komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > >


Komentarz do Mt. 16:15-19 [ty jesteś Piotr, opoka]

"Zapytał ich: 'A według was, kim jestem?' (16) Wtedy Szymon Piotr odpowiedział: 'Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego'. (17) Jezus mu odpowiedział: 'Szczęśliwy jesteś, Szymonie, synu Jony, gdyż nie poznałeś tego ludzką mocą, ale objawił ci to mój Ojciec, który jest w niebie'. (18) Ja zaś mówię tobie, że ty jesteś Skałą. Na tej Skale zbuduję mój Kościół, a potęga piekła go nie zwycięży. (19) Tobie dam klucze królestwa niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie'" (ESP)

Streszczenie komentarza: zgodnie z Mt. 16:15-19, apostoł Piotr, jako jeden ze współkrólów z Jezusem Chrystusem w przyszłym Królestwie, będzie miał udział w stanowieniu prawa, które będzie podstawą sądu ludzkości. W tym także sensie będzie dysponował kluczami królestwa, ponieważ przed osobami przestępującymi królewskie prawo symboliczne drzwi Królestwa zostaną zamknięte, a oni sami znajdą się w jeziorze ognia (wiecznej śmierci). Kościół stanowi duchową świątynię zbudowaną na opoce wiary w Jezusa Chrystusa, której Piotr i inni zwycięzcy powołania będą żywymi kamieniami.

Klucze Królestwa

Komentarz do Mt. 16:15-19 dobrze jest rozpocząć ogólną uwagą na temat prawa, a mianowicie prawo można podzielić na prawo naturalne (uniwersalne prawo Boże) oraz prawo stanowione. Sankcją za zlekceważenie prawa Bożego jest w Boskim porządku śmierć; karą za zlekceważenie prawa stanowionego może być cokolwiek poza wyrokiem śmierci. Słowa Jezusa skierowane do Piotra: "Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie" (Mt. 16:19 ESP) oznaczają dwie rzeczy: po pierwsze, Piotr będzie stanowić prawo; po drugie, prawo stanowione przez Piotra będzie miało wagę prawa naturalnego, tzn. będzie musiało być egzekwowane na równi z prawem naturalnym (chyba że prawodawca w jakimś przypadku postanowi odpuścić, zgodnie z ). Co więcej, te same słowa skierowane do Piotra Pan powtarza jakiś czas później większemu gronu uczniów, zatem prerogatywa stanowienia prawa o wadze prawa naturalnego obejmie większą liczbę osób (Mt. 18:18).

Pytanie, kogo dotyczą słowa Pana i kiedy znajdą zastosowanie? Na podstawie tego, co już zostało powiedziane, naturalnie dotyczą apostołów, ale nie wyłącznie. Wiek Ewangelii jest bowiem czasem zgromadzania szczególnego grona osób, które Piotr nazywa królewskim kapłaństwem, a które w przyszłym Królestwie Chrystusa obejmą stanowiska królów i sędziów zmartwychwstałej wówczas ludzkości (1 Pt. 2:9; Obj. 5:9,10, ). Przywilejem monarchy natomiast, jak wiadomo, jest stanowienie prawa. W Obj. 20:12 czytamy, że zmartwychwstała ludzkość będzie sądzona według zwojów, które wówczas zostaną otwarte, tzn. według prawa, które wówczas wprowadzi Chrystus król wraz z jego zwycięskim Kościołem. I będzie to prawo obowiązujące, zgodnie z Mt. 16:19 i 18:18 - to, co zostanie związane jako prawo na ziemi, zostanie także związane w niebie jako przepis prawa i jako podstawa sądu ludzkości. Stąd także symbol kluczy królestwa. Przestępstwo prawa, które nie zostanie odpuszczone, skutkować będzie dosłownie zamknięciem drzwi królestwa przed przestępcą i przeznaczeniem go do jeziora ognia, symbolizującego drugą (wieczną) śmierć (, 21:8).

Prerogatywa, o której mówi Mt. 16:19, nie obejmuje obecnego wieku Ewangelii z prostej przyczyny: dopóki trwa nasze powołane życie i nie ukończyliśmy z powodzeniem naszego poświęcenia, jesteśmy kandydatami do królestwa (1 Kor. 4:5,8, 9:24-27). Kandydat natomiast nie ma mocy decyzyjnej, dopóki nie obejmie stanowiska. Póki życia w ciele wszyscy wielokrotnie się potykamy i dotyczy to także apostołów. Oddanie w ręce niedoskonałych istot prawa do stanowienia przepisów równych w randze prawu naturalnemu nie wydaje się być poglądem, który zasługuje na przyjęcie. W obecnym czasie dla Kościoła sam jeden Jezus Chrystus jest Prawodawcą i Sędzią (Jak. 4:11,12). Celem obecnego wieku jest natomiast wyselekcjonowanie osób, które będą godne objęcia przyszłej chwały i przyszłego sądu. Dlatego obecnie jest dzień sądu dla Kościoła, aby ci, którzy zakończą ten proces z powodzeniem, mogli objąć stanowiska sędziów przyszłego sądu ludzkości (1 Pt. 4:17; zobacz wykład pt. ).

Ty jesteś Piotr, opoka

Dlaczego zatem nasz Pan wyróżnia Piotra, nazywając go Skałą (Opoką), na której ma stanąć Kościół? Przede wszystkim warto skonsultować brzmienie Mt. 16:18 z przekładem dosłownym: "ty jesteś petros [kamień] i na tej petra [skale] zbuduję mój Kościół". Konstrukcja "ty jesteś kamień i na tej skale" nie utożsamia skały z kamieniem. Piotr jest zatem kamieniem Kościoła - jednym z 'żywych kamieni', z których buduje się duchowa świątynia Nowego Przymierza (1 Pt. 2:5). W Ef. 2:20 apostoł Paweł zalicza nawet apostołów i proroków jako fundament świątyni, z Jezusem Chrystusem jako jej kamieniem narożnym. Nigdzie jednak Nowy Testament nie tytułuje apostołów petra - opoką, skałą. Co więcej, w 1 Kor. 10:4 czytamy wyraźnie, że skałą jest Chrystus. Podobnie określenie 'kamień potknięcia', które dwukrotnie stosuje do Jezusa Nowy Testament, właściwie jest 'skałą [petra] potknięcia' i opisuje niewiarę Żydów, którzy nie przyjęli świadectwa o prawdzie, jakie złożył Pan (Jn. 18:37; Rzym. 9:33; 1 Pt. 2:8).

Gruntem, na którym stoi cały Kościół (gr. ekklesia - spośród powołanych) jest prawo naturalne - podstawowe zasady, które położył Bóg i które są niewzruszalne (1 Pt. 1:24,25). Jezus Chrystus, który jest drogą, prawdą i życiem, przyszedł, żeby wydać o nich świadectwo (Jn. 14:6; Mt. 5:17-20). Prawa, które w tysiącletnim Królestwie wyda apostoł Piotr i wielu innych zwycięzców ewangelicznego powołania w randze królów z Jezusem Chrystusem, będą fundamentalne dla przeprowadzenia sądu ludzkości i będą 'związane w niebie'. Natomiast, po pierwsze, muszą one być oparte na skale uniwersalnego prawa Bożego oraz po drugie, muszą być w linii prawa stanowionego przez Jezusa Chrystusa - kamień narożny duchowej świątyni. Dlatego skałą nie jest Piotr, ale zdanie, które właśnie wypowiedział do Jezusa: "Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga żywego" (Mt. 16:16 ESP).


Słowa kluczowe: Mt. 16:15-19, ty jesteś Piotr opoka
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
ESP - Edycja Świętego Pawła
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 18-02-2023


komentarzbiblijny.pl