komentarzbiblijny.pl

"A jeśli ktoś uważa, że coś wie, to jeszcze nie wie tak, jak wiedzieć należy ... Po części bowiem poznajemy i po części prorokujemy" (1 Kor. 8:2, 13:9)

jesteś tutaj: > > > >


Komentarz Biblijny do Flp. 2:17

"A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi." (BT)

Streszczenie komentarza: w Flp. 2:17 apostoł Paweł mówi w czasie teraźniejszym ciągłym, nie w czasie przeszłym, o ofierze, którą swoją służbą i poświęceniem składa na rzecz i dla dobra członków Ciała Chrystusowego zamieszkałych w Filippi.

Powyższy tekst Biblijny tłumaczony jest na różne sposoby. Część tłumaczeń zawiera element ofiarowania krwi, podczas gdy inne zupełnie go pomijają. Choć w Biblii Tysiąclecia czytamy o ofierze Pawła, Biblia Poznańska mówi o 'dolaniu' jego krwi do ofiary Filipian. Tłumacze nie są nawet zgodni co do użycia czasu gramatycznego. Większość wiodących polskich przekładów używa w tym miejscu czasu przyszłego, jakby chodziło o przyszłą ofiarę życia Pawła, choć zdarzają się też tłumaczenia w czasie teraźniejszym.

Imiesłów "wylana" został przetłumaczony z greckiego spendo, który oznacza "składać ofiarę płynną" lub "być złożonym w ofierze". Tekst oryginału oddaje go w czasie teraźniejszym niedokonanym, a więc ofiara Pawła dokonywała się już w momencie pisania listu do Filipian. W związku z tym Grecko-Polski Nowy Testament (GP) tłumaczy ten tekst następująco: "Ale jeśli i jestem wylewany na ofiarę i publiczną służbę wiary waszej, raduję się i współraduję się z wszystkimi wami". Takie rozumienie jest dodatkowo potwierdzone drugim i ostatnim w Nowym Testamencie przypadkiem wystąpienia spendo. W 2 Tm. 4:6 Paweł znów mówi o sobie: "Ja bowiem już jestem wylewany..." (GP).

A więc ofiara Pawła trwa cały czas w postaci jego 'publicznej służby [dla] wiary waszej'. To ofiarowanie ma nie tylko aspekt samej jego śmierci, ale także ciągłego trwania w poświęceniu i podążania śladem Jezusa Chrystusa (). Sam Paweł nawołuje "abyście oddali swoje ciała jako ofiarę ... pełnioną waszą zdolnością rozumowania" (). A więc w życiu chrześcijanina nie chodzi wyłącznie o męczeństwo i fizyczne oddanie życia. Poświęcenie ma nas coraz bardziej oddalać od grzechu, a zbliżać do Pana. Każdy z nas ma pełnić służbę "zdolnością rozumowania" - jedynie Słowo i duch Pana będą w nas skuteczne do pełnego przemienienia nas w obraz Jezusa Chrystusa, a przecież w tym celu zostaliśmy powołani (; ; ; 1 Tes. 4:3).

Ponadto, ofiara Pawła odbywa się "około waszej wiary", czy też na rzecz waszej wiary. Owszem, jego męczeńska śmierć była potężnym świadectwem, ale podobnie jego służba, dzieło głoszenia, zakładanie zborów i wszystkie trudności i doświadczenia, o jakich pisze w swoich listach (2 Kor. 11:23-27). A więc ofiara Pawła odbywa się w czasie teraźniejszym ciągłym - jest jego służbą na rzecz Ciała Chrystusowego (2 Kor. 5:18,19; Hbr. 12:28) - i pozostanie niedokonana aż do momentu śmierci.


Słowa kluczowe: Flp. 2:17, ofiara Kościoła
 
Przekłady wykorzystane w komentarzu Biblijnym:
BT - Biblia Tysiąclecia
GP - Grecko-Polski Nowy Testament, wydanie interlinearne, wyd. Vocatio
 
Data publikacji:
Ostatnia aktualizacja: 11-03-2020


komentarzbiblijny.pl