komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > >


Komentarze do księgi Sofoniasza

Omówione fragmenty: ---

Omówione fragmenty: ---

Streszczenie księgi Sofoniasza

Sofoniasz prorokował za rządów Jozjasza, który przeprowadził w Judzie radykalną reformę religijną: usunął wszelkie ślady pogaństwa i przywrócił przestrzeganie Tory łącznie z obchodami Paschy, której nie świętowano od czasów sędziów (2 Krol. 22, 23). "I nie było przed nim króla podobnego do niego, który by wrócił do PANA z całego swego serca, całą swoją duszą i z całej swojej siły, według całego Prawa Mojżesza, i po nim nie powstał nikt jemu podobny. PAN jednak nie odwrócił się od zapalczywości swego wielkiego gniewu, którym zapłonął przeciwko Judzie z powodu wszelkich zniewag, którymi rozdrażnił go Manasses" (2 Krl. 23:25,26). Sofoniasz potwierdza w swoim proroctwie ten fakt: Izrael spotka zagłada, o której mówi rozdział 1 proroctwa. Rozdział 2 prorokuje karę dla okolicznych narodów, a rozdział 3 prorokuje o przyszłym wielkim Dniu Pańskim, który ma dotknąć całą ziemię, a w wyniku którego nastanie pokój w Izraelu i czyste wielbienie Boga po krańce ziemi:
- Sofoniasza 1 - sąd, który przychodzi na Judę: Zgładzę całkowicie wszystko z powierzchni tej ziemi, mówi PAN, wykorzenię z tego miejsca pozostałości Baala i imiona bałwochwalczych kapłanów. I tych, którzy się odwracają od naśladowania PANA i którzy nie szukali PANA ani o niego nie pytali (2-6); Nadchodzący Dzień Pański (7-18): Ten dzień będzie dniem gniewu, dniem utrapienia i ucisku, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem obłoku i gęstych chmur (15), Ani ich srebro, ani ich złoto nie zdołają ich wybawić w dniu gniewu PANA, bo cała ziemia będzie pożarta ogniem jego zapalczywości (18);
- Sofoniasza 2 - Zanim wyjdzie dekret i dzień przeminie jak plewy; zanim przyjdzie na was zapalczywość gniewu PANA, zanim przyjdzie na was dzień gniewu PANA. Szukajcie PANA, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie jego prawo; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może ukryjecie się w dniu gniewu PANA (2,3); wyrok Pański na okoliczne narody (4-15): Moab stanie się jak Sodoma, a synowie Ammona jak Gomora (9); zmarnieją wszyscy bogowie ziemi i wszystkie wyspy pogan będą mu oddawać pokłon, każdy ze swego miejsca (11);
- Sofoniasza 3 - Wykorzeniłem narody, ich baszty są spustoszone, spustoszyłem ich ulice, tak że nikt nie przechodzi. Powiedziałem: Teraz na pewno będziesz się mnie bać, przyjmiesz upomnienie, aby nie zostało zniszczone twoje mieszkanie, jakkolwiek cię ukarzę (6,7); Dlatego oczekujcie mnie, mówi PAN, do dnia, w którym powstanę do łupu. Postanowiłem bowiem zebrać narody i zgromadzić królestwa, aby wylać na nie swoje rozgniewanie, całą zapalczywość swojego gniewu. Zaprawdę, cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej gorliwości (8); Wówczas bowiem przywrócę narodom czyste wargi, aby wszyscy wzywali imienia PANA i służyli mu jednomyślnie (9); Resztka Izraela nie będzie czynić nieprawości ani nie będzie mówić kłamstwa; nie znajdzie się w jej ustach język zdradliwy. Ale będzie się paść i odpoczywać, a nikt nie będzie jej straszyć (13); Król Izraela, PAN, jest pośród ciebie. Nie będziesz już oglądał zła (15); W tym czasie przyprowadzę was, w tym czasie, mówię, zgromadzę was. Dam wam bowiem imię i chwałę pośród wszystkich narodów ziemi, gdy na waszych oczach odwrócę waszą niewolę – mówi PAN (20).

Materiał video:

Źródło: (link do strony w wersji polskiej)


Słowa kluczowe: księga Sofoniasza komentarz opracowanie interpretacja
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
UBG - Uwspółcześniona Biblia Gdańska (2017)
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 12-11-2023


komentarzbiblijny.pl