy na nich złych aniołów (49);
- Psalm 79 - Psalm Asafa (1-13): jak długo, PANIE? Czy wiecznie będziesz się gniewać? Czy twoja zapalczywość będzie płonąć jak ogień? Wylej twój gniew na pogan, którzy cię nie znają, i na królestwa, które nie wzywają twego imienia. Pożarli bowiem Jakuba i spustoszyli jego mieszkanie. Nie pamiętaj nam dawnych nieprawości naszych, niech nas prędko spotka twoje miłosierdzie, bo jesteśmy bardzo wynędzniali (5-8); my zaś, twój lud i owce twego pastwiska, będziemy cię wielbić na wieki, będziemy głosić twoją chwałę z pokolenia na pokolenie (13);
- Psalm 80 - Psalm świadectwa Asafa - modlitwa o łaskę dla Izraela, który rozrósł się jak bujna winorośl przeniesiona przez Boga z Egiptu, ale został zniszczony (1-19): posłuchaj, Pasterzu Izraela, ty, który prowadzisz Józefa jak stado owiec, ty, który zasiadasz między cherubinami, zabłyśnij. Przed Efraimem, Beniaminem i Manassesem wzbudź swoją moc i przyjdź nas zbawić. Boże, odnów nas, rozjaśnij nad nami swoje oblicze, a będziemy wybawieni (1-3);
- Psalm 81 - Psalm Asafa (1-16): mój lud nie usłuchał mego głosu, a Izrael nie chciał mnie. Zostawiłem ich więc żądzom ich serca i postępowali według swoich zamysłów. O, gdyby mój lud mnie posłuchał, a Izrael chodził moimi drogami! W krótkim czasie poniżyłbym ich nieprzyjaciół i zwróciłbym rękę przeciw ich wrogom. Nienawidzący PANA, choć obłudnie, musieliby mu się poddać, a ich czas trwałby wiecznie. I karmiłbym ich wyborną pszenicą, a nasyciłbym cię miodem ze skały (11-16);
- Psalm 82 - Psalm Asafa - przeciw niegodziwym sędziom (1-8): Bóg stoi w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd: Jak długo będziecie sądzić niesprawiedliwie i trzymać stronę niegodziwych? (1,2); powiedziałem: Jesteście bogami i wszyscy wy jesteście synami Najwyższego. Lecz pomrzecie jak inni ludzie (6,7);
- Psalm 83 - Pieśń i psalm Asafa - modlitwa o ochronę Izraela przed wrogami (1-18): Boże, nie milcz; nie bądź głuchy i bezczynny, Boże! (1);
- Psalm 84 - Psalm dla synów Korego (1-12): błogosławiony człowiek, którego siła jest w tobie, w którego sercu są twoje drogi; ci, którzy przechodząc przez dolinę Baka, zmieniają ją w źródło, a deszcz okrywa ją błogosławieństwem. I idą z mocy w moc, i ukażą się przed Bogiem na Syjonie (5-7);
- Psalm 85 - Psalm dla synów Korego (1-13): posłucham, co będzie mówił Bóg, PAN; zaprawdę, ogłosi pokój swojemu ludowi i swoim świętym, aby tylko nie wracali do swojej głupoty. Doprawdy jego zbawienie jest blisko tych, którzy się go boją, aby jego chwała zamieszkała w naszej ziemi. Miłosierdzie i prawda spotkają się ze sobą, sprawiedliwość i pokój ucałują się. Prawda wyrośnie z ziemi, a sprawiedliwość wyjrzy z nieba. PAN też obdarzy tym, co dobre, a nasza ziemia wyda swój plon. Sprawiedliwość przed nim pójdzie i będzie wytyczać drogę jego krokom (8-13);
- Psalm 86 - Modlitwa Dawida (1-17): wszystkie narody, które stworzyłeś, przyjdą i oddadzą ci pokłon, Panie, i będą wielbić twoje imię (9); naucz mnie, PANIE, twojej drogi, abym chodził w twojej prawdzie; nakłoń moje serce ku bojaźni twego imienia (11);
- Psalm 87 - Psalm i pieśń dla synów Korego (1-7): o Syjonie też będą mówić: Ten i tamten urodził się w nim; a sam Najwyższy go utwierdzi. PAN wyliczy, spisując narody: Ten się tam urodził (5,6);
- Psalm 88 - Psalm i pieśń dla synów Korego (1-18): czy dla umarłych będziesz czynił cuda? Czy umarli powstaną, aby cię wysławiać? Sela. Czy w grobie będzie się opowiadać o twoim miłosierdziu, a o twojej wierności – w zniszczeniu? Czy twoje cuda pozna się w ciemnościach, a twoją sprawiedliwość w ziemi zapomnienia? Lecz ja, PANIE, do ciebie wołam; rankiem wita cię moja modlitwa (10-13);
- Psalm 89 - Pieśń pouczająca Etana Ezrachity (1-52): zawarłem przymierze z moim wybrańcem; przysiągłem Dawidowi, swemu słudze; na wieki utwierdzę twoje potomstwo i zbuduję twój tron na wszystkie pokolenia (3,4); znalazłem Dawida, mego sługę, namaściłem go swoim świętym olejem. Moja ręka będzie przy nim i wzmocni go moje ramię. Nie będzie uciskany przez wroga, a syn nieprawości go nie pognębi. Zetrę na jego oczach jego przeciwników, a tych, którzy go nienawidzą, powalę. Ponadto moja prawda i miłosierdzie będą z nim, a w moim imieniu jego róg będzie wzniesiony. I położę na morzu jego rękę i na rzekach jego prawicę. On zawoła: Ty jesteś moim ojcem, moim Bogiem i skałą mego zbawienia. Ja też uczynię go pierworodnym i najwyższym wśród królów ziemi. Na wieki zachowam dla niego swoje miłosierdzie, a moje przymierze z nim będzie trwałe. Jego potomstwo utrwalę na wieki, a jego tron – jak dni niebios (20-29); ale jeśli jego synowie porzucą moje prawo i nie będą postępowali według moich nakazów; Jeśli moje ustawy znieważą, a moich przykazań nie będą przestrzegać; Wtedy ukarzę rózgą ich przestępstwo, a ich nieprawość biczami. Ale nie odbiorę mu mojego miłosierdzia ani nie zawiodę w mojej wierności. Nie złamię mego przymierza ani nie zmienię tego, co wyszło z moich ust. Raz przysiągłem na moją świętość, że nie skłamię Dawidowi. Jego potomstwo będzie trwać na wieki, a jego tron jak słońce przede mną (30-36);
- Psalm 90 - Modlitwa Mojżesza, męża Bożego (1-17): któż zna srogość twego gniewu? Albo kto, bojąc się ciebie, zna twoją zapalczywość? Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy przywiedli serce do mądrości (11,12);
- Psalm 91 - (1-16): Tysiąc padnie u twego boku, a dziesięć tysięcy po twojej prawicy, lecz ciebie to nie dosięgnie. Tylko zobaczysz na własne oczy i ujrzysz zapłatę daną niegodziwym. Ponieważ PANA, moją ucieczkę i Najwyższego, uczyniłeś swoim mieszkaniem; Nie spotka cię nic złego ani żadna plaga nie zbliży się do twego namiotu. Rozkaże bowiem o tobie swoim aniołom, aby cię strzegli na wszystkich twoich drogach. Na rękach będą cię nosić, byś przypadkiem nie uderzył swojej nogi o kamień. Będziesz stąpał po lwie i po żmii, lwiątko i smoka podepczesz. Wybawię go, bo mnie umiłował; wywyższę go, bo poznał moje imię. Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham; będę z nim w utrapieniu, wyrwę go i otoczę chwałą. Długimi dniami go nasycę i ukażę mu moje zbawienie (7-16);
- Psalm 92 - Psalm i pieśń na dzień szabatu (1-15): sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. Zasadzeni w domu PANA rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. Nawet w starości wydadzą owoc, pełni sił i kwitnący; Aby opowiadać, że PAN jest prawy; on jest moją skałą i nie ma w nim żadnej nieprawości (12-15);
- Psalm 93 - (1-5): PAN króluje, przyoblekł się w majestat, odział się PAN i przepasał potęgą; utwierdził też świat, że się nie zachwieje (1);
- Psalm 94 - (1-23): PAN zna myśli ludzkie; wie, że są marnością. Błogosławiony mąż, którego ty chłoszczesz, PANIE, i uczysz go twym prawem (11,12); PAN bowiem nie odrzuci swego ludu i nie opuści swego dziedzictwa. Ale sąd powróci do sprawiedliwości, a wszyscy serca prawego pójdą za nim (14,15);
- Psalm 95 - (1-11): chodźcie, śpiewajmy PANU, wykrzykujmy radośnie skale naszego zbawienia (1);
- Psalm 96 - (1-13): śpiewajcie PANU nową pieśń, śpiewaj PANU, cała ziemio! Śpiewajcie PANU, błogosławcie jego imię, opowiadajcie o jego zbawieniu dzień po dniu. Głoście wśród narodów jego chwałę, wśród wszystkich ludów jego cuda (1-3); mówcie wśród pogan: PAN króluje; świat będzie utwierdzony, aby się nie poruszył, i on będzie sądził ludzi sprawiedliwie. Niech się weselą niebiosa i niech raduje się ziemia; niech zaszumi morze i to, co w nim jest. Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich, wtedy radośnie wykrzykną wszystkie drzewa leśne; Przed obliczem PANA, bo idzie, zaprawdę idzie, aby sądzić ziemię. Będzie sądził świat w sprawiedliwości, a narody w swojej prawdzie (10-13);
- Psalm 97 - (1-12): PAN króluje, raduj się, ziemio, i weselcie się, niezliczone wyspy! Chmury i ciemność wokół niego, sprawiedliwość i sąd podstawą jego tronu. Ogień idzie przed nim i pożera jego wrogów wokoło. Jego błyskawice oświetlają świat, widzi to ziemia i drży. Góry topią się jak wosk przed obliczem PANA, przed obliczem Pana całej ziemi. Niebiosa opowiadają jego sprawiedliwość, a wszystkie narody widzą jego chwałę. Niech będą zawstydzeni wszyscy, którzy służą posągom, którzy chlubią się bożkami; oddajcie mu pokłon, wszyscy bogowie. Syjon to usłyszał i weseli się, a córki Judy będą się radować z powodu twoich sądów, PANIE! Ty bowiem, PANIE, jesteś Najwyższy na całej ziemi, wywyższony ponad wszystkich bogów. Wy, którzy miłujecie PANA, miejcie w nienawiści zło; on strzeże dusz swoich świętych, ocala ich z ręki niegodziwych. Światło jest zasiane dla sprawiedliwego i radość dla tych, którzy są prawego serca. Weselcie się w PANU, sprawiedliwi, i wysławiajcie go, pamiętając o jego świętości (1-12);
- Psalm 98 - (1-9): Śpiewajcie PANU nową pieśń, bo cudownych rzeczy dokonał, jego prawica i święte ramię przyniosły mu zwycięstwo. PAN objawił swoje zbawienie, okazał swoją sprawiedliwość na oczach pogan. Pamiętał o swoim miłosierdziu i swojej prawdzie wobec domu Izraela; wszystkie krańce ziemi ujrzały zbawienie naszego Boga. Radośnie wykrzykuj PANU, cała ziemio; wykrzykujcie, weselcie się i śpiewajcie. Grajcie PANU na harfie, na harfie, przy słowach pieśni. Przy trąbach i dźwięku kornetów wykrzykujcie radośnie przed PANEM, Królem. Niech zaszumi morze i to, co w nim jest, świat i jego mieszkańcy. Niech rzeki klaszczą w dłonie, niech góry radują się wspólnie; Przed PANEM, bo przychodzi, by sądzić ziemię. Będzie sądził świat sprawiedliwie i narody według słuszności (1-9);
- Psalm 99 - (1-9): PAN króluje, niech drżą narody; siedzi między cherubinami, niech zachwieje się ziemia. Wielki jest PAN na Syjonie i wywyższony nad wszystkie narody (1,2);
- Psalm 100 - Psalm na dziękczynienie (1-5): radośnie wykrzykujcie PANU, wszystkie ziemie! Służcie PANU z weselem, przychodźcie z radością przed jego oblicze. Wiedzcie, że PAN jest Bogiem, to on nas uczynił, a nie my sami siebie; jesteśmy jego ludem i owcami jego pastwiska (1-3);
- Psalm 101 - Psalm Dawida (1-8): będę śpiewał o miłosierdziu i sądzie; tobie, PANIE, będę śpiewać (1);
- Psalm 102 - Modlitwa strapionego, gdy uciśniony wylewa przed PANEM swoją skargę (1-28): powstaniesz i zmiłujesz się nad Syjonem, bo czas, byś się nad nim zlitował, gdyż nadszedł czas wyznaczony (13); a poganie będą się bać imienia PANA i wszyscy królowie ziemi – twojej chwały; gdy PAN odbuduje Syjon i ukaże się w swojej chwale (15,16); aby głosili na Syjonie imię PANA i jego chwałę w Jeruzalem; gdy się zgromadzą razem narody i królestwa, aby służyć PANU (21,22);
- Psalm 103 - Psalm Dawida (1-22): błogosław, moja duszo, PANA, i całe moje wnętrze – jego święte imię (1); nie będzie się spierał bez końca ani wiecznie gniewu chował. Nie postępuje z nami według naszych grzechów ani nie odpłaca nam według naszych nieprawości. Jak wysoko bowiem są niebiosa nad ziemią, tak wielkie jest jego miłosierdzie nad tymi, którzy się go boją (9-11); On bowiem wie, z czego jesteśmy ulepieni; pamięta, że jesteśmy prochem (14); ale miłosierdzie PANA od wieków na wieki nad tymi, którzy się go boją, a jego sprawiedliwość nad synami synów; nad tymi, którzy strzegą jego przymierza i pamiętają, aby wypełnić jego przykazania (17,18);
- Psalm 104 - (1-35): czynisz swoich aniołów duchami, swe sługi ogniem płonącym. Założyłeś fundamenty ziemi, tak że się nigdy nie zachwieje (4,5); okryłeś ją głębią jak szatą, wody stanęły nad górami. Na twoje zgromienie rozbiegły się, a na głos twego grzmotu szybko pouciekały. Wzniosły się ponad góry, zniżyły się w doliny, na miejsce, które dla nich założyłeś. Wyznaczyłeś im granicę, aby jej nie przekroczyły ani nie powróciły, by okryć ziemię (6-9); lecz gdy ukrywasz swe oblicze, trwożą się; gdy odbierasz im ducha, giną i obracają się w proch. Gdy wysyłasz twego ducha, zostają stworzone i odnawiasz oblicze ziemi (29,30);
- Psalm 105 - (1-45): pamięta wiecznie o swoim przymierzu; o słowie, które nakazał po tysiąc pokoleń; o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, i o przysiędze złożonej Izaakowi. Ustanowił je jako prawo dla Jakuba, dla Izraela jako wieczne przymierze; mówiąc: Tobie dam ziemię Kanaan jako dział waszego dziedzictwa (8-11); przypomnienie historii Izraela - wejścia do i wyjścia z Egiptu (16-45);
- Psalm 106 - Psalm o niewierności Izraela (1-48): nie wytępili narodów, jak im to PAN nakazał. Lecz zmieszali się z tymi narodami i nauczyli się ich czynów; i służyli ich bożkom, które stały się dla nich pułapką. Ofiarowali bowiem demonom swoich synów i swoje córki; i przelewali krew niewinną, krew swoich synów i córek, których ofiarowali bożkom Kanaanu, i ziemia została skalana rozlewem krwi (34-38);
- Psalm 107 - (1-43): ziemię urodzajną zamienia w jałową z powodu niegodziwości tych, którzy w niej mieszkają (34);
- Psalm 108 - Pieśń i psalm Dawida (1-13): kto mnie wprowadzi do miasta warownego? Kto mnie doprowadzi aż do Edomu? Czy nie ty, Boże, który nas odrzuciłeś? Czy nie wyruszysz, Boże, z naszymi wojskami? Udziel nam pomocy w ucisku, bo próżna jest pomoc ludzka. W Bogu będziemy mężni, on podepcze naszych wrogów (10-13);
- Psalm 109 - Psalm Dawida (1-31): Boże mojej chwały, nie milcz; bo otworzyły się przeciwko mnie usta niegodziwego i usta podstępnego (1,2);
- Psalm 110 - Psalm Dawida (1-7): powiedział PAN do mego Pana: Usiądź po mojej prawicy, aż położę twoich wrogów jako podnóżek pod twoje stopy. Laskę twojej mocy pośle PAN z Syjonu, mówiąc: Panuj pośród twoich wrogów. Twój lud będzie ochoczy w dniu twej potęgi, w ozdobie świętości i z łona jutrzenki; twoja jest rosa młodości. PAN przysiągł i nie będzie żałował: Ty jesteś kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka. Pan po twojej prawicy zetrze królów w dniu swego gniewu. Będzie sądził narody i trupami napełni wszystko; roztrzaska głowy panujące nad wieloma ziemiami. Ze strumienia będzie pił po drodze, dlatego podniesie głowę (1-7);
- Psalm 111 - (1-10): dzieła rąk jego to prawda i sąd, niezmienne są wszystkie jego przykazania; ustalone na wieki wieków, ustanowione w prawdzie i prawości (7,8); bojaźń PANA jest początkiem mądrości; prawdziwego rozumu nabywają wszyscy, którzy wypełniają jego przykazania (10);
- Psalm 112 - (1-10): błogosławiony człowiek, który boi się PANA i ma upodobanie w jego przykazaniach. Jego potomstwo będzie potężne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione. Dobrobyt i bogactwo są w jego domu, a jego sprawiedliwość trwa na wieki (1-3);
- Psalm 113 - (1-9): chwalcie, słudzy PANA, chwalcie imię PANA (1);
- Psalm 114 - (1-8): zadrżyj, ziemio, przed obliczem Pana, przed obliczem Boga Jakuba (7);
- Psalm 115 - (1-18): potępienie bożków, które nie widzą, nie słyszą i nie czują (4-8); niebiosa są niebiosami PANA, ale ziemię dał synom ludzkim. Umarli nie będą chwalili PANA ani nikt z tych, którzy zstępują do miejsca milczenia. Ale my będziemy błogosławili PANA, odtąd aż na wieki. Alleluja (16-18);
- Psalm 116 - (1-19): cenna jest w oczach PANA śmierć jego świętych (15); Tobie złożę ofiarę chwały i będę wzywać imienia PANA (17); w dziedzińcach domu PANA, pośrodku ciebie, Jeruzalem! Alleluja (19);
- Psalm 117 - (1-2): chwalcie PANA, wszystkie narody! Chwalcie go, wszyscy ludzie! Wielkie jest bowiem jego miłosierdzie nad nami, a prawda PANA trwa na wieki. Alleluja (1-2);
- Psalm 118 - (1-29): nie umrę, lecz będę żył i opowiadał dzieła PANA. PAN ukarał mnie surowo, ale nie wydał mnie na śmierć (17,18); PAN jest ze mną, nie będę się bał; cóż może mi uczynić człowiek? (6); kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym. PAN to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach (22,23); oto dzień, który PAN uczynił, weselmy się i radujmy się w nim. Proszę, PANIE, wybaw teraz; proszę, PANIE, daj pomyślność (24,25); Bóg jest PANEM, on nas oświecił; przywiążcie baranki powrozami aż do rogów ołtarza (27);
- Psalm 119 - (1-176): modlitwa sługi Pańskiego uwielbiającego prawo Boże - jestem obcym na ziemi, nie ukrywaj przede mną twoich przykazań. Moja dusza omdlewa, tęskniąc cały czas za twoimi sądami(19,20); pobiegnę drogą twoich przykazań, gdy rozszerzysz moje serce (32); utwierdź swoje słowo względem twego sługi, który się oddał twojej bojaźni (38); oto pragnę twoich nakazów; ożyw mnie w swej sprawiedliwości (40); twoje słowo mnie ożywia (50); dobrze to dla mnie, że zostałem uciśniony, abym się nauczył twoich praw (71); według twego miłosierdzia ożyw mnie, abym strzegł świadectwa twoich ust (88); jakże słodkie są twoje słowa dla mego podniebienia! Są słodsze niż miód dla moich ust (103); Twoje słowo jest pochodnią dla moich nóg i światłością na mojej ścieżce (105); PANIE, przyjmij dobrowolne ofiary moich ust i naucz mnie twoich nakazów (108);
- Psalm 120 - Pieśń stopni (1-7): cóż będzie ci dane albo co się stanie z tobą, zdradliwy języku? Ostre strzały mocarza i węgle z jałowca (3,4);
- Psalm 121 - Pieśń stopni (1-8): oto ten, który strzeże Izraela, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie. PAN jest twoim stróżem, PAN jest cieniem twoim po twojej prawicy. Słońce nie porazi cię za dnia ani księżyc w nocy. PAN będzie cię strzegł od wszelkiego zła; on będzie strzegł twojej duszy. PAN będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia, odtąd aż na wieki (4-8);
- Psalm 122 - Pieśń stopni Dawida (1-9): proście o pokój dla Jeruzalem: Niech się szczęści tym, którzy cię miłują. Niech będzie pokój w twoich murach i spokój w twoich pałacach (6,7);
- Psalm 123 - Pieśń stopni (1-4): do ciebie podnoszę moje oczy, który mieszkasz w niebie (1);
- Psalm 124 - Pieśń stopni Dawida (1-8): nasza pomoc jest w imieniu PANA, który stworzył niebo i ziemię (8);
- Psalm 125 - Pieśń stopni (1-5): ci, którzy ufają PANU, są jak góra Syjon, która się nie porusza, ale trwa na wieki (1);
- Psalm 126 - Pieśń stopni (1-6): odwróć, PANIE, naszą niewolę jak strumienie na południu. Ci, którzy sieją we łzach, będą żąć z radością (4,5);
- Psalm 127 - Pieśń stopni dla Salomona (1-5): jeśli PAN nie zbuduje domu, na próżno trudzą się ci, którzy go wznoszą; jeśli PAN nie będzie strzegł miasta, na próżno czuwa strażnik (1);
- Psalm 128 - Pieśń stopni (1-6): błogosławiony każdy, kto się boi PANA; kto kroczy jego drogami. Bo będziesz spożywać z pracy twoich rąk; będziesz błogosławionym i będzie ci się dobrze wiodło (1,2);
- Psalm 129 - Pieśń stopni (1-8): niech się zawstydzą i cofną wszyscy, którzy nienawidzą Syjonu. Będą jak trawa na dachu, która usycha, zanim zakwitnie; Którą żniwiarz nie napełni swej garści ani swego naręcza ten, który wiąże snopy (5-7);
- Psalm 130 - Pieśń stopni (1-8): PANIE, jeśli będziesz zważał na nieprawości, o Panie, któż się ostoi? Ale u ciebie jest przebaczenie, aby się ciebie bano (3,4); moja dusza oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu, bardziej niż ci, którzy strzegą do poranka. Niech Izrael oczekuje PANA; u PANA bowiem jest miłosierdzie i u niego obfite odkupienie. On sam odkupi Izraela ze wszystkich jego nieprawości (6-8);
- Psalm 131 - Pieśń stopni Dawida (1-3): PANIE, moje serce nie wywyższa się i moje oczy nie są wyniosłe ani nie ubiegam się o wielkie rzeczy albo zbyt cudowne dla mnie. Doprawdy uciszyłem i uspokoiłem swoją duszę jak dziecko odstawione od piersi swej matki; moja dusza jest jak dziecko odstawione. Niech Izrael pokłada nadzieję w PANU odtąd na wieki (1-3);
- Psalm 132 - Pieśń stopni (1-18): niech twoi kapłani ubiorą się w sprawiedliwość, a twoi święci niech się radują (9); przysiągł PAN Dawidowi prawdę i nie wycofa się z tego: Z owocu twoich bioder posadzę na twoim tronie. Jeśli twoi synowie będą strzegli mojego przymierza i moich świadectw, których ich nauczę, to wtedy i ich synowie aż na wieki będą siedzieli na twoim tronie (11,12); PAN bowiem wybrał Syjon i upodobał go sobie na mieszkanie: to będzie mój odpoczynek aż na wieki; tu będę mieszkał, bo go sobie upodobałem. Będę obficie błogosławił jego żywność, a jego ubogich nasycę chlebem. Jego kapłanów przyodzieję zbawieniem, a jego święci będą wołać radośnie. Tam sprawię, że zakwitnie róg Dawida; tam zgotuję pochodnię memu pomazańcowi. Okryję jego nieprzyjaciół wstydem, ale nad nim rozkwitnie jego korona (13-18);
- Psalm 133 - Pieśń stopni Dawida (1-3): oto jak dobrze i jak miło, gdy bracia zgodnie mieszkają (1);
- Psalm 134 - Pieśń stopni (1-3): oto błogosławcie PANA, wszyscy słudzy PANA, którzy nocami stoicie w domu PANA. Wznieście wasze ręce ku świątyni i błogosławcie PANA. Niech cię błogosławi z Syjonu PAN, który stworzył niebo i ziemię (1-3);
- Psalm 135 - (1-21): PAN bowiem wybrał sobie Jakuba i Izraela na swoją szczególną własność (4); bo PAN będzie sądzić swój lud i zmiłuje się nad swymi sługami (14);
- Psalm 136 - (1-26): wysławiajcie PANA, bo jest dobry; bo na wieki jego miłosierdzie (1);
- Psalm 137 - (1-9): nad rzekami Babilonu, tam siedzieliśmy i płakaliśmy, wspominając Syjon (1);
- Psalm 138 - Psalm Dawida (1-8): będę cię wysławiał, PANIE, z całego mego serca; będę ci śpiewał wobec bogów (1);
- Psalm 139 - Psalm Dawida (1-24): PANIE, przeniknąłeś mnie i znasz mnie (1); czy nie nienawidzę tych, PANIE, którzy nienawidzą ciebie? I nie brzydzę się tymi, którzy przeciwko tobie powstają? Nienawidzę ich pełnią nienawiści i mam ich za wrogów (21,22);
- Psalm 140 - Psalm Dawida (1-13): zaprawdę sprawiedliwi będą wysławiać twoje imię, a prawi będą mieszkać przed twoim obliczem (13);
- Psalm 141 - Pieśń Dawida (1-10): niech moja modlitwa będzie przed tobą jak kadzidło, a podniesienie moich rąk jak wieczorna ofiara (2); niech mnie bije sprawiedliwy, a przyjmę to za miłosierdzie; i niech mnie strofuje, a będzie mi to jak wyborny olejek, który nie zaszkodzi mojej głowie; bo jeszcze będę się modlił w czasie ich nieszczęścia (5);
- Psalm 142 - Pieśń pouczająca Dawida, jego modlitwa, gdy był w jaskini (1-7): swoim głosem wołam do PANA; swoim głosem modlę się do PANA (1);
- Psalm 143 - Psalm Dawida (1-12): w swoim miłosierdziu wytrać moich wrogów i zgładź wszystkich przeciwników mojej duszy, bo jestem twoim sługą (12);
- Psalm 144 - Pieśń Dawida (1-15): PANIE, nachyl twoich niebios i zstąp; dotknij gór, a będą dymić. Zabłyśnij błyskawicą i rozprosz ich; wypuść swoje strzały i poraź ich. Wyciągnij swą rękę z wysokości; wybaw mnie i ocal z wielkich wód, z rąk cudzoziemców (5-7); aby nasi synowie byli jak szczepy wyrosłe w swojej młodości, a nasze córki jak kamienie węgielne, wyrzeźbione na wzór pałacu; aby nasze spichlerze były pełne, obficie zaopatrzone we wszystko, nasze stada rodziły tysiące i dziesięć tysięcy w naszych zagrodach; aby nasze woły były tłuste, żeby nie było włamań ani ucieczek, ani narzekania na naszych ulicach. Błogosławiony lud, któremu się tak dzieje. Błogosławiony lud, którego Bogiem jest PAN (12-15);
- Psalm 145 - Pieśń pochwalna Dawida (1-21): Twoje dzieła będą cię wysławiać, PANIE, a twoi święci będą ci błogosławić. Będą opowiadać o chwale twego królestwa i mówić o twojej potędze; Aby oznajmić synom ludzkim jego potężne czyny i wspaniałą chwałę jego królestwa (10-12); Twoje królestwo jest królestwem wiecznym, a twoje panowanie trwa przez wszystkie pokolenia. PAN podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, i podnosi wszystkich przygnębionych. Oczy wszystkich oczekują ciebie, a ty im dajesz pokarm we właściwym czasie. Otwierasz swoją rękę i nasycasz do woli wszystko, co żyje. Sprawiedliwy jest PAN we wszystkich swoich drogach i miłosierny we wszystkich swoich dziełach. Bliski jest PAN wszystkim, którzy go wzywają; wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie. Spełni pragnienia tych, którzy się go boją; usłyszy ich wołanie i wybawi ich. PAN strzeże wszystkich, którzy go miłują; a wytraci wszystkich niegodziwych. Moje usta będą głosić chwałę PANA i niech wszelkie ciało błogosławi jego święte imię na wieki wieków (13-21);
- Psalm 146 - (1-10): nie pokładajcie ufności we władcach ani w żadnym synu ludzkim, u którego nie ma wybawienia. opuszcza go duch i wraca do swojej ziemi; w tymże dniu zginą wszystkie jego myśli (3,4);
- Psalm 147 - (1-20): PAN buduje Jeruzalem i gromadzi rozproszonych Izraela. On uzdrawia skruszonych w sercu i opatruje ich rany (2,3);
- Psalm 148 - (1-14): i wywyższył róg swego ludu, chwałę wszystkich jego świętych, zwłaszcza synów Izraela, ludu mu bliskiego. Alleluja (14);
- Psalm 149 - (1-9): niech święci się radują w chwale Bożej, niech śpiewają na swych posłaniach. Niech chwała Boża będzie na ich ustach, a miecz obosieczny w ich rękach; aby dokonali zemsty na poganach i ukarali narody; Aby zakuli ich królów w kajdany, a ich dostojników w żelazne okowy; Aby wykonali na nich zapisany wyrok. Taka jest chwała wszystkich jego świętych. Alleluja (5-9);
- Psalm 150 - (1-6): niech wszystko, co oddycha, chwali PANA. Alleluja (6);


Słowa kluczowe: księga Psalmów
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 17-07-2022


komentarzbiblijny.pl