komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > >


Komentarze do księgi Zachariasza

Omówione fragmenty: ---

Omówione fragmenty: ---

Streszczenie księgi Zachariasza

Zachariasz prorokował Izraelowi w drugim roku panowania Dariusza, króla Persji, kiedy to wznowiona została budowa świątyni jerozolimskiej po powrocie z niewoli w Babilonie (Ezd. 4:23,24, 5:1) i kontynuował swoje posłannictwo przynajmniej przez dwa kolejne lata (Za. 1:1, 7:1). Zgodnie ze znaczeniem imienia Zachariasz ('Jehowa wspomniał'), proroctwo zapewnia Izraela, że Bóg go nie opuścił i w przyszłości otoczy go chwałą i dobrobytem. Z drugiej jednak strony, przypomina, że aby osiągnąć obiecane błogosławieństwo, nie zewnętrzne formy są potrzebne ludowi wybranemu, ale posłuszne serce (Za. 1:1-6, 7:9-12). Proroctwo zajmuje ważne miejsce na kartach Biblii, zarówno ze względu na elementy opisujące pierwsze przyjście Chrystusa (np. 9:9, 13:7, 11:12,13), jak i doświadczenia narodu wybranego związane z jego drugim przyjściem:
- Zachariasza 1 - wezwanie Izraela do powrotu do Boga (1-6): powróćcie do mnie, mówi PAN zastępów, a ja powrócę do was (3); wizja jeźdźca na rudym koniu, zapowiedź 'pocieszenia' Syjonu w 70. roku wygnania (7-17); wizja czterech rogów i czterech kowali (18-21);
- Zachariasza 2 - wizja męża ze sznurem mierniczym, który przyszedł obmierzyć Jerozolimę (1-13): Jerozolima będzie zamieszkana jak miasta bez murów (4), uciekajcie z ziemi północnej, mówi PAN, ponieważ rozproszyłem was na cztery strony świata, mówi PAN (6), kto was dotyka, dotyka źrenicy jego oka (8), wiele narodów przyłączy się w tym dniu do PANA i będą moim ludem, a ja zamieszkam pośród ciebie (11);
- Zachariasza 3 - wizja arcykapłana Jozuego (1-10): a Jozue był ubrany w brudne szaty i stał przed Aniołem. Ten odezwał się do tych, którzy stali przed nim, i powiedział: Zdejmijcie z niego te brudne szaty. Do niego zaś powiedział: Oto zdjąłem z ciebie twoją nieprawość i oblekłem cię w inne szaty (3,4), jeśli będziesz przestrzegał moich ustaw, wtedy też będziesz sądził mój dom (7); kamień z siedmiorgiem oczu (9);
- Zachariasza 4 - wizja złotego świecznika i dwóch drzew oliwnych po jego dwóch stronach (1-14): nie wojskiem ani siłą, ale moim Duchem (6); dwa drzewa oliwne = dwaj pomazańcy, którzy stoją przed PANEM całej ziemi (14);
- Zachariasza 5 - wizja latającego zwoju (1-4); kobieta w koszu i talent ołowiu (5-11);
- Zachariasza 6 - wizja czterech rydwanów, które wyruszają do ziemi północnej i południowej (1-8); Latorośl zbuduje świątynię PANA i będzie kapłanem na swoim tronie (12,13); przyjdą ludzie z dalekich stron i będą budować świątynię PANA (15);
- Zachariasza 7 - nie posty są potrzebne Izraelowi, ale serce posłuszne: sądźcie sprawiedliwie i okazujcie miłosierdzie i litość, każdy swojemu bratu. Nie uciskajcie wdowy i sieroty, obcego i ubogiego i nie obmyślajcie zła w swoich sercach, jedni przeciwko drugim. Ale oni nie chcieli słuchać i odwrócili się plecami, i zatkali swoje uszy, aby nie słyszeć. Zatwardzili swoje serca jak diament, aby nie słuchać prawa i słów, które posyłał PAN zastępów przez swego Ducha za pośrednictwem dawnych proroków. Dlatego nadszedł wielki gniew od PANA zastępów (9-12);
- Zachariasza 8 - Nadchodzący pokój i dobrobyt Syjonu: Oto wybawię swój lud z ziemi wschodniej i z ziemi zachodniej. Sprowadzę go i zamieszka w Jerozolimie, i będzie moim ludem, a ja będę jego Bogiem, w prawdzie i sprawiedliwości (7,8); stanie się, że jak byliście przekleństwem wśród pogan, domu Judy i domu Izraela, tak was wybawię i będziecie błogosławieństwem (13); jeszcze będą przychodzić narody i mieszkańcy wielu miast. Mieszkańcy jednego miasta pójdą do drugiego, mówiąc: Pójdźmy ochoczo przebłagać oblicze PANA i szukać PANA zastępów. Ja także pójdę. A tak liczne ludy i potężne narody przybędą szukać PANA zastępów w Jerozolimie i przebłagać oblicze PANA. Tak mówi PAN zastępów: W tych dniach dziesięciu ludzi ze wszystkich języków narodów uchwyci się poły jednego Żyda, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo usłyszeliśmy, że Bóg jest z wami (20-23);
- Zachariasza 9 - Raduj się wielce, córko Syjonu! Wykrzykuj, córko Jerozolimy! Oto twój Król przychodzi do ciebie; sprawiedliwy i Zbawiciel, cichy i siedzący na ośle, na oślątku, źrebięciu oślicy. Zniszczę bowiem rydwany z Efraima i konie z Jerozolimy, a łuki wojenne będą połamane. I ogłosi pokój narodom, a jego władza będzie sięgać od morza aż do morza i od rzeki aż po krańce ziemi (9,10); PAN zastępów będzie ochraniać swój lud; pochłoną i przemogą kamienie z procy (15); w tym dniu PAN, ich Bóg, wybawi ich jak trzodę swego ludu (16);
- Zachariasza 10 - Proście PANA o deszcz w późnej porze deszczowej, a PAN stworzy chmury burzowe i da wam obfity deszcz i każdemu trawę na polu (1); będą jak mocarze, którzy wdeptują wroga w błoto uliczne podczas bitwy. I będą walczyć, bo PAN jest z nimi; a zawstydzą jeźdźców konnych. Umocnię dom Judy, wybawię dom Józefa i sprowadzę ich z powrotem w pokoju, bo zlituję się nad nimi. I będą takimi, jak gdybym ich nie odrzucił. Ja bowiem jestem PAN, ich Bóg, i wysłucham ich (5,6); rozsieję ich wśród narodów, aby w dalekich krajach przypomnieli sobie o mnie, a żyjąc tam ze swoimi dziećmi, nawrócą się. Wyprowadzę ich znowu z ziemi Egiptu i zgromadzę ich z Asyrii, zaprowadzę do ziemi Gilead i do Libanu, ale nie starczy dla nich miejsca (9,10);
- Zachariasza 11 - Będę więc pasł owce przeznaczone na rzeź (7); odważyli więc moją zapłatę: trzydzieści srebrników (12); wziąłem więc trzydzieści srebrników i rzuciłem je przed garncarza w domu PANA (13);
- Zachariasza 12 - wybawienie dla Judy (1-9): oto uczynię Jerozolimę kielichem odurzenia dla wszystkich okolicznych narodów, gdy nastanie oblężenie przeciwko Judzie i przeciwko Jerozolimie (2), i stanie się w tym dniu, że będę zmierzać do zniszczenia wszystkich narodów, które wyruszą przeciwko Jerozolimie (9); i wyleję na dom Dawida i na mieszkańców Jerozolimy ducha łaski i modlitwy. Będą patrzyć na mnie, którego przebili, i będą go opłakiwać, jak się opłakuje jedynaka; będą gorzko płakać nad nim, jak się płacze gorzko nad pierworodnym (10);
- Zachariasza 13 - w tym dniu zostanie otwarte źródło dla domu Dawida i mieszkańców Jerozolimy dla obmycia grzechu i nieczystości (1); i stanie się w tym dniu, że każdy z tych proroków zawstydzi się z powodu swojego widzenia, gdy prorokował, i nie oblecze się w kosmatą szatę, aby kłamać. Ale każdy powie: Nie jestem prorokiem, ale rolnikiem, bo tego mnie uczono od dzieciństwa (4,5); uderz pasterza, a owce zostaną rozproszone (7); i stanie się na całej ziemi, mówi PAN, że dwie części w niej zostaną wycięte i zginą, a trzecia część pozostanie w niej. I przeprowadzę tę trzecią część przez ogień i oczyszczę ich jak się czyści srebro, wypróbuję ich, jak się próbuje złoto. Będą wzywali mego imienia, a ja ich wysłucham. Powiem: Ty jesteś moim ludem, a on powie: PAN jest moim Bogiem (8,9);
- Zachariasza 14 - Dzień Pański i przychodzące królestwo (1-21): zgromadzę bowiem do bitwy wszystkie narody przeciwko Jerozolimie, a miasto zostanie zdobyte (2); wtedy PAN wyruszy i będzie walczył przeciwko tym narodom (3); i jego nogi staną w tym dniu na Górze Oliwnej, która rozpadnie się na pół (4); potem przyjdzie PAN, mój Bóg, a z nim wszyscy święci (5); w tym dniu wyjdą wody żywe z Jerozolimy (8); PAN będzie królem nad całą ziemią (9); I będą w niej mieszkać, a nie będzie już przekleństwem. Jerozolima będzie zamieszkiwać w pokoju (11); plaga na narody, które walczyły przeciw Jerozolimie: jeden uchwyci rękę drugiego, a jego ręka podniesie się na rękę swego bliźniego (12,13); Wszyscy pozostali spośród wszystkich narodów, które wyruszyły przeciwko Jerozolimie, będą przychodzić od roku do roku, by oddawać pokłon Królowi, PANU zastępów, i obchodzić Święto Namiotów; a jeśli ktoś spośród rodów ziemi nie pójdzie do Jerozolimy, by oddawać pokłon Królowi, PANU zastępów, na tego nie będzie padać deszcz (16,17).

Materiał video:

Źródło: (link do strony w wersji polskiej)


Słowa kluczowe: księga Zachariasza komentarz opracowanie interpretacja
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
UBG - Uwspółcześniona Biblia Gdańska (2017)
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 29-10-2023


komentarzbiblijny.pl