komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > >


Komentarze do proroctwa Ezechiela

Omówione fragmenty: 4:1-17

Omówione fragmenty: 4:1-17

Streszczenie proroctwa Ezechiela

Ezechiel był kapłanem podczas pierwszego najazdu króla Babilonu na Jerozolimę. Nabuchodonozor oszczędził miasto, ale wziął do niewoli grupę więźniów, wśród których był Ezechiel. Jego księga rozpoczyna się pięć lat później. Kiedy prorok siedzi nad brzegiem kanału nieopodal obozu, Bóg ukazuje mu wizję swojej chwały i powołuje na proroka. Wyjaśnia także, dlaczego chwała Pańska, zamiast być w świątyni jerozolimskiej, przeniosła się do Babilonu. Pierwsze 11 rozdziałów proroctwa to oskarżenie pod adresem Izraela, który oddał się czczeniu pogańskich bóstw i zaniechał w konsekwencji wypełniania przymierza. Dlatego po pierwszym najeździe na Jerozolimę ma nastąpić drugi, a prorok Ezechiel ma być Boskim narzędziem ostrzegającym lud wybrany przed nadchodzącym zniszczeniem. Rozdział 11 kończy się wizją chwały Pana, która opuszcza Jerozolimę i kieruje się na wschód, do Babilonu. Bóg jednak nie opuszcza swojego ludu, ale idzie na wygnanie razem z nim, obiecując jednocześnie, że w przyszłości Izrael zostanie ponownie zebrany w swojej ziemi i otrzyma nowego ducha i "serce mięsiste" zamiast kamiennego. Kolejne rozdziały są ogłoszeniem Boskich wyroków: na Izrael (rdz. 12-24), na okoliczne narody (rdz. 25-32) i na Jerozolimę (rdz. 33). Ostatnia część proroctwa w rozdziałach 34-48 koncentruje się na nadziei i przyszłej chwale narodu wybranego:
- Ezechiela 1 - wizja chwały PANA, którą miał kapłan Ezechiel w Babilonie, w piątym roku od uprowadzenia Jojakina do niewoli (1-28): cztery zwierzęta o postaci ludzkiej, z czterema twarzami (człowieka, lwa, wołu, orła) i skrzydłami (4-14), opis kół, które znajdowały się przy istotach (15-21), nad istotami znajdowało się kryształowe sklepienie, nad którym znajdował się tron i siedzący na nim (22-28);
- Ezechiela 2 - Bóg posyła Ezechiela do jeńców z narodu wybranego, poleca mu zjeść zwój zapisany z jednej i z drugiej strony, a spisane były w nim lamenty, żal i biadania (1-10);
- Ezechiela 3 - prorok zjada zwój, który jest w jego ustach słodki jak miód (1-3); PAN nakazuje przemawiać Ezechielowi do wygnańców z Izraela, ostrzegając jednak, że są ludem buntowniczym i nie będą słuchać (4-11); koniec wizji, prorok zostaje zabrany sprzed oblicza PANA (12-14); gdy powiem bezbożnemu: Z pewnością umrzesz, a nie upomnisz go ani nie ostrzeżesz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi, aby uratować jego życie, to ten bezbożny umrze w swojej nieprawości, ale jego krwi zażądam z twojej ręki. Lecz jeśli ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swej bezbożności i od swej bezbożnej drogi, to on umrze w swojej nieprawości, ale ty wybawisz swoją duszę. Gdy zaś sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni nieprawość, a ja ześlę na niego przeszkodę, to on umrze (18-20);
- Ezechiela 4 - znak dla Judy i Izraela - prorok sporządza makietę obleganej Jerozolimy i ma przy niej leżeć: 390 dni na lewym boku na znak nieprawości Izraela i 40 dni na prawym boku na znak nieprawości Judy (1-17);
- Ezechiela 5 - z powodu wszystkich twoich obrzydliwości uczynię ci to, czego wcześniej nie uczyniłem, i czego już więcej nie uczynię. Dlatego ojcowie będą jeść synów pośród ciebie, a synowie będą jeść swoich ojców. Wykonam sądy nad tobą i rozproszę całą twoją resztkę na wszystkie wiatry (9,10); zapowiedź śmierci i zniszczenia dla Jerozolimy (11-17): trzecia część twoich ludzi umrze od zarazy i wyginie z głodu pośród ciebie, trzecia część padnie od miecza wokół ciebie, a trzecią część rozproszę na wszystkie wiatry i miecz na nich dobędę (12), wzmogę głód przeciwko wam i zniszczę wasz zapas chleba (16);
- Ezechiela 6 - ołtarze na wyżynach zostaną zniszczone (1-6); pozostawię niektórych spośród was, którzy ujdą spod miecza pogan, gdy będziecie rozproszeni po krajach. Ci z was, którzy ocaleją, będą o mnie pamiętać pośród narodów, do których zostaną uprowadzeni, bo ubolewam nad ich cudzołożnym sercem, które odstąpiło ode mnie, i nad ich oczami, które uprawiały nierząd, idąc za swymi bożkami. I poczują wstręt do samych siebie z powodu zła, które popełnili we wszystkich swoich obrzydliwościach (8,9);
- Ezechiela 7 - koniec nadszedł dla wszystkich czterech stron ziemi. Teraz nadejdzie koniec dla ciebie (2,3); nadszedł czas, zbliża się dzień grzmotu (7); ci, którzy z nich uciekną, będą w górach jak gołębice z dolin. Wszyscy będą lamentować, każdy nad swoją nieprawością (16); obleką się w wory, okryje ich strach (18); swoje srebro porzucą na ulice, a ich złoto będzie jak nieczystość. Ich srebro i złoto nie będzie ich mogło wybawić w dzień gniewu PANA (19);
- Ezechiela 8 - PAN pokazuje Ezechielowi wizje obrzydliwości Izraela (1-18): bożek pobudzający do zazdrości (3-5), siedemdziesięciu mężów spalających kadzidło dla obcych bogów (7-12), kobiety opłakujące Tammuza (13-15), 25 mężów oddających pokłon słońcu (16,17);
- Ezechiela 9 - wizja sześciu mężów z bronią ku zabijaniu. Otrzymali polecenie przejścia przez miasto i zabicia wszystkich, którzy nie otrzymali na czole znaku uczynionego ręką męża w lnianej szacie z kałamarzem pisarskim u boku (1-11);
- Ezechiela 10 - kontynuacja wizji cherubinów z 1. rozdziału (1-22). Mąż ubrany w lnianą szatę z kałamarzem u boku otrzymuje polecenie: Wejdź między koła pod cherubinami, napełnij swe ręce rozżarzonymi węglami spomiędzy cherubinów i rozrzuć po mieście (2);
- Ezechiela 11 - Dlatego tak mówi Pan BÓG: Wasi zabici, których położyliście w środku miasta, są mięsem, a miasto – kotłem. Lecz wyprowadzę was z niego. Baliście się miecza, a ja sprowadzę na was miecz, mówi Pan BÓG. A wyprowadzę was z niego, wydam was w ręce obcych i wykonam nad wami sądy (7-9); tak mówi Pan BÓG: Zgromadzę was z pogan i zbiorę was z krajów, do których zostaliście rozproszeni, i dam wam ziemię Izraela. Wejdą tam i usuną z niej wszystkie jej plugastwa i wszystkie jej obrzydliwości. I dam im jedno serce, i włożę nowego ducha w wasze wnętrze; usunę z ich ciała serce kamienne, a dam im serce mięsiste; Aby postępowali według moich ustaw i strzegli moich sądów oraz czynili je. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. Ale co do tych, których serce chodzi za żądzami ich plugastw i obrzydliwości, złożę im na głowę ich własną drogę, mówi Pan BÓG (17-21); chwała Pańska opuszcza Jerozolimę i kieruje się na wschód, do Babilonu (22-24);
- Ezechiela 12 - synu człowieczy, mieszkasz pośród domu buntowniczego, który ma oczy, aby widzieć, a nie widzi, ma uszy, aby słyszeć, a nie słyszy (2); Ezechiel odchodzi jako wygnaniec na znak dla Izraela (3-7); zapowiedź wygnania, król Izraela zostanie oślepiony i umrze w ziemi, której nie zobaczy (8-16); miasta, w których mieszkają, będą spustoszone, a ziemia opustoszeje (20); Synu człowieczy, cóż to jest za przysłowie u was o ziemi Izraela, które brzmi: Dłużą się dni, a każde widzenie zawodzi? Dlatego mów do nich: Tak mówi Pan BÓG: Sprawię, że to przysłowie ustanie i nie będą go więcej powtarzać w Izraelu. Powiedz im: Zbliżają się te dni i spełnienie wszelkiego widzenia (22,23);
- Ezechiela 13 - słowo przeciw fałszywym prorokom (1-23): moja ręka będzie przeciwko prorokom, którzy widzą rzeczy złudne i wróżą kłamstwo. Nie będą w zgromadzeniu mego ludu i w poczet domu Izraela nie będą wpisani, i do ziemi Izraela nie wejdą. Dlatego, właśnie dlatego, że zwodzili mój lud, mówiąc: Pokój, choć nie było pokoju (9,10), przypowieść o domu, który się zawali podczas burzy, ponieważ prorocy-budowniczowie zbudowali go ze słabych materiałów nieprawdziwych proroctw (10-16);
- Ezechiela 14 - każdemu z domu Izraela, który stawia swoje bożki w swym sercu i położy przed twarzą kamień potknięcia do nieprawości, a przyjdzie do proroka, ja, PAN, odpowiem (4); jeśli prorok dał się zwieść i mówił słowo, ja, PAN, zwiodłem tego proroka. Wyciągnę na niego swoją rękę i zgładzę go spośród mego ludu Izraela. I poniosą karę za swoją nieprawość (9,10); choćby byli w ziemi ci trzej mężowie: Noe, Daniel i Hiob, to oni przez swoją sprawiedliwość wybawiliby tylko własne dusze (14);
- Ezechiela 15 - jak wśród drzew leśnych jest drzewo winogronowe, które wydałem ogniowi na spalenie, tak też wydam mieszkańców Jerozolimy. Zwrócę bowiem swoją twarz przeciwko nim; z jednego ognia wyjdą, a drugi ogień ich strawi. I poznacie, że ja jestem PANEM, gdy zwrócę swoją twarz przeciwko nim (6,7);
- Ezechiela 16 - Bóg ratuje Jerozolimę jako porzucone niemowlę, troszczy się i wychowuje do dorosłości, aby wziąć ją za żonę, która następnie staje się nierządna (1-63): tak mówi Pan BÓG do Jerozolimy: Twoje pochodzenie i twój ród wywodzą się z ziemi Kanaan; twój ojciec był Amorytą, a twoja matka – Chetytką (3), rozciągnąłem połę swojej szaty na ciebie i zakryłem twoją nagość, związałem się z tobą przysięgą i zawarłem z tobą przymierze, mówi Pan BÓG. I stałaś się moja (8); Samaria i Sodoma siostrami Jerozolimy, bardziej sprawiedliwe od niej (46-52); ja jednak wspomnę na swoje przymierze z tobą zawarte za dni twojej młodości i ustanowię z tobą wieczne przymierze. Wtedy wspomnisz swoje drogi i zawstydzisz się, gdy przyjmiesz swoje siostry, starsze i młodsze od ciebie, i dam ci je za córki, ale nie według twego przymierza. Tak ustanowię swoje przymierze z tobą. I poznasz, że ja jestem PANEM (53,60-62);
- Ezechiela 17 - przypowieść o orle i cedrze (1-24): Izrael odwrócił się od tego, który o niego dbał, a zwrócił się ku temu, który go zniszczy (9,19,20), tak mówi Pan BÓG: Wezmę wierzchołek tego wysokiego cedru i zasadzę; z najwyższych jego gałązek odłamię młodą gałązkę i zasadzę ją na wysokiej i wyniosłej górze; Na wysokiej górze Izraela ją zasadzę. Wypuści gałązki, wyda owoc i stanie się cedrem wspaniałym. I będzie mieszkać pod nim wszelkie ptactwo skrzydlate; pod cieniem jego gałęzi będą mieszkać. A tak wszystkie drzewa polne poznają, że ja, PAN, poniżyłem drzewo wysokie, a wywyższyłem drzewo niskie, ususzyłem drzewo zielone, a sprawiłem, że zakwitło drzewo suche. Ja, PAN, to powiedziałem i uczynię (22-24);
- Ezechiela 18 - sprawiedliwy na pewno żyć będzie (9); dusza, która grzeszy, umrze. Syn nie poniesie kary za nieprawość ojca ani ojciec nie poniesie kary za nieprawość syna. Sprawiedliwość sprawiedliwego pozostanie na nim, a niegodziwość niegodziwego pozostanie na nim (20); jeśli niegodziwy odwróci się od wszystkich swoich grzechów, które popełnił, na pewno będzie żył, nie umrze (21); jeśli sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni nieprawość z powodu swego przestępstwa umrze (24); odrzućcie od siebie wszystkie swoje przestępstwa, których się dopuszczaliście, i uczyńcie sobie nowe serce i nowego ducha (31); nie mam bowiem żadnego upodobania w śmierci umierającego, mówi Pan BÓG (32);
- Ezechiela 19 - Izrael niczym lwica wychowująca młode, które napełniają strachem okoliczne narody i zostają pojmane (1-9); Izrael niczym winorośl wyrwana i rzucona na ziemię (10-14);
- Ezechiela 20 - dałem im moje ustawy i objawiłem im moje prawa, które jeśli człowiek wypełnia, będzie przez nie żył (11,13); ponieważ nie wykonywali moich sądów dałem im też ustawy, które nie były dobre, i sądy, według których nie mogli żyć (24,25); wyprowadzę was spośród narodów i zgromadzę was z ziem, do których zostaliście rozproszeni (34); zaprowadzę was na pustynię tych narodów i tam będę was sądzić twarzą w twarz. Jak sądziłem waszych ojców na pustyni ziemi Egiptu, tak was będę sądzić, mówi Pan BÓG (35,36); z waszą miłą wonią przyjmę was łaskawie, gdy was wyprowadzę spośród narodów i zgromadzę was z tych ziem, do których zostaliście rozproszeni; i będę uświęcony w was na oczach tych narodów (41); tam wspomnicie o waszych drogach i o wszystkich waszych czynach, którymi się splugawiliście; i obrzydzicie sobie siebie samych za wszystkie wasze złe czyny (43);
- Ezechiela 21 - powiedz ziemi Izraela: Tak mówi Pan BÓG: Oto ja jestem przeciwko tobie i dobędę swój miecz z pochwy, i wytnę spośród ciebie sprawiedliwego i bezbożnego (3); tak mówi Pan BÓG: Zdejmij diadem, zrzuć koronę. Ta już nigdy taka nie będzie. To, co niskie, będzie wywyższone, a to, co wysokie, będzie poniżone. Wniwecz, wniwecz, wniwecz ją obrócę. I już jej nie będzie, aż przyjdzie ten, który do niej ma prawo, i jemu ją oddam (26,27); proroctwo przeciwko Ammonitom, zapowiedź wytracenia tego narodu (28-32);
- Ezechiela 22 - a ty, synu człowieczy, czy zechcesz sądzić, czy zechcesz sądzić to krwawe miasto? Uświadom mu więc wszystkie jego obrzydliwości (2); rozproszę cię między poganami i rozrzucę cię po ziemiach, i usunę z ciebie twoją nieczystość (15); jej prorocy tynkują słabym tynkiem, głosząc złudne widzenia i wróżąc im kłamstwo (28);
- Ezechiela 23 - przypowieść o dwóch córkach, które uprawiały nierząd w Egipcie: Samaria to Ohola, a Jerozolima to Oholiba. Ich kochankowie zwracają się przeciwko nim, poniżają i zabijają (1-49);
- Ezechiela 24 - przypowieść o kotle, w którym gotuje się mięso, ale jego szumowina nie wychodzi na zewnątrz (1-14); Ezechiel znakiem dla Izraela: umiera jego żona, ale on ma zakaz obchodzenia żałoby (15-27);
- Ezechiela 25 - proroctwo przeciwko Ammonowi (1-7): ponieważ klaskałeś rękami, tupałeś nogami i cieszyłeś się w sercu z całą pogardą wobec ziemi Izraela; oto wyciągnę swą rękę przeciwko tobie i wydam cię na łup poganom; wytnę cię spośród narodów, wytracę cię z ziem i wyniszczę cię (6,7); proroctwo przeciw Moabowi (8-11); proroctwo przeciw Edomowi (12-14); proroctwo przeciw Filistynom (15-17);
- Ezechiela 26 - proroctwo przeciwko Tyrowi: ma zostać zburzony przez Nabuchodonozora i już nigdy nie zostać odbudowany (1-21);
- Ezechiela 27 - opis wspaniałości Tyru (1-25); lament nad upadkiem Tyru (26-36);
- Ezechiela 28 - przesłanie dla władcy Tyru: uniosło się twoje serce z powodu twoich bogactw; dlatego tak mówi Pan BÓG: ponieważ postawiłeś swoje serce jak serce Boga; oto sprowadzę na ciebie cudzoziemców, najsroższe z narodów. Dobędą swoje miecze przeciwko piękności twej mądrości i splugawią twój blask (5-7); lament nad królem Tyru (11-19): byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym; twoim nakryciem był wszelki drogi kamień (13), ty jesteś namaszczonym cherubinem nakrywającym; ja cię ustanowiłem. Byłeś na świętej górze Boga (14), byłeś doskonały w swoich drogach od dnia, kiedy zostałeś stworzony (15), uniosło się twoje serce z powodu twojej piękności (17); proroctwo przeciw Sydonowi (20-23); tak dla domu Izraela nie będzie już kłującego ciernia ani bolesnego kolca spośród wszystkich okolicznych mieszkańców, którzy nim wzgardzili (24); zapowiedź powrotu i bezpiecznego mieszkania Izraela w swojej ziemi (25,26);
- Ezechiela 29 - proroctwo przeciw Egiptowi: ma być spustoszony przez króla Babilonu i uprowadzony do niewoli. Powróci po 40 latach, ale odrodzi się jako najmniejsze z królestw i Izrael nie będzie więcej zabiegał o pomoc w Egipcie (1-21);
- Ezechiela 30 - opis Dnia Pańskiego (3-9): będzie to dzień pochmurny i czas pogan (3), klęska Egiptu (4-7), rozpalę ogień w Egipcie (8); położę kres mnóstwu Egiptu przez rękę Nabuchodonozora, króla Babilonu (10-12); opis klęski Egiptu (13-19); zapowiedź rozproszenia Egipcjan między narodami (23-26);
- Ezechiela 31 - Egipt przyrównany do rosłego drzewa większego od drzew Edenu, które zostaje ścięte przez wrogów, a jego gałęzie są rozrzucone po okolicy (1-18);
- Ezechiela 32 - lament nad faraonem (1-32): Egipt jak wieloryb wyciągnięty na brzeg i pozostawiony na łup (2-6), gdy cię zgaszę, zakryję niebo i zaciemnię jego gwiazdy, słońce zakryję chmurą, a księżyc nie da swego światła (7,8); opis klęski Egiptu (9-32);
- Ezechiela 33 - gdy mówię do bezbożnego: Bezbożniku, na pewno umrzesz – a ty mu tego nie powiesz, aby przestrzec bezbożnika przed jego drogą, to ten bezbożnik umrze z powodu swojej nieprawości; ale jego krwi zażądam z twojej ręki. Jeśli jednak ostrzeżesz bezbożnego przed jego drogą, aby odwrócił się od niej, a on się nie odwróci od swojej drogi, to umrze on z powodu swojej nieprawości; ale ty ocalisz swoją duszę (8,9); nie pragnę śmierci bezbożnego, ale aby bezbożny odwrócił się od swojej drogi i żył. Odwróćcie się, odwróćcie się od swoich złych dróg (11); sprawiedliwość sprawiedliwego nie wybawi go w dniu jego przestępstwa, a bezbożność bezbożnego nie zgubi go w dniu, kiedy się odwróci od swojej bezbożności (12); słuchają bowiem twoich słów, ale ich nie wykonują. Lecz gdy to nadejdzie – oto nadejdzie – wtedy poznają, że prorok był pośród nich (32,33); w dwunastym roku wygnania zbieg z Jerozolimy przychodzi z wieścią o zdobyciu miasta (21);
- Ezechiela 34 - Biada pasterzom Izraela, którzy sami siebie pasą! Czy pasterze nie powinni paść trzody? Jadacie tłuszcz, okrywacie się wełną i zabijacie tuczne zwierzęta, lecz trzody nie pasiecie (2,3); oto będę rozsądzał między owcą a owcą, między baranami a kozłami (17); ustanowię nad nimi jednego pasterza, który będzie je pasł, mego sługę Dawida (23); ja, PAN, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem pośród nich (24); zawrę z nimi przymierze pokoju (25); będę zsyłał deszcz w swoim czasie, będą to deszcze błogosławieństwa (26); wy, moje owce, owce mego pastwiska, jesteście ludźmi, a ja jestem waszym Bogiem (31);
- Ezechiela 35 - jak ty się radowałaś nad dziedzictwem domu Izraela, że zostało spustoszone, tak uczynię i tobie: będziesz spustoszona, góro Seir i cały Edomie. I poznają, że ja jestem PANEM (1-15);
- Ezechiela 36 - słowo do gór Izraela: będziecie uprawiane i obsiane. I rozmnożę na was cały dom Izraela, i będę wam czynić lepiej niż na początku, i nigdy więcej nie pozbawisz ich potomstwa (8-12); nie dla was ja to czynię, domu Izraela, ale przez wzgląd na moje święte imię. I uświęcę moje wielkie imię, które było zbezczeszczone wśród narodów, które wy zbezcześciliście pośród nich. I poznają narody, że ja jestem PANEM, mówi Pan BÓG, gdy będę uświęcony w was na ich oczach (22,23); pokropię was czystą wodą, i będziecie czyści. I dam wam nowe serce, i włożę nowego ducha do waszego wnętrza. Włożę mego Ducha do waszego wnętrza i sprawię, że będziecie chodzić według moich ustaw (25-28); przywołam zboża i rozmnożę plony (29,30); narody, które wokół was pozostaną, poznają, że ja, PAN, odbudowałem to, co zburzone, i zasadziłem to, co spustoszone (36);
- Ezechiela 37 - proroctwo o dolinie kości, które są obleczone ciałem i ożywają. I powiedział do mnie: Synu człowieczy, te kości to cały dom Izraela (1-11); otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój, i przyprowadzę was do ziemi Izraela. I poznacie, że ja jestem PANEM, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. Włożę w was mojego ducha i ożyjecie, i osadzę was w waszej ziemi (12-14); Izrael i Juda znowu będą jednym narodem (15-22); mój sługa Dawid będzie królem nad nimi i wszyscy będą mieli jednego pasterza. Będą chodzić według moich sądów, będą przestrzegać moich ustaw i wykonywać je (24); zawrę też z nimi przymierze pokoju, które będzie przymierzem wiecznym z nimi. Osadzę ich i rozmnożę, i umieszczę swoją świątynię pośród nich na wieki (26);
- Ezechiela 38 - proroctwo przeciwko Gogowi z Magog (1-23): wyruszę do ziemi o nieobwarowanych wsiach; napadnę na ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie (11), aby zabrać łupy i zagarnąć zdobycze, aby swą rękę położyć na spustoszone miejsca, które znowu zostały zamieszkane (12), przyjdziesz ze swego miejsca z północnych stron, ty i liczne ludy z tobą (15), w dniach ostatecznych przyprowadzę cię do swojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy będę uświęcony w tobie, Gogu, na ich oczach (16), w tym dniu będzie wielkie trzęsienie w ziemi Izraela (19), rozpadną się góry, upadną wysokie wieże i każdy mur runie na ziemię (20), przywołam miecz przeciwko niemu. Miecz każdego zwróci się przeciwko swemu bratu (21), osądzę go zarazą i krwią, ześlę ulewny deszcz i kamienie gradu, ogień i siarkę – na niego, na jego wojska (22);
- Ezechiela 39 - proroctwo przeciwko Gogowi z Magog (1-24): zawrócę cię i zostawię z ciebie tylko szóstą część, wyprowadzę cię z północnych stron i wprowadzę cię na góry Izraela (2), ześlę ogień na Magoga i na tych, którzy bezpiecznie mieszkają na wyspach (6), poznają narody, że ja jestem PANEM, Święty w Izraelu (7), wtedy mieszkańcy miast Izraela wyjdą, rozniecą ogień i spalą oręże: tarcze i puklerze, łuki i strzały, oszczepy i włócznie. I będą tym palić ogień przez siedem lat (9), dom Izraela będzie ich grzebać przez siedem miesięcy, aby oczyścić ziemię (12), wszystkie narody zobaczą mój sąd, który wykonałem (21), pozna dom Izraela, że ja jestem PANEM (22); nie zakryję już przed nimi mojego oblicza, gdyż wyleję mojego ducha na dom Izraela (29);
- Ezechiela 40 - świątynia w wizji Ezechiela (1-49): na południu Jerozolimy (2), mąż z lnianym sznurem i prętem mierniczym (3), oznajmij wszystko, co widzisz, domowi Izraela (4), mur, bramy i przedsionki (5-16,20-37), dziedziniec zewnętrzny (17-19), miejsce i sprzęty, których używano do przygotowania i złożenia ofiar ze zwierząt (38-43), komory dla śpiewaków (44-46), dziedziniec z ołtarzem przed świątynią (47), przedsionek świątyni (48,49);
- Ezechiela 41 - świątynia w wizji Ezechiela (1-26): wymiary Świątnicy i Świątnicy Najświętszej (1-4), mur świątynny i komory boczne (5-11), wygląd i wymiary świątyni (12-17), palmy i cherubiny (18-20), ołtarz, drzwi i okna (21-26);
- Ezechiela 42 - świątynia w wizji Ezechiela (1-20): opis komórek i krużganków (1-12), przeznaczenie komórek (13,14), zewnętrzny wymiar muru: 4 x 500 prętów x 6 łokci (15-20);
- Ezechiela 43 - chwała Pańska przychodzi ze wschodu i wypełnia świątynię (1-6); synu człowieczy, oto miejsce mojego tronu i miejsce dla moich stóp, gdzie będę mieszkać pośród synów Izraela na wieki. Dom Izraela już nie zbezcześci mojego świętego imienia, ani on, ani jego królowie (7); powiedz domowi Izraela o tym domu, aby się wstydzili swoich nieprawości (10); jeśli się zawstydzą wszystkiego, co uczynili, wtedy opisz im wygląd tego domu, jego układ, jego wyjście i wejścia, cały jego kształt i wszystkie jego ustawy, cały kształt i wszystkie jego prawa. Zapisz to przed ich oczami, aby przestrzegali całego jego kształtu i wszystkich jego ustaw i czynili je (11); opis ołtarza (13-17); ceremonia poświęcenia ołtarza (18-27);
- Ezechiela 44 - tylko książę może przechodzić przez wschodnią bramę (1-3); żaden cudzoziemiec nieobrzezany na sercu i nieobrzezany na ciele nie wejdzie do mojej świątyni (9); lewici będą sługami w mojej świątyni, pełniąc obowiązki przy bramach domu, i będą służyć przy domu: będą zabijać ofiary na całopalenie i ofiary dla ludu i będą stać przed nimi, aby im służyć (11); kapłani, Lewici, synowie Sadoka, którzy pełnili straż w mojej świątyni, gdy synowie Izraela odeszli ode mnie, oni zbliżą się do mnie, aby mi służyć (15); przepisy dotyczące kapłanów (17-31): strój do usługiwania (17-19), mają równo strzyc swoje włosy (20), żaden kapłan nie będzie pił wina, gdy będzie miał wchodzić na dziedziniec wewnętrzny (21), z kim może ożenić się kapłan (22), będą uczyć mój lud różnicy pomiędzy tym, co święte, a tym, co nieświęte (23), gdy będzie jakiś spór, oni staną, aby sądzić (24), postępowanie ze zmarłymi (25-27), nie będzie się im dawać posiadłości w Izraelu (28), co spożywają kapłani (29-31);
- Ezechiela 45 - podział ziemi, przydział dla lewitów, miejsce pod świątynię (1-8); opis miar (10-12); ofiary (13-17); oczyszczenie świątyni (18-20); Pascha (21-25);
- Ezechiela 46 - ofiary składane w sabat (1-7); przepisy dotyczące poruszania się po terenie świątyni (8-10); ofiary codzienne, dobrowolne i składane w uroczyste święta (11-15); przepisy dotyczące dziedziczenia (16-18); komórki zwrócone na północ i cztery dziedzińce narożne mają służyć do przyrządzania darów ofiarnych (19-24);
- Ezechiela 47 - spod świątyni wypływa rzeka, coraz głębsza, a po jej dwóch stronach rosną drzewa. Wody rzeki są życiodajne. Kiedy wpadają do morza, uzdrawiają je. Lecz jego błota i bajora nie będą uzdrowione, ale będą przeznaczone na sól. Drzewa po obu stronach rzeki wydają owoc do jedzenia przez cały rok, a ich liście służą do leczenia (1-12); podział ziemi, opis granic (13-23);
- Ezechiela 48 - granice działu poszczególnych plemion (1-7); dział święty (8-20): dział kapłanów (8-12), dział lewitów (13,14), dział na miejsce pospolite, na miasto i pastwiska (15-19), rozmiar całego działu: 25000 x 25000 prętów (20); dział księcia i pozostałych pokoleń (21-29); bramy miasta (31-35).

Materiał video:

Źródło: (link do strony w wersji polskiej)

Ezechiela 4

Ez. 4:1-17

"A ty, synu człowieczy, weź sobie glinianą tabliczkę, połóż ją przed sobą i wyryj na niej miasto Jerozolimę; (2) Sporządź jego oblężenie, zbuduj przeciwko niemu szańce, usyp przeciwko niemu wał, uszykuj przeciwko niemu wojska i ustaw przeciwko niemu tarany dokoła. (3) Następnie weź sobie patelnię żelazną, postaw ją jakby mur żelazny pomiędzy sobą a miastem i odwróć swą twarz przeciwko niemu. Ono będzie oblężone, a ty będziesz je oblegał. To będzie znak dla domu Izraela. (4) Potem połóż się na lewym boku i złóż na nim nieprawość domu Izraela. Ile dni będziesz na nim leżał, tak długo będziesz znosił ich nieprawość. (5) A ja wyznaczam ci lata ich nieprawości według liczby dni: trzysta dziewięćdziesiąt dni. Tak długo będziesz znosił nieprawość domu Izraela. (6) A gdy je wypełnisz, położysz się na prawym boku i będziesz znosił nieprawość domu Judy przez czterdzieści dni. Wyznaczam ci jeden dzień za każdy rok. (7) Tak więc obróć swoją twarz na oblężenie Jerozolimy, obnaż swoje ramię i prorokuj przeciwko niej. (8) A oto kładę na ciebie pęta, abyś nie mógł się obrócić z jednego boku na drugi, aż wypełnisz dni swego oblężenia. (9) Weź sobie też pszenicę, jęczmień, bób, soczewicę, proso i orkisz, włóż to do jednego naczynia i przygotuj sobie z tego chleb, a będziesz go jadł przez tyle dni, ile będziesz leżeć na swym boku – przez trzysta dziewięćdziesiąt dni. (10) A waga twego pokarmu, który będziesz jadł, wyniesie dwadzieścia syklów na dzień. Będziesz go jadł w ustalonym czasie. (11) Także wodę będziesz pił w określonej ilości; szóstą część hinu będziesz pił w ustalonym czasie. (12) Chleb będziesz jadł jak podpłomyki jęczmienne, upieczesz go na ich oczach na ludzkich odchodach. (13) I PAN powiedział: Tak synowie Izraela będą jeść swój nieczysty chleb wśród pogan, do których ich wypędzę. (14) I powiedziałem: Ach, Panie BOŻE! Oto moja dusza nigdy się nie splamiła: od mojego dzieciństwa aż do tej pory nie jadłem padliny ani tego, co zwierzę rozszarpało; żadne mięso obrzydłe nie weszło do moich ust. (15) Ale on powiedział do mnie: Oto daję ci odchody wołowe zamiast odchodów ludzkich, abyś sobie na nich upiekł chleb. (16) Potem powiedział do mnie: Synu człowieczy, oto ja zniszczę zapas chleba w Jerozolimie, tak że będą jedli chleb w odważonej ilości i w zmartwieniu i będą pić wodę w odmierzonej ilości i z przerażeniem; (17) Aby im brakowało chleba i wody, aby każdy z nich był przerażony i niszczał w swoich nieprawościach" (UBG)

Komentarz: Ez. 4:1-17 prorokuje spustoszenie Jerozolimy będące skutkiem winy domu Judy i domu Izraela. 390 dni - a według rachuby 'dzień za rok' - 390 lat winy Izraela prowadzi do buntu 10 pokoleń po śmierci Salomona i utworzenia północnego królestwa Izraela, które pod wodzą Jeroboama porzuca przymierze z Bogiem i podejmuje narzuconą przez niego formę kultu. 40 lat winy domu Judy prowadzi natomiast do roku 647 p.n.e., w którym Bóg powołał Jeremiasza i nakazał ogłoszenie wyroku przeciw domowi Judy. Okres 40 lat winy domu Judy znajduje także swoją równoległość czasową na 40 lat przed końcem czasów pogan, tj. okresu, w którym własność ziemi izraelskiej została oddana narodom pogańskim. Czasy pogan dobiegają końca w 1914 roku, natomiast już od 1874 roku powstają organizacje, których zadaniem jest finansowe wsparcie izraelskiego osadnictwa w ziemi obietnicy.

Kontekstowe tematy Biblijne:


Słowa kluczowe: proroctwo Ezechiela komentarz opracowanie interpretacja
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
UBG - Uwspółcześniona Biblia Gdańska (2017)
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 08-02-2021


komentarzbiblijny.pl