komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > >


Komentarz do 1 Kor. 15:8 [apostoł Paweł poronionym płodem]

"W końcu, już po wszystkich, ukazał się [Jezus] także i mnie jako poronionemu płodowi" (BT)

Streszczenie komentarza: doświadczenie ujrzenia Pana w chwale w drodze do Damaszku było doświadczeniem, które będzie dostępne dla tych, którzy się narodzą z ducha jako duchowe stworzenia, posiadające chwalebne duchowe ciała. Ponieważ apostoła spotkał ten przywilej przed zmartwychwstaniem do duchowej natury, mówi on o sobie w 1 Kor. 15:8 jako o przedwcześnie narodzonym (nie: poronionym).

W początkowych wersetach 15. rdz. 1 listu do Koryntian apostoł Paweł przypomina wierzącym najważniejsze składniki głoszonej przez niego Ewangelii, "że Chrystus umarł - zgodnie z Pismem - za nasze grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom. W końcu, już po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi" (1 Kor. 15:3-8 BT). I właśnie tych ostatnich kilka słów budzi największe wątpliwości. To, że Pan Jezus ukazał się Pawłowi, jest zapisane w Biblii, m.in. w Dziejach 9:1-19. Co jednak oznacza w tym kontekście wzmianka o poronionym płodzie?

Przede wszystkim, udzielenie odpowiedzi na to pytanie wymaga sięgnięcia do języka oryginału. W grece ektroma oznacza "przedwcześnie urodzony płód" (Konkordancja do Biblii Gdańskiej w Systemie Stronga). I rzeczywiście tłumacze mają tendencję do interpretowania tego przedwczesnego narodzenia w kategoriach poronienia, a więc śmierci płodu. Tymczasem w oryginale nacisk położony jest nie tyle na śmierć przedwcześnie urodzonego płodu, co na sam fakt przedwczesnego rozwiązania - przedwczesnego narodzenia. Pisząc o swoim przedwczesnym narodzeniu, Paweł nawiązuje do doświadczenia spotkania z Panem w drodze do Damaszku. Apostoł Jan pisze, że nie wiemy, jacy będziemy przy zmartwychwstaniu i w związku z tym nie wiemy, jaki jest Chrystus (1 Jn. 3:2). Nasz Pan był widywany po swoim zmartwychwstaniu, ale zawsze w postaci ludzkiej, bez dodatkowych atrybutów wskazujących na chwałę, jaką otrzymał. Nie zawsze był nawet od razu rozpoznawany (Łk. 24:15,16; Jn. 20:14).

Co równie istotne, wszystkie te przypadki ukazania się Jezusa uczniom miały miejsce przed wniebowstąpieniem. Pawłowi jako jedynemu ukazał się Chrystus uwielbiony. I dlatego apostoł mówi o sobie, że był jakby przedwcześnie urodzony - zobaczył uwielbionego Pana, którego widzieć będą wszyscy narodzeni z ducha, kiedy "będziemy do niego podobni" (1 Jn. 3:2 NW). Jemu jedynemu dane było zobaczyć Chrystusa w chwale jeszcze przed narodzeniem się z ducha, jako "przedwcześnie urodzonemu". Warto dla jasności zaznaczyć na koniec, że pojęcie zrodzenia z ducha ma w Biblii dwa znaczenia. Jako takie, zawsze dotyczy ukształtowania duszy, dusza natomiast oznacza żyjącą istotę lub osobowość (rozum + charakter; zobacz wykład ). Częściej posługujemy się pojęciem zrodzenia z ducha w kontekście odrodzenia osobowości przez działanie Boskiej miłości prawdy, jednak w 1 Kor. 15:8 najwyraźniej apostoł Paweł odnosi się do znaczenia drugiego, obejmującego zmartwychwstanie do duchowej natury (szczegóły w wykładzie ).


Słowa kluczowe: 1 Kor. 15:8, zrodzenie z ducha
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
NW - przekład Nowego Świata
BT - Biblia Tysiąclecia
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 19-08-2023


komentarzbiblijny.pl